23

Vaajtswv yog tug yug yaaj

Tavi zaaj nkauj.
  1Yawmsaub yug kuv yaam le yug yaaj,
   kuv yuav tsw tu pluag.
  2Nwg pub kuv pw
   huv lub tshaav zaub mog ntsuab ntsuab,
  nwg coj kuv moog rua ntawm ntug dej
   kws nyob ntsag quas tu.
  3Nwg txhawb kuv tug ntsuj plig rov muaj zug,
   nwg coj kuv taug txujkev ncaaj nceeg
   vem yog saib rua nwg lub npe.

  4Txawm yog kuv moog huv lub haav
   tsaus ntuj quas nti kws yog txujkev tuag,
  los kuv tsw ntshai xwm txheej phem daabtsw,
   vem koj nrug nraim kuv.
  Koj tug paas nreg hab koj tug cwj
   nplig kuv lub sab.

  5Koj npaaj lub rooj mov rua kuv
   taab meeg kuv cov yeeb ncuab.
  Koj laub roj foom moov rua sau kuv taubhau,
   kuv lub khob puv phwj yog.
  6Txujkev zoo hab txujkev hlub
   yeej yuav nrug nraim kuv moog
   taag kuv swm neej.
  Kuv yuav nyob huv Yawmsaub lub tuam tsev
   moog ib txhws.