23

Yahweh Jing Pô Wai Triu Hiam Klă Ta

Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Yahweh jing Pô wai triu kâo;
   tui anŭn kâo, jing triu Ñu, ƀu či kơƀah hơget gĕt ôh.
  2Ñu brơi kâo dŏ pơdơi amăng đang rơ̆k mơda;
   Ñu dui ba kâo nao jĕ ƀơi dơnao ia jơngeh hơđơ̆ng.
  3Ñu pơkơtang glaĭ jua bơngăt kâo;
   Ñu dui ba kâo amăng khul jơlan djơ̆ tơpă
   yuakơ Ñu jing Pô Wai Triu hiam klă.
  4Ơ Yahweh ăh, wơ̆t tơdah kâo găn nao amăng tơlơi huĭ hyưt dơnung tơu tơlơi djai,
   kâo ƀu či huĭ kơ tơlơi sat ƀai ôh
   yuakơ Ih dŏ hăng kâo.
   Gai hơnuăt hăng gai jra wai triu Ih yơh pơgang hăng pơjuh pơalum kâo.

  5Gah anăp kơ ƀing ayăt kâo
   Ih prap rơmet gơnam ƀơ̆ng huă brơi kơ kâo,
  Ih trôč ia jâo ƀơi akŏ kâo kiăng kơ ju̱m mơak kâo,
   Ih brơi kâo mơñum hăng kơčŏk bă blai yơh.
  6Sĭt kâo thâo tơlơi hiam klă laih anŭn tơlơi khăp hiam Ih či dŏ hăng kâo amăng abih tơlơi hơdip kâo;
   laih anŭn kâo či dŏ amăng sang Ih, Ơ Yahweh ăh, tơl abih tơlơi hơdip kâo yơh.