10

Tus poj vaj uas kav hauv Senpa tebchaws tuaj tsham Xalaumoo

(2VKk. 9:1-12)

1Thaum tus poj vaj uas kav Senpa tebchaws tau hnov txog Xalaumoo lub meej nthawb uas ntsig txog Yawmsaub lub npe, nws txawm tuaj thom Xalaumoo txog ntau yam uas ceeblaj teb tau. 2Nws coj ib pab tub teg tub taws coob coob nrog nws tuaj rau hauv Yeluxalees, thiab muaj ntxhuav thauj tej txuj lom thiab kub ntau kawg thiab tej qe zeb hlaws muaj nqes. Thaum nws tuaj cuag Xalaumoo lawd, nws thiaj piav txhua yam uas nyob hauv nws lub siab huvsi rau Xalaumoo. 3Mas Xalaumoo teb txhua yam uas nws nug tau huvsi tsis muaj ib yam uas vajntxwv yuav tsis paub thiab piav tsis tau rau nws li. 4Thaum tus poj vaj hauv Senpa pom Xalaumoo lub tswvyim huvsi thiab pom lub tsev uas nws tau ua, 5thiab pom tej zaub mov saum nws lub rooj thiab cov nom tswv uas nrog nws nyob thiab nws cov tub teg tub taws uas tu nws thiab tej cev ris tsho uas lawv hnav, thiab cov uas thiab cawv txiv hmab, thiab pom tej uas nws muab ua kevcai hlawv xyeem ntawm Yawmsaub lub tuam tsev, mas tus poj vaj ntawd tsis pom qab xav li lawm.
6Mas nws thiaj hais rau vajntxwv tias, “Tej xov uas kuv nyob hauv kuv lub tebchaws hnov hais txog koj tej haujlwm thiab koj lub tswvyim yeej los muaj tseeb tiag. 7Tiamsis kuv tsis ntseeg tej lus ntawd mus txog thaum kuv tau tuaj cuag thiab kuv lub qhov muag tau pom lawm. Saib maj, tej uas lawv hais rau kuv ntawd twb muaj tsis txog ib nrab. Koj lub tswvyim thiab koj tej kev vam meej ntawd yeej ntau dua tej uas kuv tau hnov lawd. 8Koj cov neeg tau hmoov zoo lauj! Koj cov tub teg tub taws uas ua haujlwm ntawm koj xubntiag ib txwm thiab hnov koj tej tswvyim plab plaws mas tau hmoov zoo lauj! 9Qhuas Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv uas txaus siab rau koj thiab tau tsa koj nyob saum cov Yixayee lub zwm txwv. Vim Yawmsaub hlub cov Yixayee mus ib txhis nws thiaj tsa koj ua vajntxwv kav lawv kom koj thiaj txiav txim ncaj thiab ua ncaj ncees.” 10Mas nws txawm muab kub hnyav ib puas nees nkaum tala thiab tej txuj lom ntau kawg thiab tej qe zeb hlaws muaj nqes rau vajntxwv. Tsis muaj dua txuj lom ntau li tej txuj lom uas tus poj vaj hauv Senpa muab rau vajntxwv Xalaumoo no.
11Dua li ntawd Hilas tej nkoj uas thauj kub hauv Aufi tuaj kuj thauj ntoo liab txiv khau tawv thiab tej qe zeb hlaws muaj nqes ntau kawg ntawm Aufi tuaj. 12Mas vajntxwv thiaj muab cov ntoo liab txiv khau tawv ua ncej rau Yawmsaub lub tuam tsev thiab rau vajntxwv lub tsev, thiab ua cov nkauj nog ncas me thiab cov nkauj nog ncas loj rau cov hu nkauj. Yeej tsis muaj tej ntoo liab txiv khau tawv ntau li no xa tuaj dua li lawm thiab tsis tau pom dua li los txog niaj hnub nimno.
13Vajntxwv Xalaumoo pub txhua yam rau tus poj vaj hauv Senpa raws li uas nws xav yuav thiab pub txhua yam uas nws thov thiab nws tseem pub tej uas nws muaj nplua mias ntxiv rau. Mas tus poj vaj thiab nws cov tub teg tub taws txawm rov qab mus rau nws lub tebchaws lawm.

Xalaumoo nplua nuj muaj koob meej

(2VKk. 9:13-28)

14Ib xyoos twg mas Xalaumoo tau kub hnyav rau pua rau caum rau tala, 15tsis xam tej kub uas sau ntawm cov tub lag tub luam thiab tsis xam tej uas sau ntawm tej vajntxwv hauv Alanpia tebchaws sawvdaws thiab ntawm tej tim xyoob uas kav hauv lub tebchaws. 16Vajntxwv Xalaumoo muab kub ntaus ua ob puas daim phiaj loj thaiv, ib daim phiaj mas siv kub hnyav rau pua sekhee ua. 17Nws muab kub ntaus ua dua peb puas daim phiaj thaiv, ib daim phiaj siv kub hnyav peb mina. Vajntxwv muab cov phiaj kub ntawd khaws cia rau hauv lub tsev Hav Zoov Lenpanoo. 18Vajntxwv muab kaus ntxhw ua ib lub zwm txwv loj kawg li thiab muab cov tseem kub uas zoo kawg los luam. 19Lub zwm txwv ntawd muaj rau qeb ntai, lub zwm txwv sab nrob qaum kheej koov loo. Ob sab ntawm lub zwm txwv muaj ob lub chaw tso tes mas muaj ob tug tsov ntxhuav sawv ze ntawm ob lub chaw tso tes ntawd, 20thiab muaj kaum ob tug tsov ntxhuav txawb rau rau qeb ntai ntawd ob sab huvsi ib qeb ntai ib tug. Lub zwm txwv zoo li no mas tsis tau txeev ua dua rau lwm lub tebchaws li. 21Tej khob uas vajntxwv Xalaumoo siv haus dej mas puavleej xuas kub ua xwb, thiab tej twj siv hauv lub tsev Hav Zoov Lenpanoo huvsi puavleej yog xuas tseem kub ua xwb, tsis muaj ib yam uas xuas nyiaj ua li. Ncua sijhawm uas Xalaumoo nyob ntawd mas saib nyiaj yam li tsis muaj nqes li. 22Rau qhov vajntxwv muaj ib co nkoj txwg hauv lub moos Thasi nrog Hilas cov nkoj hla hiavtxwv ua ke. Peb xyoos mas Thasi cov nkoj yuav thauj kub thauj nyiaj thauj kaus ntxhw thauj liab thauj noog yaj yuam tuaj ib zaug.
23Yog li no mas vajntxwv Xalaumoo thiaj li muaj nyiaj txiag thiab muaj lajlim tswvyim plab plaws ntau dua txhua tus vajntxwv uas nyob hauv ntiajteb no. 24Tej neeg thoob ntiajteb xav tuaj cuag Xalaumoo xav hnov tej tswvyim plab plaws uas Vajtswv pub rau nws. 25Txhua tus kuj coj tshav ntuj tuaj pub yog tej uas xuas nyiaj xuas kub ua, tej tsoos tsho, tej cuab yeej ua rog, tej txuj lom, nees thiab luj txwv tuaj, niaj xyoo muaj li no.
26Xalaumoo sau tau tej tsheb nees ua rog thiab cov tub rog caij nees. Nws muaj tsheb nees ua rog ib txhiab plaub puas lub thiab muaj cov tub rog uas caij nees ib vam ob txhiab leej, uas nws kom ib txhia nyob rau hauv tej moos uas nws npaj rau tej tsheb nees ua rog thiab ib txhia nrog vajntxwv nyob hauv lub nroog Yeluxalees. 27Vajntxwv ua rau nyiaj muaj ntau rau hauv lub nroog Yeluxalees yam li tej pob zeb, thiab ua rau ntoo ciab muaj ntau yam nkaus li tej ntoo txiv cev hauv tej pov roob Sefela. 28Xalaumoo yuav nees hauv Iyi tebchaws thiab hauv Khu‑e tebchaws los. Vajntxwv cov tub luam mus yuav hauv Khu‑e tebchaws raws li tus nqe. 29Ib lub tsheb nees ua rog hauv Iyi tebchaws mas yuav rau pua sekhee nyiaj,y ib tug nees hauv Iyi mas yuav ib puas tsib caug sekhee.z Mas vajntxwv cov tub luam yuav xa tej no mus muag rau cov Hithai tej vajntxwv sawvdaws thiab cov Alas tej vajntxwv.