1

Niam Vajntxwv Vasetis Tsis Mloog Vajntxwv Xawxes Lus

1-2Thaum lub sijhawm ntawd Xawxes ua vajntxwv kav txij ntua tebchaws Eedias mus txog ntua tebchaws Sudas, nws kav ib puas nees nkaum xya lub xeev, thaum ntawd Vajntxwv Xawxes zaum saum nws lub zwmtxwv hauv lub tuamceeb nroog Susas hauv tebchaws Pawxias.
3Xyoo peb uas vajntxwv kav tebchaws, nws txawm npaj muaj ib rooj noj haus loj los rau nws cov nomtswv thiab cov thawjtswj. Cov Pawxias thiab cov Medias tej thawj tubrog, cov neeg uas muaj meejmom thiab cov tswvxeev kuj tuaj nyob ntawd huv tibsi thiab. 4Ces vajntxwv txawm muab nws tej cuabyeej ua rog uas zoo kawg nkaus thiab tej khoom uas zoo ci nplas thau tawm rau sawvdaws saib tau rau lub hlis.
5Thaum uas dhau rau lub hlis ntawd lawm, vajntxwv tseem npaj dua ib rooj noj haus rau cov txivneej uas nyob hauv lub tuamceeb nroog Susas ntawd noj thiab. Cov neeg npluanuj thiab cov neeg pluag puavleej tuaj nyob ua ke. Lawv tuaj noj haus tau xya hnub hauv vajntxwv lub loog. 6Muaj ib co ntaubpag dawb thiab xiav uas yog muab ib txoj hlua ntaub zam kob tsamxem txuas rau ntawm cov khawb nyiaj dai rau ntawm cov ncej zeb. Thiab muaj tej rooj zaum uas yog muab nyiaj muab kub ua zoo nkauj heev, txawb rau ntawm lub tiaj tshavpuam uas muab tej txiag pobzeb dawb, txiag pobzeb liab txho, thiab cov piagdeg uas ci zoo nkauj heev pua. 7Muab tej khob kub ce cawv rau sawvdaws haus, tej khob ntawd ib lub zoo nkauj tsis thooj ib lub, thiab vajntxwv ua siab dawb paug muab cawv txiv hmab ntau kawg nkaus coj los rau lawv haus. 8Vajntxwv tso plhuav rau lawv haus npaum li lawv yuav haus taus tsis muaj leejtwg txwv; vajntxwv hais rau nws cov tubtxib hauv nws lub loog kom cia lawv txhua tus haus kom txaus raws li lawv siab nyiam.
9Vasetis uas yog vajntxwv tus pojniam kuj npaj muaj ib rooj noj haus loj rau ib tsoom pojniam nyob rau hauv Vajntxwv Xawxes lub loog tau noj thiab.
10Thaum lawv noj haus mus txog hnub xya, vajntxwv haus cawv txiv hmab txaus thiab zoo siab lawm, nws thiaj hu nws cov tubtxib Mehumas, Npixethas, Hanpaunas, Npithas, Anpathas, Xethalis thiab Kalakas uas yog xya tus nraug sam kom los cuag nws. 11Nws samhwm rau lawv mus coj niam Vajntxwv Vasetis kom nws ntoo lub kausmom kub los. Niam vajntxwv yog ib tug pojniam uas zoo nkauj heev, thiab vajntxwv xav qhia niam vajntxwv cev txiajzam uas zoo nkauj heev ntawd rau cov nomtswv thiab nws cov qhua sawvdaws saib. 12Tiamsis thaum cov tub txib coj vajntxwv tej lus samhwm mus hais rau niam Vajntxwv Vasetis, nws tsis kam los. Qhov no ua rau vajntxwv chim heev.
13Muaj ib txoj kevcai uas vajntxwv yuav tsum tau nug cov tub txawg tub ntse saib txoj cai thiab tej kevcai hais tseg li cas. Yog li ntawd, nws thiaj hu nws cov tuavxam uas paub tej kevcai ntawd tuaj saib yuav ua li cas. 14Cov tuavxam uas vajntxwv pheej txeev hu kom tuaj nrog nws sablaj yog Kasenas, Sethas, Amathas, Talesis, Meles, Maxenas thiab Memukas, lawv yog xya tus nom uas kav tebchaws Pawxias thiab tebchaws Medias thiab yog cov nomtswv uas loj tshaj cov huv tibsi. 15Nws thiaj hais rau cov tuavxam hais tias, “Kuv uas yog Vajntxwv Xawxes tau muab lus samhwm rau kuv cov tubtxib kom mus hais rau niam Vajntxwv Vasetis, tiamsis nws tsis ua raws li kuv tej lus samhwm! Mas raws li txoj kevcai hais tseg ne, tsimnyog peb ua li cas rau nws?”
16Ces Memukas thiaj hais rau vajntxwv thiab nws cov nomtswv hais tias, “Niam Vajntxwv Vasetis tsis yog ua saib tsis taus vajntxwv tib leeg xwb, tiamsis nws ua saib tsis taus vajntxwv cov nomtswv, thiab txhua tus txivneej uas nyob hauv lub tebchaws uas vajntxwv kav huv tibsi. 17Vim qhov uas niam vajntxwv ua ntawd, yuav nrov ncha mus thoob rau txhua tus pojniam tau hnov, ces yuav ua rau lawv saib tsis taus lawv tej txiv, thiab lawv yuav hais tias, ‘Vajntxwv Xawxes tau samhwm kom niam Vajntxwv Vasetis los sawv ntawm nws xubntiag, tiamsis niam vajntxwv tsis kam los.’ 18Thaum cov nomtswv hauv tebchaws Pawxias thiab Medias tej pojniam hnov txog zaj uas niam vajntxwv ua no, ces lawv yuav coj mus piav qhia lawv tej txiv ua ntej tsaus ntuj. Ces txhua tus pojniam uas nyob rau txhua qhov yuav tsis hwm lawv cov txiv, thiab lawv cov txiv yuav chim heev rau lawv cov pojniam. 19Yog Vajntxwv txaus siab, thov kom vajntxwv tawm ntawv thiab muab sau tseg rau hauv cov Pawxias thiab cov Medias txoj kevcai tsis pub hloov li, kom Vasetis tsis txhob tau los cuag Vajntxwv Xawxes ib zaug ntxiv li lawm; thiab thov vajntxwv nrhiav dua ib tug niam vajntxwv uas zoo tshaj Vasetis los nyob Vasetis chaw xwb. 20Yog ua li no mas thaum tej pejxeem uas nyob thoob plaws koj lub tebchaws uas loj thiab dav kawg nkaus tau hnov txog zaj no, cov pojniam thiaj saib taus lawv tej txiv. Txawm yog tus txiv yuav muaj txiag npluanuj thiab pluag los lawv thiaj li saib taus.”
21Vajntxwv thiab nws cov nomtswv nyiam zaj tswvyim no heev, thiab vajntxwv txawm ua raws li Memukas hais ntawd. 22Vajntxwv thiaj sau ntawv xa mus thoob plaws txhua lub xeev, thiab sau raws li lawv haivneeg ntawd tej lus uas hais tias, txhua tus txivtsev yuav tsum ua tus tswj nws lub cuab lub yig thiab ua tus txiav txim siab ua txhua yam.