45

Đất đai dành cho các thầy tế lễ và vua

1Khi ngươi bắt thăm chia đất, hãy dành riêng cho Chúa một vùng làm khu vực thánh, dài 13 ki-lô-mét 495 và rộng 10 ki-lô-mét 717. 2Một miếng đất diện tích 82.18 mét vuông sẽ dành cho Nơi thánh, 4 mặt Đền thờ phải để một khoảng đất trống bao quanh, bề ngang mỗi phía 26 mét 67 (tính từ chân tường Đền thờ). 3Đền thờ sẽ được xây cất trên khu đất dài 13 ki-lô-mét 405 và rộng 5 ki-lô-mét 358. 4Tất cả khu vực đều là thánh, được dùng để xây Đền thờ và làm nhà cho các thầy tế lễ là nhũng người phục vụ trong Đền thánh.

5“Miếng đất còn lại dài 13 ki-lô-mét 405 và rộng 5 ki-lô-mét 358 sẽ dành làm cho người Lê-vi phục vụ tại Đền thờ.

6Sát khu vực thánh, có một khu đất dài 13 ki-lô-mét 405 và rộng 2 ki-lô-mét 671 dùng xây thành phố dành cho những công dân nào muốn đến lập gia cư tại đó.

7“Hai miếng đất sẽ dành riêng cho vua, tọa lạc tại phía tây và phía đông của khu vực thánh và thành phố. Chiều dài bằng chiều dài của hai khu đất ấy và chiều ngang bằng chiều ngang khu đất dành cho các đại tộc. 8Đó là sản nghiệp chia cho người. Các bậc cầm quyền sẽ không còn áp bức, bóc lột dân Ta nữa, nhưng sẽ chia đất đồng đều cho nhân dân, theo từng đại tộc."

9Chân Thần Hằng Hữu phán: "Này các cấp lãnh đạo dân Ta, các ngươi phải chấm dứt việc áp bức, bóc lột dân Ta. Hãy xét xử cho công bằng, thi hành sự công chính! Hãy dứt khoát từ bỏ những hành động áp bức hà khắc dân Ta! Chúa Hằng Hữu phán vậy.

10-12“Các ngươi phải cầm cân nẩy mực cho liêm khiết, dụng cụ đo lường phải chính xác, phân minh!12Siếc-lơ (Shekel) phải bằng 20 ghê-ra (gerah): 20 siếc-lơ cộng với 25 siếc-lơ cộng với 15 siếc-lơ là một ma-nê (maneh) cho các ngươi.">⚓

13“Đây là lễ vật các ngươi sẽ nộp cho vua: cứ 60 giạ lúa mì hay lúa mạch thì nộp một giạ, 14100 lít đầu thì nộp một lít, 15cứ 200 con cừu thì nộp một con trong các bầy gia súc ở xứ Y-sơ-ra-ên."

Chân Thần Hằng Hữu phán: "Đây là các lễ chay, tế lễ thiêu và tế lễ tạ ơn để chuộc tội cho người dâng. 16Tất cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ đem lễ vật cho vua.

17“Vua buộc phải cung cấp cho nhân dân các sinh tế trong cuộc thờ phượng công cộng: tế lễ chuộc tội, tế lễ thiêu, tế lễ chay, tế lễ quán và tế lễ tạ ơn để xin ơn hòa giải cho dân Ta, trong dịp các thánh lễ, lễ trăng mới, các lễ cuối tuần và các kỳ lễ tương tự.

18“Chân Thần Hằng Hữu phán: Đến ngày Tết, hãy dâng một con bò đực tơ, không tì vít để thanh tẩy Đền thờ. 19Thầy tế lễ sẽ lấy một phần huyết sinh tế chuộc tội bôi lên các trụ cửa Đền thờ, bốn góc nền bàn thờ và trên các bức tường ở lối ra vào sân trong. 20Ngày mồng bảy tháng giêng cũng hãy làm tế lễ ấy cho người nào phạm tội vì lầm lỡ hoặc vì không biết. Như thế Đền thờ sẽ được tẩy sạch.

21Ngày 14 tháng ấy, hay cứ hành lễ Vượt qua. Kỳ lễ kéo dài 7 ngày. Chỉ được ăn bánh không men trong suốt kỳ lễ. 22Đến ngày lễ, vua sẽ dâng một con bò đực tơ để làm lễ chuộc tội cho bản thân và cho nhân dân Y-sơ-ra-ên. 23Suốt 7 ngày, mỗi ngày vua sẽ sắm sửa một tế lễ thiêu cho Chúa. Cuộc tế lễ hằng ngày đó gồm 7 con bò đực và 7 con cừu đực không tì vít. Mỗi ngày, một con dê đực cũng sẽ được dâng làm tế lễ chuộc tội. 24Vua sẽ dâng thêm 14 giạ lúa làm lễ chay, cứ mỗi sinh tế bò, cừu là một giạ lúa, và 80 lít đầu, trong kỳ lễ 7 ngày, vua cũng sẽ dâng các lễ vật tương tự để dâng tế lễ chuộc tội, tế lễ thiêu, tế lễ chay và tế lễ quán bằng dầu.