Bản Diễn Ý


THÁNH KINH CỰU ƯỚC

NGŨ KINH MAI-SEN

Sáng thế
Xuất hành
Lê-vi
Dân số
Phục truyền

MƯƠI HAI SÁCH LỊCH SỬ

Giô-suê
Thẩm-phán
Ru-tơ
I Sa-mu-ên
II Sa-mu-ên
I Các Vua
II Các Vua
I Sử ký
II Sử ký
E-xơ-ra
Nê-hê-mi
E-xơ-thê

NĂM SÁCH THƠ VĂN

Gióp
Châm ngôn
Truyền đạo
Nhã ca

MƯỜI BẢY SÁCH TIÊN TRI

Giê-rê-mi
Ai-ca
Ê-xê-kiên
Đa-ni-ên
Ô-sê
Giô-ên
A-mốt
Áp-đia
Giô-na
Mai-ca
Na-hâm
Hà-ba-cúc
Sô-phô-ni
Hà-ghi
Xa-cha-ri
Ma-la-chi

THÁNH KINH TÂN ƯỚC

BỐN SÁCH PHÚC ÂM

Mã-thi
Mác
Lưu-ca
Giăng

SÁCH LỊCH SỬ

Công vụ các sứ đồ

HAI MƯƠI MỐT THƯ TÍN

La-mã
I Cổ-linh
II Cổ-linh
Ga-la-ti
Ê-phê-sô
Phi-líp
Cơ-lô-se
I Tê-sa-long-ca
II Tê-sa-long-ca
I Ti-mộ-thư
II Ti-mộ-thư
Tích
Phi-lê-môn
Hy-bá
Gia-cơ
I Phê-rơ
II Phê-rơ
I Giăng
II Giăng
III Giăng
Giu-đe

SÁCH TIÊN TRI

Khải thị

©Thánh Kinh Hội Quốc Tế xuất bản năm 1994 và giữ bản quyền Văn Phẩm Nguồn Sống phát hành.
Xuất bản năm 1982 - Chủ biên MSTS. Đoàn Văn Miên .