1

1Tại Lều hội kiến, Chúa Hằng Hữu gọi Mai-sen, 2bảo ông hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên dâng tế lễ như sau: Khi một người muốn dâng sinh tế cho Chúa Hằng Hữu, phải dâng bò hay cừu bắt từ trong bầy gia súc.

Tế lễ thiêu

3Nếu ai muốn dâng bò làm tế lễ thiêu, phải chọn một con bò đực không tì vết. Các thầy tế lễ sẽ nhận lễ vật tại cửa Đền hội kiến, trước mặt Chúa. 4Khi người dâng đặt tay trên đầu con sinh, nó sẽ trở thành sinh tế chuộc tội cho người đó. 5Người dâng sẽ giết nó trước mặt Chúa. Các thầy tế lễ (con cháu A-rôn) sẽ lấy huyết dâng lên và đem rưới trên bốn cạnh bàn thờ, tại cửa Đền hội kiến. 6Người ấy sẽ lột da con sinh, chặt thịt ra từng miếng. 7Các thầy tế lễ (con cháu A-rôn) sẽ nhóm lửa, đốt củi trên bàn thờ, 8rồi xếp các miếng thịt, cái đầu và mỡ trên củi đang cháy trên bàn thờ. 9Riêng bộ lòng và bộ giò phải được rửa sạch trước khi đem thiêu chung với những phần kia. Đó là tế lễ thiêu, dùng lửa dâng hương thơm lên Chúa.
10Nếu ai muốn dâng cừu hay dê làm tế lễ thiêu, phải chọn một con đực không tì vết. 11Người dâng sẽ giết con sinh tại phía bắc bàn thờ, trước mặt Chúa Hằng Hữu. Các thầy tế lễ con A-rôn sẽ lấy huyết rưới trên bốn cạnh bàn thờ. 12Người ấy sẽ chặt con sinh ra từng miếng. Các thầy tế lễ sẽ xếp thịt, đầu và mỡ trên củi đang cháy trên bàn thờ. 13Riêng bộ lòng và bộ giò phải được rửa sạch trước khi đem thiêu chung với những phần kia. Đó là tế lễ thiêu, dùng lửa dâng hương thơm lên Chúa. 14Nếu ai muốn dâng chim làm tế lễ thiêu cho Chúa, phải chọn chim cu đất hoặc bò câu con.
15-17Thầy tế lễ sẽ đem chim đến bàn thờ, vặn cổ cho máu chảy trên bàn thờ, lấy cái diều và lông ném vào chỗ đổ tro phía đông bàn thờ. Thầy tế lễ sẽ nắm hai cánh xé chim ra, nhưng không cho hai phần rời nhau hẳn, rồi đốt chim trên củi đang cháy trên bàn thờ. Đó là tế lễ thiêu, dùng lửa dâng hương thơm lên Chúa.