1

Chúa dạy Giô-suê

1Sau khi Mai-sen, tôi tớ của Chúa Hằng Hữu, qua đời, Chúa Hằng Hữu bảo Giô-suê - con của Nun - người phụ tá của Mai-sen: 2“Mai-sen, tôi tớ ta đã khuất; bây giờ con đứng ra lãnh đạo nhân dân vượt sông Giô-đan tiến vào đất hứa. 3Như Ta đã hứa với Mai-sen, nơi nào con đặt chân đến, nơi ấy sẽ thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, 4từ sa mạc đến núi Li-ban, từ Địa trung hải chạy dài đến tận sông cái Phát-giang, kể cả lãnh thổ của dân tộc Hê-tít. 5Suốt đời con, quân thù đều phải khuất phục. Cũng như Ta đã ở với Mai-sen, Ta sẽ ở với con luôn, không quên, không bỏ con đâu. 6Phải can đảm, và kiên cường! Con sẽ thành công trong việc lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên chinh phục vùng đất Ta đã hứa cho tổ tiên họ. 7Chỉ cần can đảm và kiên cường, nghiêm chỉnh tuân hành tất cả những điều luật Mai-sen đầy tớ Ta truyền lại, không tẻ tách tí nào thì con sẽ thành công trong mọi việc. 8Đừng xao lãng việc đọc sách luật này, nhưng phải ngày đêm suy niệm và thận trọng tuân hành; như vậy con mới thành công và được hạnh phúc. 9Ta đã bảo con phải mạnh dạn, can đảm, đừng sợ gì cả, vì Thượng Đế Hằng Hữu luôn luôn ở với con bất cứ nơi nào con đi.”
10Sau đó Giô-suê ra lệnh cho các cấp chỉ huy: 11“Hãy thông báo cho nhân dân chuẩn bị sẵn sàng! Trong ba ngày nữa ta sẽ vượt sông Giô-đan, tiến chiếm vùng đất Chúa cho ta!”
12,13Riêng với người thuộc đại tộc Ru-bên, đại tộc Gát và phân nửa đại tộc Ma-na-se, Giô-suê nhắc lại lời của Mai-sen, tôi tớ Chúa: Chúa đã cho đồng bào phần đất bên này sông.
14Vợ con, súc vật đồng bào sẽ ở lại. Còn tất cả đồng bào là người dũng cảm, được vũ trang đầy đủ phải đi tiên phong vượt sông, chiến đấu cùng với các đại tộc khác. 15Đồng bào chỉ trở về đất mình ở bên bờ phía đông sông Giô-đan do Mai-sen, tôi tớ Chúa cấp cho, khi nào các đại tộc kia hoàn tất cuộc chiếm hữu đất đai.” 16Họ thưa: “Chúng tôi xin tuân theo mọi điều ông bảo, đi bất cứ nơi nào ông sai. 17Chúng tôi sẽ vâng lời ông như đã vâng lời Mai-sen. Cầu xin Chúa ở cùng ông như Ngài đã ở cùng Mai-sen trước kia. 18Người nào dám cãi lệnh ông, người đó phải chết. Xin ông cứ vững lòng, yên trí.”