1

Chỉ dụ của Si-ru

1Vào năm thứ nhất đời Si-ru, hoàng đế Ba tư, lời tiên tri của Giê-rê-mi được thành tựu. Chúa Hằng Hữu khích động lòng vị hoàng đế này ra tuyên cáo trong khắp đế quốc, nội dung như sau:
2Si-ru vua Ba tư tuyên cáo: "Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của trời cao đã cho ta các vương quốc tại trần gian này. Nay Chúa bảo ta xây Đền thờ Ngài tại Giê-ru-sa-lem, thuộc Giu-đa. 3Các con dân của Chúa đều được phép trở về Giê-ru-sa-lem cất lại dền thờ Ngài - Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên và của Giê-ru-sa-lem. Cầu xin Ngài ban phúc lành cho tất cả con dân Chúa! 4Những người Giu-đa sinh sống rải rác khắp nơi phải được dân bản xứ giúp đỡ, bằng cách cung cấp vàng, bạc, của cải, súc vật, ngoài số lễ vật, người địa phương tự nguyện dâng hiến cho Đền thờ Chúa."
5Thượng Đế làm cho tinh thần của các trưởng tộc Giu-đa và Bên-gia-min cùng các thầy tế lễ người Lê-vi được phấn chấn; họ đứng lên, trở về Giê-ru-sa-lem xây lại Đền thờ. 6Dân bản xứ đem những vật bằng vàng, bạc, của cải, súc vật, và những vật quý khác - chưa kể các lễ vật tự nguyện hiến dâng cho Đền thờ - cho người Giu-đa. 7Vua Si-ru cũng giao lại cho người Giu-đa các dụng cụ Đền thờ Chúa tại Giê-ru-sa-lem đã bị Nê-bu-cát-nết-sa lấy đem về Ba-by-luân và để trong miếu thần mình. 8Vua còn ra lệnh cho Mít-rê-đát, giám đốc ngân khố, trích kho một số bảo vật đem biếu Sết-ba-xa, nhà lãnh đạo Giu-da. 9,10Các bảo vật gồm có: một ngàn đĩa lớn bằng vàng, một ngàn đĩa lớn bằng bạc, hai mươi chín lư hương, ba mươi cái bát vàng, hai ngàn bốn trăm mười cái chén bạc, và một ngàn bảo vật khác. 11Tất cả có đến năm ngàn bốn trăm sáu mươi chín món. Sết-ba-sa đem các bảo vật này theo khi cùng đoàn người lưu đày từ Ba-by-luân trở về Giê-ru-sa-lem.