1

Sáng tạo Vũ trụ

1Ban đầu, Thượng Đế sáng tạo trời đất. 2Đất chỉ là một khối hỗn độn, không có hình dạng rõ rệt. Bóng tối che mặt vực thẳm và Thánh Linh Thượng Đế tác động trên mặt nước.
3Thượng Đế phán: "Phải có ánh sáng," ánh sáng liền xuất hiện. 4Thượng Đế rất hài lòng và phân biệt ánh sáng với bóng tối. 5Thượng Đế gọi ánh sáng là 'ngày,' bóng tối là 'đêm.' Đêm ngày qua đi; hết ngày thứ nhất.
6Thượng Đế phán: "Phải có khoảng không phân cách nước với nước." 7Vậy Thượng Đế tạo ra khoảng không, phân cách nước dưới khoảng không và nước trên khoảng không. 8Thượng Đế gọi khoảng không là 'trời.' Đêm ngày lại qua; hết ngày thứ hai.
9Thượng Đế phán: "Nước dưới trời phải tụ lại và bãi khô phải xuất hiện," liền có như thế. 10Thượng Đế gọi bãi khô là 'đất,' nước tụ lại là 'biển.' Thượng Đế rất hài lòng. 11,12Thượng Đế phán: "Đất phải mọc lên thảo mộc, cỏ kết hạt tùy theo loại, cây kết quả có hạt tùy theo loại," liền có như thế. Thượng Đế rất hài lòng. 13Đêm ngày lại qua; hết ngày thứ ba.
14,15Thượng Đế phán: "Phải có các thể sáng trên trời để soi sáng mặt đất, phân biệt ngày đêm, chỉ định thì tiết, ngày và năm," liền có như thế. 16Thượng Đế làm ra hai thể sáng lớn. Thể sáng lớn hơn trị vì ban ngày; thể sáng nhỏ hơn cai quản ban đêm. Ngài cũng tạo nên tinh tú. 17Thượng Đế đặt các thể sáng trên trời để soi sáng mặt đất, 18cai quản ngày đêm, phân biệt ánh sáng và bóng tối. Thượng Đế rất hài lòng. 19Đêm ngày lại qua; hết ngày thứ tư.
20Thượng Đế phán: "Nước phải có thật nhiều cá; trên mặt đất, phải có chim bay lượn." 21,22Thượng Đế tạo ra các giống cá lớn dưới biển, các loài cá khác và các loài chim. Thượng Đế rất hài lòng ban phúc cho chúng và bảo: "Hãy sinh sản, tăng thêm cho đầy dẫy nước dưới biển, các loài chim hãy tăng thêm nhiều trên đất." 23Đêm ngày lại qua; hết ngày thứ năm.
24Thượng Đế phán: "Đất phải sinh các loài động vật: gia súc, bò sát và thú rừng tùy theo loại," liền có như thế. 25Thượng Đế tạo ra các loài dã thú, các loài gia súc và các loài bò sát. Thượng Đế rất hài lòng.

Sáng tạo nhân loại

26Thượng Đế phán: "Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta, giống như Chúng Ta, để quản trị các loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các loài gia súc, dã thú và bò sát trên mặt đất."
27Vậy Thượng Đế sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Dựa theo hình ảnh Thượng Đế, Ngài dựng nên loài người. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. 28Thượng Đế ban phúc cho loài người và bảo: "Hãy sinh sản, tăng thêm cho đầy dẫy địa cầu và chinh phục đất đai. Hãy cai quản các loài cá dưới biển, loài chim trên trời và loài thú trên mặt đất.
29Thượng Đế dạy: "Này, Ta cho các con mọi loài cỏ kết hạt trên mặt đất và mọi loài cây kết quả có hạt, dùng làm lương thực. 30Ta cũng ban cỏ xanh làm lương thực cho các loài thú dưới đất, loài chim trên trời." 31Thượng Đế nhìn xem mọi loài Ngài đã sáng tạo; tất cả đều tốt đẹp. Đêm ngày lại qua, hết ngày thứ sáu.