1

1Đây là lời Chúa Hằng Hữu phán dạy Ô-sê, con trai của Bê-ê-ri, dưới triều các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-kia, nước Giu-đa, trong thời vua Giô-ách trị vì nước Y-sơ-ra-ên.
2Đây là sứ điệp đâu tiên: Chúa Hằng Hữu bảo Ô-sê: "Con hãy đi cưới một cô gái mãi dâm có con ngoại tình, vì đất nước này đã bỏ Chúa mà hoang dâm vô độ."
3Vậy, Ô-sê đi cưới Gô-me, con gái Đíp-lam. Nàng sinh cho Ô-sê một đứa con trai. 4Chúa Hằng Hữu bảo: "Con hãy đặt tên nó là Gít-rê-ên vì chẳng bao lâu, Ta sẽ trừng phạt gia đình Giê-hu vì vụ tàn sát tại Gít-rê-ên chấm dứt vương quốc Y-sơ-ra-ên. 5Ngày đó, Ta sẽ bẻ gãy uy quyền của Y-sơ-ra-ên trong trũng Gít-rê-ên.
6Gô-me lại có thai và sinh một con gái. Chúa bảo Ô-sê: "Con hãy đặt tên nó là Lô-ru-ha-ma vì Ta không còn thương xót nhà Y-sơ-ra-ên, cũng không dung thứ nó nữa! 7Nhưng Ta sẽ thương xót nhà Giu-đa và giải cứu nó, nhưng không dùng quân lực, khí giới, hoặc chiến trận." 8Sau khi Lô-ru ha-ma dứt sữa, Gô-me lại có thai và sinh một trai 9Chúa bảo Ô-sê: "Con hãy đặt tên nó là Lô-am-mi vì Y-sơ-ra-ên không phải là dân Ta nữa, Ta không còn là Thần của chúng nó."

Lời tiên tri về sự phục hồi

10Tuy nhiên, sẽ có thời kỳ Y-sơ-ra-ên cường thịnh, dân số gia tăng không thể nào đếm được. Lúc ấy, chính tại nơi Ta bảo chúng: "các ngươi chẳng phải là dân Ta nữa," Ta sẽ gọi chúng: "các ngươi là con cái của Thượng Đế Hằng sống." 11Nhân dân Giu-đa và nhân dân Y-sơ-ra-ên sẽ thống nhất và sẽ lập một nhà lãnh tụ duy nhất. Họ sẽ quay về tổ quốc trong một ngày huy hoàng, ngày mà Chúa gieo trồng dân Ngài trong đất màu mỡ của quê hương họ."