1

Chiếm đóng lãnh thổ

1Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên cầu hỏi Chúa Hằng Hữu: "Xin chỉ dạy chúng con, ai sẽ đi đánh người Ca-na-an trước nhất?" 2Chúa Hằng Hữu đáp: "Giu-đa. Ta đã giao đất Ca-na-an vào tay họ." 3Người Giu-đa đề nghị với người Si-mê-ôn: "Xin anh em giúp chúng tôi đánh người Ca-na-an trong phần đất chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ giúp đánh chiếm phần đất của anh em." Người Si-mê-ôn liền theo người Giu-đa. 4-6Quân đội Giu-đa xuất trận, Chúa Hằng Hữu cho họ chiến thắng người Ca-na-an và người Phê-rê, giết mười ngàn địch ở Bê-xéc. Vua A-đô-ni Bê-xéc chạy trốn, bị quân Giu-đa đuổi theo bắt được, chặt đứt ngón tay cái và ngón chân cái của vua. 7A-đô-ni Bê-xéc nói: "Tôi đã chặt ngón cái tay chân của bảy mươi vua, cho họ ăn đồ ăn rơi rớt dưới bàn tôi, ngày nay tôi bị Thượng Đế báo ứng." Người ta giải vua lên Giê-ru-sa-lem, và vua chết tại đó.
8Quân đội Giu-đa đánh chiếm Giê-ru-sa-lem, tàn sát dân chúng rồi đốt thành. 9Sau đó, họ quay xuống phía nam, đánh người Ca-na-an sống trên rừng núi và trong đồng bằng. 10,11Họ lại đánh người Ca-na-an ở Hếp-rôn (tên cũ là Ki-ri-át A-ra-ba); hạ các thành Sê-sai, A-hi-man và Thanh-mai. Từ đấy, họ tiến đánh Đê-bia (tên cũ là Ki-ri-át Sê-phe). 12Lúc ấy, Khanh-lý nói: "Tôi sẽ gả con gái tôi là Hạc-sa cho người có công đầu trong việc đánh chiếm Ki-ri-át Sê-phe." 13Ốt-ni-ên, con của Kê-na (em Khanh-lý) lập công đầu, chiếm thành, và được cưới Hạc-sa làm vợ. 14Lúc đi đến nhà Ốt-ni-ên, Hạc-sa muốn giục chồng xin cha mình một sở ruộng. Khi nàng xuống lừa, Khanh-lý hỏi: "Con muốn gì?" 15Nàng thưa: "Cha đã cho con đất miền nam, xin cũng cho luôn các suối nước nữa." Khanh-lý cho nàng suối nước thượng và suối nước hạ.
16Con cháu của ông gia Mai-sen tức là người Kê-nít, từ thành Cây Chà-là dời đến sống chung với người Giu-đa trong miền đồng hoang Giu-đa, phía nam A-rát.
17Người Giu-đa đem quân trợ chiến quân đội Si-mê-ôn, đánh người Ca-na-an ở Xê-phát, tận diệt quân thù. Vì thế thành này được gọi là Họt-ma. 18Quân Giu-đa còn chiếm Ga-xa, Ách-ca-long, Éc-rôn và các thôn ấp phụ cận của thành ấy. 19Chúa giúp người Giu-đa đánh chiếm toàn miền núi rừng. Tuy nhiên, họ không đuổi được dân ở đồng bằng vì dân này có xe thiết giáp.
20Theo lệnh Mai-sen, Hếp-rôn được giao cho Khanh-lý. Ông đánh đuổi ba con trai của A-nác đi.
21Người Bên-gia-min không đuổi người Giê-bu ở Giê-ru-sa-lem, nên đến nay, dân này vẫn còn ở đấy, sống chung với người Bên-gia-min.
22,23Nhà Giô-sép được Chúa phù hộ. Trước khi đánh Bê-tên (tên cũ là Lu-xơ), họ sai người trinh sát. 24Các thám tử gặp một người ở trong thành đi ra, liền điều đình với người này: "Nếu anh chỉ cho chúng tôi lối vào thành, chúng tôi sẽ khoan hồng cho anh." 25Người này chỉ cho họ lối vào thành. Nhà Giô-sép tiêu diệt dân trong thành, nhưng tha cho cả nhà người kia sống.
26Người ấy đem gia đình chạy qua đất của người Hê-tít. Về sau họ xây lên một thành để ở, đặt tên là Lu-xơ, và cho đến nay, tên thành vẫn không đổi.
27Đại tộc Ma-na-se không đuổi người trong các thành Bết-sê-an, Tha-a-nác, Đô-rơ, Íp-lê-am, Mê-ghi-đô và trong các thôn ấp phụ cận của các thành ấy đi, vì người Ca-na-an trong những nơi này quyết chí ở lại. 28Về sau, khi người Y-sơ-ra-ên hùng mạnh hơn, liền bắt người Ca-na-an làm nô dịch, chứ không đuổi họ đi.
29Người Ép-ra-im cũng không đuổi người Ca-na-an ở Ghê-xe đi, nên họ ở lại đấy, sống chung với người Ép-ra-im.
30Đại tộc Sa-bu-lôn không đuổi dân thành Kít-rôn và Na-ha-lô đi, nên người Ca-na-an ở lại làm việc nô dịch.
31Đại tộc A-se không đuổi dân thành A-cô, Si-đôn, Ách-láp, Ạc-xíp, Hên-ba, A-phéc và Kê-hốp đi; 32vậy người A-se sống chung với người Ca-na-an, thổ dân của các thành ấy.
33Người Nép-ta-li không đuổi dân thành Bết-sê-mết và Bết-a-nát đi, nhưng cho họ ở lại làm việc nô dịch.
34Người Đan không chinh phục được miền đồng bằng, phải dừng lại ở miền núi rừng, vì người A-mo kháng cự. 35Dân A-mo cố thủ các thành Ha-hê-rết, A-gia-lôn và Sa-an-bim, nhưng họ bị nhà Giô-sép chế ngự, bắt làm nô lệ. 36Biên giới đất A-mo chạy từ dốc Ạc-ráp-bim, từ Sê-la trở lên.