2

Kẻ giàu gian ác

1Khốn cho những kẻ thức đêm để mưu đồ tội ác trên giường; vừa mới hừng đông đã vận dụng khả năng để thi hành quỉ kế. 2Chúng thèm thuồng đồng ruộng nào thì cướp lấy, tham muốn nhà của ai thì tướt đoạt. Chúng áp bức cả chủ nhà lẫn người nhà để cưỡng chiếm nhà cửa, sản nghiệp họ, 3Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán: Này, Ta đang dự định giáng tai họa cho gia đình này như cách ách quàng trên cổ không thể nào thoát được. Các ngươi không còn bước đi cách kiêu hãnh vì đây là thời hoạn nạn.
4Trong ngày ấy, có người sẽ đặt ngụ ngôn chế nhạo các ngươi và bài ai ca than khóc các ngươi rằng: "Chúng ta bị lột trần như nhộng! Người đã lấy cơ nghiệp dân ta, trao cho người khác, chia đất ruộng chúng ta cho bọn người phản bội!" 5Bởi vậy, trong hội chúng của Chúa Hằng Hữu, không còn ai đứng ra phân ranh giới nữa! 6Dân chúng bảo, "Đừng giảng nữa! Ai lại giảng như thế bao giờ! Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thất bại trong sỉ nhục!"
7Nhà Gia-cốp ơi, có người nói. "Thần Chúa bị giới hạn! Ngài làm những việc này sao?" Nhưng lời Ta không giúp ích cho người đi theo đường chính trực hay sao? 8Mới hôm qua, dân Ta nổi dậy như quân thù. Cả khách qua đường lẫn chiến sĩ ngoài mặt trận trở về đều bị các ngươi bóc lột, cướp đoạt không còn manh giáp. 9Các ngươi đuổi những quả phụ của dân Ta ra khỏi căn nhà họ ưa thích và tước đoạt quyền lợi Ta dành cho các trẻ con côi cút. 10Hãy vùng dậy, ra đi vì đây không còn là nơi các ngươi an cư lạc nghiệp. Đất này bị tiêu diệt vì băng hoại và ô uế. 11Loại tiên tri mà các ngươi ưa chuộng chỉ nói những chuyện viễn vông, giả dối, lừa gạt, thích nói tiên tri nhảm nhí về rượu nho, rượu mạnh.
12Gia-cốp ơi, Ta chắc sẽ triệu tập toàn thể dân ngươi. Ta chắc sẽ thu góp dân sót lại của Y-sơ-ra-ên, tập họp chúng như đàn chiên của Bốt-ra, như bầy gia súc trong đồng cỏ. Có tiếng huyên náo vì số người đông đảo. 13Người mở đường tiến lên đi trước, đoàn dân theo sau, phá cổng thành, tràn ra ngoài. Đức vua sẽ đi trước nhân dân. Chúa Hằng Hữu sẽ dẫn đầu.