11

Cov uas muaj vaj tse nyob hauv Yeluxalees

(1VKk. 9:1-17)

1Cov thawj uas kav cov pejxeem nyob hauv Yeluxalees lawm. Cov pejxeem rho ntawv cia ib feem kaum mus nyob hauv Yeluxalees uas yog lub nroog dawb huv, tseg cuaj feem cia nyob rau hauv lwm lub moos. 2Thiab cov pejxeem foom hmoov rau txhua tus uas yeem mus nyob hauv Yeluxalees.
3Ntawm no mus yog cov thawj hauv lub xeev Yuda uas mus nyob rau hauv Yeluxalees tej npe. Tiamsis hauv Yuda tej moos mas sawvdaws nyias nyob nyias vaj nyias tsev, yog cov Yixayee, cov pov thawj, cov Levi, cov tub teg tub taws uas ua haujlwm ntawm lub tuam tsev, thiab Xalaumoo cov tub teg tub taws li caj ces. 4Cov Yuda thiab cov Npeeyamee muaj qee leej kuj nyob hauv Yeluxalees.
 Yuda caj ces yog li no, Athaya yog Uxiya tus tub, Uxiya yog Xekhaliya tus tub, Xekhaliya yog Amaliya tus tub, Amaliya yog Sefathiya tus tub, Sefathiya yog Mahalalee tus tub, lawv yog Peles caj ces.
5Thiab Ma‑axeya uas yog Npalu tus tub, Npalu yog Khauhauxe tus tub, Khauhauxe yog Haxaya tus tub, Haxaya yog Adaya tus tub, Adaya yog Yauyali tus tub, Yauyali yog Xekhaliya tus tub, Xekhaliya yog tus neeg Silau tus tub. 6Peles caj ces uas nyob hauv Yeluxalees huvsi muaj 468 leej siab loj siab tuab.
7Npeeyamee caj ces yog li no, Xalu yog Mesulas tus tub, Mesulas yog Yau‑e tus tub, Yau‑e yog Pedaya tus tub, Pedaya yog Khaulaya tus tub, Khaulaya yog Ma‑axeya tus tub, Ma‑axeya yog Ithi‑ee tus tub, Ithi‑ee yog Yesaya tus tub. 8Thiab nws cov kwvtij Kanpai thiab Xaslai, huvsi muaj 928 leej. 9Yau‑ee uas yog Xikhi tus tub yog tus uas saib xyuas lawv, thiab Yuda uas yog Haxenu‑a tus tub yog tus thawj uas ob uas saib xyuas lub nroog.
10Cov pov thawj yog Yedaya uas yog Yauyali tus tub, thiab Yakhi, 11thiab Xelaya uas yog Hikhiya tus tub, Hikhiya yog Mesulas tus tub, Mesulas yog Xadau tus tub, Xadau yog Melayau tus tub, Melayau yog Ahithu uas saib xyuas Vajtswv lub tuam tsev tus tub, 12thiab lawv cov kwvtij uas ua haujlwm ntawm lub tuam tsev, huvsi muaj 822 leeg. Thiab muaj Adaya uas yog Yelauhas tus tub, Yelauhas yog Pelaliya tus tub, Pelaliya yog Axi tus tub, Axi yog Xekhaliya tus tub, Xekhaliya yog Pasaw tus tub, Pasaw yog Makhiya tus tub, 13thiab nws cov kwvtij, uas ua thawj hauv lawv cum, huvsi 242 leeg. Thiab muaj Amasai uas yog Axalee tus tub, Axalee yog Axai tus tub, Axai yog Mesilemau tus tub, Mesilemau yog Imaw tus tub, 14thiab lawv cov kwvtij uas yog neeg muaj zog siab loj siab tuab, huvsi muaj 128 leej. Tus uas saib xyuas lawv yog Xadi‑ee uas yog Hakedauli tus tub.
15Cov Levi yog Semaya uas yog Hasus tus tub, Hasus yog Alikhas tus tub, Alikhas yog Hasanpiya tus tub, Hasanpiya yog Npuni tus tub. 16Thiab muaj Sanpethai thiab Yauxanpa uas yog cov Levi li thawj uas saib xyuas tej haujlwm ib ncig nraum Vajtswv lub tuam tsev, 17thiab muaj Mathaniya uas yog Mikha tus tub, Mikha yog Xadi tus tub, Xadi yog Axas tus tub, Axas yog tus uas coj hu nkauj thov ua Vajtswv tsaug. Thiab yog Npanpukhiya uas yog tus thawj uas ob hauv nws cov kwvtij. Thiab yog Apada uas yog Samu‑a tus tub, Samu‑a yog Kalas tus tub, Kalas yog Yeduthu tus tub. 18Cov Levi hauv lub nroog dawb huv sawvdaws muaj 284 leeg.
19Cov uas zov tej rooj loog yog Akhu, Thamoo thiab ob tug cov kwvtij uas zov ntawm tej rooj loog huvsi muaj 172 leeg. 20Cov Yixayee thiab cov pov thawj thiab cov Levi uas tsis hais rau hauv no sawvdaws nyob hauv Yuda txhua lub moos, lawv txhua tus nyias nyob hauv nyias qub txeeg qub teg. 21Tiamsis cov tub teg tub taws uas ua haujlwm ntawm lub tuam tsev nyob saum lub roob Aufee, mas Xiha thiab Kipa kav lawv.
22Tus uas saib cov Levi hauv Yeluxalees yog Uxi uas yog Npani tus tub, Npani yog Hasanpiya tus tub, Hasanpiya yog Mathaniya tus tub, Mathaniya yog Mikha tus tub, Mikha yog Axas caj ces uas yog cov hu nkauj rau thaum ua kevcai hauv Vajtswv lub tuam tsev. 23Rau qhov vajntxwv nkaw lus li no txog lawv thiab muab nqe rau lawv raws li uas niaj hnub cheem tsum. 24Thiab Mesexanpee tus tub Pethahiya uas yog Yuda tus tub Xelag caj ces ua vajntxwv tim xyoob saib txhua yam haujlwm uas ntsig txog cov pejxeem.

Cov uas nyob sab nraum Yeluxalees

25Tej zej zog thiab tej teb uas nyob ib ncig, mas cov pejxeem Yuda qee leej nyob hauv Khiliya Anpa thiab tej zej zog uas nyob ib ncig lub moos ntawd, thiab hauv Dinpoo thiab tej zej zog uas nyob ib ncig, thiab hauv Yekhaxe‑ee thiab tej zej zog uas nyob ib ncig, 26thiab hauv Yesua thiab hauv Maulada thiab hauv Npe‑pele, 27hauv Haxasu‑as, hauv Npe‑awsenpa, thiab tej zej zog uas nyob ib ncig lub moos ntawd, 28hauv Xilaj, hauv Mekhauna thiab tej zej zog uas nyob ib ncig lub moos ntawd, 29hauv Eelimoo, hauv Xaula, hauv Yamu, 30hauv Xanau‑a, hauv Adulas thiab tej zej zog uas nyob ib ncig tej moos ntawd, thiab hauv Lakhi thiab tej teb ntawm lub moos ntawd, thiab hauv Axekha thiab tej zej zog uas nyob ib ncig lub moos ntawd. Lawv txawm ua zos nyob txij Npe‑awsenpa mus txog lub hav Hinoo. 31Cov pejxeem Npeeyamee kuj nyob ntu txuas ntawm Kenpa mus, yog hauv Mimaj, Aiya, Npe‑ee thiab tej zej zog uas nyob ib ncig lub moos ntawd, 32ntawm Anathau, Nau, Ananiya, 33Haxau, Lama, Kitha‑i, 34Hadi, Xenpau‑i, Nenpala, 35Lau thiab Aunau, yog cov Kws txawj txhua yam lub hav. 36Thiab cov Levi qee pab uas nyob hauv Yuda kuj mus nrog cov Npeeyamee nyob.