9

Cov Yixayee lees txim

1Hnub tim nees nkaum plaub lub hli no cov Yixayee tuaj txoos ua ke coj kevcai yoo mov thiab hnav khaub seev tsaj thiab tsuab av rau saum taubhau. 2Thiab cov Yixayee cais lawv tawm hauv lwm haiv neeg sawvdaws thiab sawv lees lawv lub txim thiab lees lawv tej poj koob yawm txwv tej kev txhaum. 3Lawv sawv ntawm lawv lub chaw thiab nyeem Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv phau kevcai ntev txog peb teev. Lawv lees txim thiab pe hawm Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv peb teev ntxiv. 4Yesua, Npani, Khami‑ee, Senpaniya, Npuni, Selenpiya, Npani thiab Khenani sawv ntawm cov Levi tus ntaiv qw nrov nrov rau Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv. 5Mas cov Levi yog Yesua, Khami‑ee, Npani, Hasaneya, Selenpiya, Haudiya, Senpaniya thiab Pethahiya hais tias, “Cia li sawv tsees qhuas Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv txij thaum ub los mus ib txhis tsis kawg. Cia li qhuas Vajtswv lub npe uas muaj koob meej loj kawg, yog lub npe uas nyob siab kawg uas tsis muaj leejtwg qhuas thiab ua tsaug txaus.
6“Koj tib leeg xwb thiaj yog Yawmsaub. Koj tsim lub ntuj uas siab kawg nkaus thiab ib puas tsav yam uas nyob saum nruab ntug, koj tsim lub ntiajteb thiab txhua yam uas nyob hauv, thiab tsim dej hiavtxwv thiab txhua yam uas nyob hauv dej. Koj pub txojsia rau tej no huvsi, thiab ib puas tsav yam uas nyob saum nruab ntug pe hawm koj. 7Koj yog Yawmsaub yog tus Vajtswv uas xaiv Aplas thiab coj nws tawm hauv lub moos Aw uas nyob hauv tebchaws Kheedia los thiab tis nws lub npe hu ua Aplahas. 8Thiab koj pom tias nws lub siab xib rau koj, thiab koj nrog nws sib cog lus tias koj yuav muab cov Khana‑as, cov Hithai, cov Amaulai, cov Pelixai, cov Yenpu thiab cov Kawkasi lub tebchaws rau nws caj ces, thiab koj tau ua rau koj tej lus cog tseg tiav rau qhov koj ncaj ncees.
9“Koj tsa muag ntsia peb tej poj koob yawm txwv tej kev txom nyem hauv Iyi tebchaws thiab mloog lawv lub suab quaj ntawm Hiavtxwv Liab, 10thiab koj ua tej txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj tawm tsam Falau thiab nws cov tub teg tub taws huvsi thiab nws cov pejxeem hauv nws lub tebchaws huvsi, rau qhov koj paub tias lawv khav ntxhias tsim txom peb tej poj koob yawm txwv, mas koj lub npe thiaj nrov nto moo lug los txog niaj hnub nimno. 11Koj faib dej hiavtxwv rau ntawm lawv xubntiag lawv thiaj li tau mus saum tej av qhuav hauv nruab nrab hiavtxwv, thiab koj muab cov uas caum lawv laim rau hauv nruab tiv txwv ib yam li laim pob zeb rau hauv hiavtxwv uas tob kawg. 12Nruab hnub koj muab tus ncej huab los coj lawv, hmo ntuj koj muab tus ncej hluavtaws ci rau lawv pom txojkev uas lawv yuav mus. 13Koj nqes los rau saum lub roob Xinai thiab hais saum ntuj los rau lawv thiab pub tej kevcai ncaj thiab txoj kevcai tseeb, thiab tej kab ke thiab tej lus nkaw uas zoo rau lawv. 14Thiab koj qhia lawv paub txog koj hnub Xanpatau uas dawb huv thiab kom Mauxe uas yog koj tus qhev muab tej lus nkaw thiab tej kab ke thiab txoj kevcai qhia rau lawv. 15Koj pub mov saum ntuj los rau thaum lawv tshaib plab thiab muab dej txhawv hauv phab zeb rau thaum lawv nqhis, thiab koj hais kom lawv mus txeeb lub tebchaws uas koj twb cog lus ruaj tias yuav pub rau lawv.
16“Tiamsis lawv thiab peb tej poj koob yawm txwv khav theeb thiab tawv ncauj tsis mloog koj tej lus nkaw. 17Lawv tsis kam mloog lus thiab tsis nco tej txujci phimhwj uas koj ua tshwm rau hauv lawv nruab nrab. Lawv tawv ncauj thiab tsa ib tug thawj coj lawv rov qab mus ua qhev rau hauv Iyi tebchaws. Tiamsis koj yog Vajtswv uas muaj siab zam txim, muaj siab hlub thiab khuvleej, tsis chim sai thiab koj txojkev hlub uas ruaj khov muaj nplua mias, thiab koj tsis muab lawv tso pov tseg. 18Txawm yog lawv tau nchuav ib tug dab mlom thav nyuj rau lawv thiab hais tias, ‘No yog nej tus Vajtswv uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los,’ thiab ua tej uas tuam mom kawg, 19los vim yog koj txojkev hlub loj koj thiaj tsis tso lawv tseg rau hauv tebchaws moj sab qhua. Tus ncej huab uas coj lawv nruab hnub thiab tus ncej hluavtaws uas ci hmo ntuj rau lawv pom txojkev uas lawv yuav mus thiaj tsis ncaim lawv. 20Koj pub koj tus Ntsuj Plig zoo qhuab qhia lawv, thiab tsis tav koj cov mana tu ntawm lawv lub qhov ncauj, thiab pub dej rau thaum lawv nqhis. 21Koj yug lawv hauv tebchaws moj sab qhua tau plaub caug xyoo thiab lawv tsis tu ncua ib yam dabtsi. Lawv tej ris tsho kuj tsis ntuag lawv tej kotaw kuj tsis o. 22Thiab koj muab tej tebchaws thiab tej haiv neeg rau lawv, thiab tu ciam teb rau lawv, lawv thiaj txeeb tau vajntxwv Xihoo hauv lub moos Hesanpoo tebchaws thiab vajntxwv Aus lub tebchaws Npasas. 23Koj ua rau lawv caj ces huaj vam coob yam li cov hnub qub saum nruab ntug, thiab koj coj lawv mus rau hauv lub tebchaws uas koj hais kom lawv tej poj koob yawm txwv txeem mus txeeb ntawd. 24Lawv caj ces thiaj li txeem mus txeeb tau lub tebchaws ntawd. Koj yuam ntiag cov Khana‑as uas nyob hauv lub tebchaws ntawd rau tom lawv hauv ntej thiab muab cov neeg thiab lawv tej vajntxwv thiab tej pejxeem hauv lub tebchaws ntawd cob rau hauv lawv txhais tes, lawv thiaj ua tau rau cov neeg ntawd raws li lawv lub siab xav. 25Lawv thiaj txeeb tau tej moos uas muaj ntsa loog thiab lub tebchaws uas zoo qoob thiab txeeb tau luag tej vaj tse uas muaj cuab txhiaj cuab tam zoo puv nkaus, thiab tej pas dej uas khawb cia lawd thiab tej vaj txiv hmab, tej teb txiv aulib thiab tej txiv ntoo ntau kawg. Lawv thiaj tau noj tsau npo rog nthaws, thiab lawv zoo siab xyiv fab rau tej hmoov zoo uas koj pub.
26“Txawm li ntawd los lawv tseem tsis mloog lus thiab fav xeeb rau koj thiab muab koj txoj kevcai laim tseg rau tom qub qab thiab tua koj cov xibhwb cev lus uas pheej qhuab ntuas kom lawv rov los cuag koj, thiab lawv ua tuam mom koj loj heev. 27Yog li ntawd koj thiaj muab lawv tso rau hauv lawv cov yeeb ncuab txhais tes uas ua rau lawv raug txom nyem. Mas lub sijhawm uas lawv raug txom nyem ntawd lawv quaj hu koj mas koj nyob saum ntuj hnov lawv hu, thiab koj pub cov uas cawm lawv dim yeeb ncuab txhais tes raws li koj txojkev hlub uas loj kawg. 28Tiamsis thaum lawv nyob tiaj tus lawm lawv rov ua tej uas koj pom tias phem, koj thiaj muab lawv tso rau hauv cov yeeb ncuab txhais tes, yeeb ncuab thiaj kav lawv. Txawm li ntawd los thaum lawv tig los quaj rau koj, koj nyob saum ntuj hnov, thiab koj kuj cawm lawv dim ntau zaus raws li koj txojkev hlub. 29Thiab koj qhuab ntuas lawv xwv thiaj li tig tau lawv rov los cuag koj txoj kevcai. Los lawv tseem ua lub neej khav theeb tsis mloog koj tej lus nkaw, thiaj tau ua txhaum rau koj tej kevcai uas yog leejtwg ua raws li nws yuav muaj txojsia nyob. Thiab lawv tseem tig nrob qaum rau koj tawv nyom tsis mloog lus. 30Koj ua siab ntev thev lawv ntau xyoo, thiab koj pub koj tus Ntsuj Plij rau cov xibhwb cev koj tej lus qhuab ntuas lawv los lawv kuj tsis tig ntsej mloog. Vim li no koj thiaj muab lawv cob rau hauv lwm haiv neeg hauv ib tsoom tebchaws txhais tes. 31Txawm li ntawd los vim yog koj txojkev hlub uas loj kawg koj tsis ua rau lawv puam tsuaj tag huvsi thiab tsis tso lawv tseg, vim koj yog tus Vajtswv uas hlub thiab khuvleej.
32“Au peb tus Vajtswv, koj yog tus Vajtswv uas loj kawg thiab muaj hwjchim thiab txaus ntshai, koj tuav rawv tej lus cog tseg thiab txojkev hlub uas ruaj khov. Mas thov koj tsis txhob suav tias peb tej kev txom nyem no huvsi yog ib qhov me me uas raug peb thiab peb tej vajntxwv, thiab raug peb cov thawj thiab peb cov pov thawj thiab peb cov xibhwb cev koj tej lus, thiab peb tej poj koob yawm txwv thiab koj haiv neeg huvsi, txij thaum vajntxwv Axilia los txog hnub no. 33Mas txhua yam uas raug peb no koj ua ncaj ua ncees, rau qhov koj pheej ua ncaj raws li koj cog lus tseg tiamsis peb pheej ua limhiam xwb. 34Peb tej vajntxwv, peb cov thawj, peb cov pov thawj thiab peb tej poj koob yawm txwv tsis tuav rawv koj txoj kevcai thiab tsis mloog koj tej lus nkaw thiab tej lus uas koj qhuab ntuas lawv. 35Txawm yog lawv nyob hauv lawv lub tebchaws, thiab koj tau pub koob hmoov ntau rau lawv thiab koj muab lub tebchaws uas dav thiab zoo ua qoob pub rau lawv los lawv tsis ua koom tu koj thiab lawv tsis tso lawv tej kev limhiam tseg. 36Saib maj, hnub no peb ua qhev, kuj yog ua qhev rau hauv lub tebchaws uas koj pub rau peb tej poj koob yawm txwv kom lawv thiaj tau noj tej txiv ntoo thiab txhua yam zoo hauv lub tebchaws. 37Thiab tej qoob loo ntau kawg ntawd kuj poob ua tej vajntxwv tug, yog tej vajntxwv uas koj tsa los kav peb vim yog tim peb tej kev txhaum. Lawv muaj hwjchim kav peb lub cev thiab peb tej tsiaj txhu raws li lawv lub siab nyiam peb thiaj li raug txom nyem loj kawg.

Cov pejxeem cog lus tias yuav ua raws li Vajtswv kevcai

38“Yog tim li no peb thiaj cog lus ruaj khov thiab muab sau cia. Peb cov thawj thiab peb cov Levi thiab peb cov pov thawj ntaus lawv lub cim nias cia.”