45

Yauxej qhia nws rau cov kwvtij paub

1Yauxej tauv tsis taus nws lub kua muag tab meeg cov neeg sawvdaws uas sawv vij vog nws, nws txawm nthe tias, “Kom txhua tus cia li tawm ntawm kuv mus,” thiaj tsis muaj leejtwg nyob ntawd rau thaum Yauxej qhia nws rau cov kwvtij paub. 2Mas Yauxej quaj nrov nrov ua rau cov Iyi hnov thiab Falau tsev neeg tau hnov. 3Yauxej hais rau nws cov kwvtij tias, “Kuv yog Yauxej. Kuv txiv tseem muaj txojsia nyob lov?” Tiamsis nws cov kwvtij ceeb nkaus tsis txawj teb li cas, vim paub tias yog Yauxej ntag.
4Yauxej thiaj hais rau nws cov kwvtij tias, “Txav los ze kuv maj.” Lawv kuj txav los ze. Yauxej thiaj hais tias, “Kuv yog Yauxej yog tus kwv uas nej muab muag los rau hauv Iyi tebchaws no. 5Tiamsis nimno tsis txhob poob siab tsis txhob chim rau nej tus kheej rau qhov uas muag kuv los rau ntawm no. Yog Vajtswv xa kuv ua nej ntej los kom thiaj cawm tau txojsia. 6Lub tebchaws twb tshaib nqhis tau ob xyoos lawm, tseem tshuav tsib xyoos ntxiv thiab uas yuav tsis laij teb tsis muaj qoob sau. 7Vajtswv xa kuv ua nej ntej los kom thiaj tuav tau nej tshuav nyob hauv ntiajteb thiab cawm tau nej cov neeg kom muaj txojsia nyob coob coob. 8Yog li no tsis yog nej xa kuv los rau ntawm no tiamsis yog Vajtswv xa kuv los. Vajtswv tsa kuv ua Falau txiv, thiab ua tus tswv uas saib xyuas Falau lub cuab huvsi thiab ua tus thawj kav Iyi tebchaws huvsi.
9“Nej cia li maj nroos mus cuag kuv txiv thiab hais rau nws tias, Koj tus tub Yauxej hais li no tias, ‘Vajtswv tsa kuv ua tus thawj kav tag nrho Iyi tebchaws lawm. Cia li tsiv los cuag kuv nram no, tsis txhob tos. 10Koj yuav tau nyob hauv Kausee thiab koj thiab koj cov menyuam thiab koj cov xeeb ntxwv thiab koj tej yaj tej tshis tej nyuj thiab txhua yam uas koj muaj huvsi yuav tau nyob ze kuv. 11Kuv yuav tu koj qhov ntawd rau qhov tseem yuav tshaib nqhis tsib xyoos ntxiv thiab. Tsis ua li no ces koj tsev neeg thiab txhua yam uas koj muaj yuav pluag tag.’ 12Nej thiab kuv tus kwv Npeeyamee lub qhov muag pom tias yog kuv lub qhov ncauj hais rau nej ntag. 13Nej cia li piav rau txiv mloog txog kuv lub meej mom huvsi hauv Iyi tebchaws, thiab txhua yam uas nej pom. Nej cia li maj nroos mus coj kuv txiv los rau nram no.” 14Yauxej khawm nws tus kwv Npeeyamee caj dab thiab quaj. Npeeyamee kuj khawm Yauxej caj dab quaj thiab. 15Yauxej nwj nws cov tijlaug sawvdaws thiab quaj. Dhau ntawd cov kwvtij nrog Yauxej sib tham.
16Thaum muaj xov hais mus rau hauv Falau lub vaj lub tsev tias, “Yauxej cov kwvtij tuaj,” Falau thiab nws cov tub teg tub taws kuj zoo siab heev. 17Falau hais rau Yauxej tias, “Hais rau koj cov kwvtij tias, ‘Nej ua li no, muab nra rau tsiaj thauj thiab rov mus rau Khana‑as tebchaws. 18Coj koj txiv thiab nej tsev neeg los cuag kuv, kuv yuav pub thaj av uas zoo kawg hauv Iyi tebchaws rau nej, thiab nej yuav tau noj tej uas zoo tshaj plaws hauv lub tebchaws no.’ 19Koj kuj hais rau lawv tias, ‘Ua li no, coj tsheb hauv Iyi tebchaws mus tos nej cov menyuam yaus thiab nej cov pojniam thiab coj nej txiv los. 20Tsis txhob khuvxim nej tej qhov txhia chaw pem, rau qhov tej uas zoo kawg hauv Iyi tebchaws yog nej li lawm.’ ”
21Yixayee cov tub kuj ua raws li ntawd. Yauxej npaj tsheb rau lawv raws li Falau hais thiab muab mov rau lawv noj taug kev. 22Nws muab tej tsoos tsho zoo zoo rau lawv ib leeg ib ce. Tiamsis nws muab peb puas sekhee nyiaj thiab tsib ce tsoos zoo zoo rau Npeeyamee. 23Yauxej xa tej no mus rau nws txiv, yog kaum tus nees luav thauj tej uas zoo kawg hauv Iyi tebchaws mus thiab kaum tus maum nees luav thauj mog thiab qeb thiab ncuav thiab zaub mov rau leej txiv noj taug kev. 24Nws txawm xa nws cov kwvtij mus, mas thaum lawv sawv kev mus, nws hais rau lawv tias, “Tsis txhob sib cav taug kev.”
25Cov kwvtij thiaj tawm hauv Iyi tebchaws mus rau Khana‑as tebchaws mus cuag leej txiv Yakhauj. 26Lawv hais rau nws tias, “Yauxej tseem muaj txojsia nyob. Nws yog tus thawj uas kav tag nrho Iyi tebchaws.” Yakhauj nyob hab nuv vim nws tsis ntseeg tej uas lawv hais. 27Thaum lawv piav tej lus uas Yauxej hais rau lawv huvsi rau leej txiv mloog thiab thaum Yakhauj pom tej tsheb uas Yauxej xa tuaj tos nws, nws thiaj zoo siab tuaj. 28Yixayee thiaj hais tias, “Kuv txaus siab lawm lauj. Kuv tus tub Yauxej tseem muaj txojsia nyob. Kuv yuav mus pom nws ua ntej uas kuv tuag.”