Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Yehezekêl
Ƀing mă tŭ: Ƀing Yehudah jing ƀing arăng mă ngă mơnă ba nao pơ lŏn čar Babilon amăng thŭn 597 Hlâo Kơ Krist
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 593 hăng thŭn 571 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Khua ngă yang Yehezekêl pơkơjăp kơ ƀing Yehudah ñu kơ tơlơi hơmâo sa hrơi Ơi Adai či ba glaĭ ƀing gơñu pơ plei Yerusalaim kiăng kơ rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ sang yang.

 Pô pơala Yehezekêl hơdip amăng čar Babilon ataih mơ̆ng lŏn čar pô tơdang amăng rơnŭk hlâo hăng tơdơi kơ tơlơi răm rai plei phŭn Yerusalaim amăng thŭn 586 H.K. Hră ñu pơruai kơ ƀing dŏ hơdip amăng čar Babilon ataih mơ̆ng lŏn čar pô laih anŭn kơ ƀing mơnuih dŏ glaĭ pơ plei Yerusalaim. Sŏp Hră Yehezekêl hơmâo năm črăn pơpha phŭn tui anai: 1) Tơlơi Ơi Adai iâu Yehezekêl jing pô pơala. 2) Tơlơi pơkơđiăng kơ ƀing ană plei kơ tơlơi Ơi Adai phat kơđi kơ ƀing gơñu laih anŭn kơ tơlơi thuơ hăng răm rai plei Yerusalaim. 3) Tơlơi Yahweh pơhaih kơ tơlơi phat kơđi Ñu ƀơi hơdôm lŏn čar kơtư̆ juă laih anŭn dui ba ƀing ană plei Ñu ngă soh. 4) Tơlơi pơjuh alum kơ ƀing Israel tơdơi kơ tơlơi thuơ hăng răm rai plei Yerusalaim wơ̆t hăng tơlơi ƀuăn kơ tơlơi hơdip pơanăp hiam klă hloh. 5) Tơlơi laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Gôg. 6) Tơlơi Yehezekêl pơƀuh kơ tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang hăng lŏn čar Yudah.
 Yehezekêl jing pô hơmâo tơlơi đaŏ prŏng laih anŭn tơlơi pơmĭn dơlăm. Lu tơlơi pơhiăp yom pơphan ñu jing amăng khul tơlơi pơƀuh laih anŭn lu tơlơi pơtă ñu hơmâo pơrơđah hăng khul tơlơi bruă gru kơnăl. Yehezekêl pơhiăp kơđŏm kơ tơlơi kiăng kơ pơphrâo glaĭ gah lăm jing amăng jua bơngăt yơh wơ̆t hăng tơlơi grơ̆ng glăm kơ rĭm čô kơ tơlơi soh ñu pô mơ̆n. Ñu ăt pơhiăp pơhaih tơlơi čang rơmang ñu kơ tơlơi pơphrâo glaĭ tơlơi hơdip lŏn čar Israel mơ̆n. Tơdang jing pô khua ngă yang hăng pô pơala, ñu kơñăm biă mă kơ tơlơi Sang Yang laih anŭn tơlơi kơƀah kiăng kơ tơlơi rơgoh hiam.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi Ơi Adai iâu kơ Yehezekêl (1:1–3:27)
Hơdôm tơlơi pơhaih kơ tơlơi răm rai plei Yerusalaim (4:1–24:27)
Tơlơi Ơi Adai phat kơđi kơ ƀing lŏn čar (25:1–32:32)
Tơlơi Ơi Adai ƀuăn kơ ƀing ană plei Ñu (33:1–37:28)
Tơlơi laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Gôg (38:1–39:29)
Tơlơi pơƀuh kơ Sang Yang laih anŭn lŏn čar pơanăp (40:1–48:35)