Klei Hưn Mdah

 Khua pô hưn êlâo Y-Êsêkiêl dôk hdĭp jing mnă hlăm čar Ƀaƀilôn hlăm êwang êlâo leh anăn êdei kơ ƀuôn Yêrusalem dlưh rai hlăm thŭn 586 Êlâo kơ Krist. Klei Y-Êsêkiêl mtô djŏ kơ phung Yuđa êjai jing hlŭn hlăm čar Ƀaƀilôn wăt phung ƀuôn sang dôk ti ƀuôn Yêrusalem. Hdruôm hră Y-Êsêkiêl mâo năm kdrêč prŏng snei: (1) Klei Aê Diê iêu Y-Êsêkiêl jing khua pô hưn êlâo; (2) Klei hưn êlâo kơ phung ƀuôn sang brei răng klei Aê Diê bi kmhal srăng truh kơ digơ̆ leh anăn klei bi rai ƀuôn Yêrusalem; (3) Klei Khua Yang mtô djŏ kơ klei phat kđi srăng truh hŏng phung čar ktư̆ juă phung găp djuê Aê Diê; (4) Klei bi juh phung găp djuê Israel, tơdah leh ƀuôn Yêrusalem dlưh rai, leh anăn klei ƀuăn hơ̆k mơak kơ digơ̆ ti anăp; (5) Klei hưn êlâo bi kdơ̆ng hŏng Y-Gôk; (6) Rup Y-Êsêkiêl bi ƀuh êlâo rup Sang Yang leh anăn klei digơ̆ lŏ wĭt rŭ mdơ̆ng ƀuôn ala mtao čar digơ̆.
 Y-Êsêkiêl jing sa čô khua pô hưn êlâo bŏ hŏng klei đăo leh anăn mâo klei mĭn lu kơ klei amra truh kơ anăp. Klei ñu mtô hŏng rup klei bi ƀuh leh anăn bi êdah rup anăn bi hmô hdĭp sĭt. Y-Êsêkiêl bi êdah kñăm lu hĭn klei bi mlih hlăm ai tiê leh anăn mngăt, msĕ mơh bruă kơ grăp čô hŏng klei soh ñu pô. Y-Êsêkiêl mtô msĕ mơh klei mtô klei čang hmăng leh anăn klei lŏ rŭ mdơ̆ng lăn čar. Hlăm bruă jing sa čô khua ngă yang leh anăn sa čô khua pô hưn êlâo, Y-Êsêkiêl thâo uêñ mĭn lu kơ anôk Sang kkuh mpŭ leh anăn kơ knuih klei doh jăk jing yuôm hĭn.

Jar

Klei iêu ruah Y-Êsêkiêl (1:1–3:27)
Klei mtô djŏ klei bi rai ƀuôn Yêrusalem (4:1–24:27)
Klei Khua Yang bi kmhal jih jang čar (25:1–32:32)
Klei Khua Yang ƀuăn kơ phung ƀuôn sang Ñu (33:1–37:28)
Klei hưn êlâo bi kdơ̆ng hŏng Y-Gôk (38:1–39:29)
Klei bi ƀuh kơ lăn čar leh anăn Sang yang kkuh mpŭ ti anăp (40:1–48:35)