5

Krist Hơmâo Pơrơngai Hĭ Laih Ƀing Ta

1Krist hơmâo pơrơngai hĭ laih ƀing ta mơ̆ng tơlơi khŏm tui gưt kơ tơlơi juăt. Tui anŭn, dŏ kơjăp bĕ laih anŭn anăm brơi kơ hlơi pô ngă kơ ƀing gih jing hĭ kar hăng ƀing hlŭn dơ̆ng, jing kiăng kơ tui gưt khul tơlơi phiăn hăng tơlơi juăt.
2Hơmư̆ hơdôm boh hiăp kâo bĕ! Kâo, Paul, pơtă kơ ƀing gih brơi kơ arăng khăt klĭ ƀing gih, Krist ƀu či jing hĭ yom pơphan kơ ƀing gih dơ̆ng tah. 3Laih anŭn dơ̆ng, kâo pơhaih kơ rĭm čô mơnuih jing pô brơi kơ arăng khăt klĭ hĭ ñu, ñu anŭn khŏm tui gưt abih bang tơlơi juăt yơh. 4Ƀing gih, jing ƀing pơmĭn Ơi Adai či yap kơ tơlơi ƀing gih jing tơpă hơnơ̆ng yuakơ ƀing gih tui gưt kơ tơlơi juăt, hơmâo jing pơčơlah hĭ laih mơ̆ng Krist. Ƀing gih hơmâo hơngah hĭ laih tơlơi khăp pap Ơi Adai kơ ƀing gih. 5Samơ̆ yuakơ ƀing gơmơi đaŏ kơnang kơ Krist yơh, Yang Bơngăt pơkơjăp kơ ƀing gơmơi kơ tơlơi ƀing gơmơi dưi čang rơmang kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo yap laih kơ ƀing gơmơi jing tơpă hơnơ̆ng. 6Kơ ƀing gơmơi jing ƀing tŭ pơgop laih hăng Krist, arăng hơmâo khăt klĭ hĭ laih ƀing gơmơi ƀôdah ƀu ôh tơlơi anŭn ƀu pơtơpăk hĭ Ơi Adai ôh. Ñu kơnơ̆ng tŭ pơtơpăk kơ tơlơi ƀing gơmơi đaŏ kơnang kơ Krist laih anŭn pơrơđah kơ tơlơi anŭn hăng tơlơi khăp kơ ƀing arăng đôč yơh.
7Đưm hlâo adih, ƀing gih hlak ngă rĭm bruă hiam biă mă, tơl hơmâo mơnuih pơgăn hĭ laih ƀing gih mơ̆ng tơlơi tui gưt kơ boh hiăp sĭt! 8Ơi Adai, jing Pô ruah laih ƀing gih, ƀu djơ̆ jing Pô ngă kơ ƀing gih pơmĭn kar hăng anŭn ôh. 9Arăng pơtô hơget tơlơi jing soh či pơrŭng abih bang ƀing gih, kar hăng kơnơ̆ng đơset đôč tơpơi dưi ngă sa bai tơpŭng bô̱̆ đĭ yơh. 10Kâo kơnang kơjăp yuakơ Khua Yang pơtrŭt pơđu̱r kâo, kơ tơlơi ƀing gih či pơmĭn kơnơ̆ng kar hăng tơlơi kâo ngă kơ tơlơi anŭn đôč yơh. Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ mơnuih jing pô ngă kơ ƀing gih rŭng răng, wơ̆t tơdah pô anŭn jing yom pơphan tŭ mơ̆n. 11Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, tơdah kâo pơtô pơblang kơ tơlơi arăng khŏm khăt klĭ mơnuih mơnam yuakơ Ơi Adai či yap ƀing gơñu tơpă hơnơ̆ng, arăng ƀu či kơpĭ kơpe̱t hĭ kâo ôh. Samơ̆ tơlơi anŭn ƀu djơ̆ jing sĭt ôh, yuakơ kâo pơtô pơblang kơ tơlơi Krist djai ƀơi kơyâo bơrơkal. 12Bơ kơ ƀing pơrŭng hĭ ƀing gih anŭn, kâo kwưh kiăng biă mă kơ abih bang ƀing gơñu či hlo̱m ƀo̱m pơkreo hĭ gơñu pô yơh!
13Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, Ơi Adai ruah laih ƀing gih kiăng kơ pơrơngai hĭ ƀing gih mơ̆ng tơlơi djă̱ pioh hơdôm tơlơi phiăn hăng hơdôm tơlơi juăt, samơ̆ ƀing gih anăm yua ôh tơlơi rơngai gih kiăng kơ hơdip hơdơ̆ng tui hăng kơnuih soh. Kơđai glaĭ, ƀing gih khŏm khăp gŭm djru kơ tơdruă yơh, 14yuakơ abih bang tơlơi juăt jing pơtŭm glaĭ amăng sa tơlơi pơđar anai, “Khăp bĕ kơ mơnuih re̱ng gah ih kar hăng khăp kơ ih pô.” 15Yuakơ ƀing gih hlak ƀuăh hăng ngă sat kơ tơdruă, răng bĕ, lui hĭ bĕ huĭdah ƀing gih či pơrai hĭ tơdruă gih yơh.

Brơi Bĕ Yang Bơngăt Hiam Dui Ba Ƀing Gih

16Tui anŭn yơh kâo laĭ, brơi bĕ Yang Bơngăt Hiam nanao dui ba ƀing gih, laih anŭn ƀing gih ƀu či ngă tui hăng khul tơlơi amoaih kluh kơnuih soh ƀing gih kiăng ôh. 17Tơlơi amoaih kluh kơnuih soh ƀing gih khăp kiăng ƀu djơ̆ tui hăng tơlơi Yang Bơngăt kiăng ôh, laih anŭn tơlơi Yang Bơngăt kiăng jing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi kơnuih so kiăng yơh. Gơñu dua pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơdruă yơh, kiăng kơ ƀing gih anăm ngă tui tơlơi ƀing gih kiăng ngă ôh. 18Samơ̆ tơdah Yang Bơngăt dui ba ƀing gih, sĭt ƀing gih ƀu kiăng kơ tui gưt tơlơi juăt ôh.
19Anai yơh jing khul bruă kơnuih soh: Tơlơi klĕ pyu, tơlơi grĭ grañ, tơlơi hơdip tă tăn, 20tơlơi kơkuh kơ rup trah, tơlơi ngă pơjâo, tơlơi pơrơmut kơ arăng, tơlơi pơrơdjơ̆, tơlơi ga̱r, tơlơi hil ƀrŭk, tơlơi hưp kluh, tơlơi ƀu pơtŭ ư, tơlơi pơkăh pơpha tơpul, tơlơi pơrơsao, 21tơlơi ƀlah moăñ, tơlơi măt tơpai, tơlơi ră̱ ƀơ̆ng mơñum laih anŭn lu tơlơi sat pơkŏn kar hăng anŭn. Kâo pơkơđiăng kơ ƀing gih, kar hăng kâo hơmâo ngă laih hlâo adih, kơ tơlơi ƀing hlơi pô hơdip hơdơ̆ng kar hăng anŭn, sĭt ƀing gơñu ƀu či mơak ju̱m tơlơi Ơi Adai git gai wai lăng ƀing gơñu ôh.
22Samơ̆ Yang Bơngăt Hiam ngă kơ ƀing gơmơi khăp kơ ƀing arăng, hơ̆k mơak, rơnŭk rơno̱m, gir run, ngă klă djrưng, ngă hiam klă, dŏ tŏng ten, 23tơdu rơun laih anŭn pơkhư̆ pô gơmơi pô. Ƀu hơmâo tơlơi juăt pă ôh dưi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hơdôm tơlơi kar hăng anŭn. 24Ƀing hlơi pô lŏm kơ Krist Yêsu, ƀing anŭn hơmâo lui hĭ laih tơlơi ngă tui khul kơnuih soh ƀing gơñu khăp kiăng, kar hăng tơlơi ƀing gơñu tŭ pŏng pơdjai hĭ laih. 25Yuakơ Yang Bơngăt hơmâo ngă laih kơ ƀing ta hơdip, brơi kơ ƀing ta ăt brơi bĕ kơ Yang Bơngăt dui ba hơget tơlơi ƀing ta ngă mơ̆n. 26Brơi kơ ƀing ta anăm pơgao pơang, pơhil laih anŭn pơmoăñ hăng tơdruă ôh.