21

Yexu tshwm rua xyaa tug thwjtim

1Dhau ntawd lug Yexu rov tshwm rua cov thwjtim pum ntawm ntug Havtxwv Thinpelia. Yexu tshwm lug le nuav. 2Ximoo Petu, hab Thauma kws hu ua Ntxaib hab Nathana‑ee kws nyob lub zog Khana xeev Kalilai, hab Xenpenti ob tug tub hab dua ob tug thwjtim puab saamswm nyob ua ke. 3Ximoo Petu has rua puab tas, “Kuv yuav moog muab ntseg.” Puab has rua nwg tas, “Peb yuav nrug koj moog hab.” Tes puab txawm nce nkoj moog, tassws mo ntawd puab muab tsw tau ntseg hlo le.
4Thaus kaaj ntug txoog, Yexu lug sawv ntawm ntug nqhuab, tassws cov thwjtim tsw paub tas yog Yexu. 5Yexu has rua puab tas, “Cov mivnyuas 'e, mej puas tau ntseg os?” Puab teb nwg tas, “Tsw tau le.” 6Nwg has rua puab tas, “Ca le ntaus vaag rua ntawm lub nkoj saab xws mas yuav tau ntseg.” Puab txhad ntaus ib vaag rua huv, mas tau ntseg ntau kawg nqug tsw taug lub vaag lug. 7Tug thwjtim kws Yexu hlub has rua Petu tas, “Tug ntawd yog tug Tswv.” Thaus Petu nov tas yog tug Tswv, nwg txawm khaws nkaus tsho lug naav vem yog nwg tub hle tsho lawm mas caws qa rua huv havtxwv. 8Lwm tug thwjtim caij lub nkoj lug hab nqug lub vaag kws ntseg puv nkaus lug tsua qhov puab nyob tsw deb ntawm ntug kwvlaam tswb caug daaj.
9Thaus puab nce lug rua sau ntug nqhuab puab pum muaj ib cub thee muaj ntseg ci rua sau hab muaj ncuav. 10Yexu has rua puab tas, “Muab cov ntseg kws nyav ntaus tau ib txha lug hab.” 11Ximoo Petu txawm nce rua huv nkoj nqug lub vaag rua sau ntug. Lub vaag hov muaj cov ntseg luj luj puv nkaus, muaj ib puas tswb caug peb tug. Txawm yog muaj ntau le hov los lub vaag tsw nduag. 12Yexu has rua puab tas, “Lug noj tshais.” Cov thwjtim tsw muaj leejtwg kaav nug nwg tas, “Koj yog leejtwg?” Puab yeej paub tas yog tug Tswv. 13Yexu lug muab ncuav cev rua puab hab muab ntseg rua puab. 14Nuav yog zag peb kws Yexu tshwm rua cov thwjtim pum tom qaab kws nwg raug tsaa huv qhov tuag rov lug.

Yexu hab Petu

15Thaus puab noj tshais taag Yexu has rua Ximoo Petu tas, “Yauhaa tug tub Ximoo 'e, koj hlub kuv heev dua puab cov nuav lov?” Petu teb nwg tas, “Yog los maj, tug Tswv. Koj paub tas kuv nyam koj.” Yexu has rua nwg tas, “Ca le yug kuv cov mivnyuas yaaj.” 16Yexu has dua zag ob rua nwg tas, “Yauhaa tug tub Ximoo 'e, koj hlub kuv lov?” Petu teb nwg tas, “Yog los maj, tug Tswv. Koj yeej paub tas kuv nyam koj.” Yexu has rua nwg tas, “Ca le saib kuv cov yaaj.” 17Yexu has rua nwg zag peb tas, “Yauhaa tug tub Ximoo 'e, koj nyam kuv lov?” Petu ntxhuv sab tsua qhov kws Yexu has rua nwg zag peb tas, “Koj nyam kuv lov?” nwg txawm has rua Yexu tas, “Tug Tswv, koj yeej paub txhua yaam huvsw, koj paub tas kuv nyam koj.” Yexu has rua nwg tas, “Ca le yug kuv cov yaaj. 18Kuv has tseeb rua koj tas, thaus koj tseed hluas koj sa hlaab khov kho ntawm duav hab koj moog hovtwg los moog lawv le koj xaav moog. Tassws thaus koj laug lawd koj yuav tsaa teg hab yuav muaj lwm tug tuaj ua hlaab rua koj sa ntawm duav hab coj koj moog qhov chaw kws koj tsw xaav moog.” 19Yexu has le nuav kuj yog nwg qha tas Petu yuav tuag le caag txhad ua rua Vaajtswv tau koob meej. Thaus has le ntawd taag, Yexu has rua Petu tas, “Ca le lawv kuv qaab lug.”

Yexu hab tug thwjtim kws nwg hlub

20Petu tig lug pum tug thwjtim kws Yexu hlub lawv qaab lug, yog tug kws pheeb ze Yexu rua thaus noj mov es nug has tas, “Tug Tswv tug kws yuav faav xeeb rua koj yog leejtwg?” 21Thaus Petu pum tug thwjtim hov Petu txawm has rua Yexu tas, “Tug Tswv, tug nuav nev yuav ua le caag?” 22Yexu has rua nwg tas, “Yog kuv xaav ca nwg nyob moog txug thaus kuv rov lug, los yuav nki txug koj daabtsw? Koj ca le lawv kuv qaab lug.” 23Vem le ntawd lu lug kws has tas tug thwjtim hov yuav tsw tuag txhad le nchaa moog thoob plawg cov kwvtij. Tassws Yexu tsw tau has rua nwg tas tug thwjtim hov yuav tsw tuag, tassws has tas, “Yog kuv xaav ca nwg nyob moog txug thaus kuv rov lug, yuav nki txug koj daabtsw?”
24Tug thwjtim nuav yog tug kws ua timkhawv rua tej xwm txheej nuav hab yog tug kws sau tej nuav ca. Hab peb paub tas nwg tej lug timkhawv muaj tseeb tag. 25Tseed muaj dua ntau yaam kws Yexu tau ua. Yog muab txhua yaam sau taag huvsw, kuv xaav tas txawm yog lub nplajteb los yuav tsw muaj chaw txaus rau tej phoo ntawv kws sau hov.