12

Muab roj tsw qaab pleev Yexu

(Mth. 26:6-13; Mk. 14:3-9)

1Tshuav rau nub le txug swjhawm ua kevcai Hlaa Dhau, Yexu txawm moog rua huv lub zog Npethani, yog lub zog kws tug Laxalau kws Yexu tsaa caj sawv huv qhov tuag rov lug nyob. 2Puab txawm paam ib pluag mov rua Yexu noj. Matha kuj ua koom rua puab hab Laxalau kuj nrug Yexu puab koom rooj mov ua ke. 3Maivlag txawm muab ib nraab lib roj tsw qaab kws muaj nqes heev lug pleev Yexu kwtaw hab muab nwg cov plaubhau so Yexu kwtaw. Cov roj hov tsw qaab thoob plawg lub tsev hov. 4Tassws Yexu ib tug thwjtim kws hu ua Yutas Ikhali‑au, yog tug kws yuav faav xeeb rua Yexu txawm has tas, 5“Ua le caag tsw muab cov roj nuav muag tau nyaj peb puas ntenalia coj moog pub rua cov tuabneeg pluag?” 6Nwg has le ntawd tsw yog nwg mob sab cov pluag tassws nwg yog ib tug tub saab. Nwg ceev lub naab nyaj hab pheej qee cov nyaj huv lub naab coj moog. 7Yexu has tas, “Tsw xob taav nwg. Ca nwg khaws cov roj nuav ca txug nub kws log kuv. 8Vem tas mej yeej yuav muaj cov tuabneeg pluag nrug mej nyob moog le, tassws mej yuav tsw muaj kuv nrug mej nyob moog le.”

Tuav huv tua Laxalau

9Thaus cov Yutai coob coob paub tas Yexu nyob hov ntawd tes puab txawm tuaj rua hov ntawd tsw yog tuaj saib Yexu xwb tassws yog tuaj saib Laxalau kws Yexu tsaa caj sawv huv qhov tuag rov lug. 10Vem le nuav cov pov thawj hlub txhad tuav huv yuav muab Laxalau tua pov tseg hab, 11tsua qhov yog tim Laxalau cov Yutai coob leej txhad ncaim moog ntseeg Yexu.

Yexu moog rua huv Yeluxalee yaam le vaajntxwv

(Mth. 21:1-11; Mk. 11:1-11; Lk. 19:28-40)

12Nub tom qaab thaus cov tuabneeg coob coob kws tuaj ua kevcai Hlaa Dhau hov nov tas Yexu saamswm taug kev yuav tuaj rua huv Yeluxalee, 13puab txawm coj tej rev nplooj toov laaj tawm moog tog nwg hab qw has tas,
  “Hauxana. Tug kws tuaj huv tug Tswv lub npe
   tau nyob kaaj sab lug,
   yog Yixayee tug vaajntxwv.”
14Hab Yexu pum ib tug mivnyuas neeg luav tes txawm muab caij lawv le muaj lug sau ca has tas,
  15“Xi‑oo tug ntxhais, tsw xob ntshai.
   Saib maj, koj tug vaajntxwv saamswm lug
   yog caij ib tug mivnyuas neeg luav lug.”
16Thaus chiv thawj Yexu cov thwjtim tsw nkaag sab tej xwm txheej nuav, tassws thaus Yexu tau koob meej ci ntsaa ab lawd puab ncu tau tas muaj lug sau ca le nuav has txug nwg hab luas tub ua le nuav rua nwg. 17Cov tuabneeg kws nrug Yexu nyob lub swjhawm kws nwg hu Laxalau tawm huv lub qhov ntxaa lug hab tsaa nwg caj sawv huv qhov tuag rov lug kuj ua timkhawv. 18Qhov kws cov tuabneeg tawm moog tog nwg tub yog puab tau nov tas Yexu ua tej txujci tseem ceeb hov. 19Cov Falixai txawm sws has tas, “Swm saib, mej ua tsw tau daabtsw le lawm. Saib maj, lub nplajteb tub lawv nwg qaab taag lawm.”

Cov Kili qee leej xaav pum Yexu

20Cov tuabneeg kws tuaj pe Vaajtswv huv kevcai Hlaa Dhau hov muaj qee leej kuj yog cov Kili. 21Puab txawm moog cuag Fili kws tuaj huv lub moos Npexainta huv lub xeev Kalilai tuaj hab has rua nwg tas, “Yawm hlub, peb xaav pum Yexu.” 22Fili txawm moog has rua Anru, mas Anru hab Fili txawm moog has rua Yexu paub. 23Yexu teb ob tug tas, “Txug lub swjhawm kws Tuabneeg leej Tub yuav tau koob meej ci ntsaa ab. 24Kuv has tseeb rua mej tas yog lub noob mog tsw poob rua huv aav hab lwj kuj tsuas nyob tuab lub xwb. Yog lwj moog, kuj yuav tuaj tawg paaj txw txwv ntau. 25Tug kws nyam nwg txujsa yuav pam txujsa, tug kws ntxub nwg txujsa huv lub nplajteb nuav yuav tuav tau txujsa moog ib txhws. 26Yog leejtwg ua koom rua kuv, nwg yuav tsum lawv kuv qaab. Hab kuv nyob hovtwg, tug kws ua koom rua kuv yuav nyob hov ntawd. Yog leejtwg ua koom rua kuv, mas leej Txwv yuav pub koob meej rua tug hov.

Yexu has txug nwg kev tuag

27“Nwgnuav kuv nyuaj sab heev, mas kuv yuav has le caag? Kuv yuav has tas, ‘Au leej Txwv thov cawm kuv dim lub swjhawm nuav,’ nua lov? Kuv tsw has le hov, tsua qhov tub yog kuv yuav tsum raug le nuav kuv txhad lug txug lub swjhawm nuav. 28Au leej Txwv, thov koj ua rua koj lub npe tau koob meej.” Tes txawm muaj ib lub suab nrov sau ntuj tuaj has tas, “Kuv tub tau koob meej lawm, hab kuv tseed yuav tau koob meej ntxwv.” 29Cov tuabneeg kws sawv ntawd tau nov lub suab hov puab txawm has tas yog xub nroo. Muaj lwm tug has tas, “Yog tubkhai ntuj has lug tuaj rua nwg.” 30Yexu teb tas, “Lub suab hov yog has kuas muaj qaabhau rua mej tsw yog rua kuv. 31Nwgnuav yog lub swjhawm kws txav txem rua lub nplajteb nuav. Nwgnuav tug kws kaav lub nplajteb yuav raug ntab tawm moog. 32Mas thaus kuv raug tsaa rua sau lub nplajteb lawm, kuv yuav nqug suavdawg lug rua kuv.” 33Nwg has le ntawd yog qha has tas nwg yuav tuag le caag. 34Cov tuabneeg teb nwg tas, “Peb tau nov huv txuj kevcai has tas tug Kheto yuav nyob moog ib txhws. Ua le caag koj ho has tau tas Tuabneeg leej Tub yuav tsum raug muab tsaa sau lub nplajteb? Tug Tuabneeg leej Tub hov yog leejtwg?” 35Yexu has rua puab tas, “Qhov kaaj tseed nrug mej nyob ib nyuas ntu. Thaus tseed muaj qhov kaaj nyob ca le taug kev moog sub txujkev tsaus ntuj txhad lawv tsw cuag mej. Tug kws taug txujkev tsaus ntuj yeej tsw paub tas nwg moog hovtwg. 36Thaus mej tseed muaj qhov kaaj, mej ca le tso sab rua qhov kaaj hov sub txhad tau ua qhov kaaj le mivnyuas.”

Cov Yutai tsw ntseeg Yexu

 Thaus Yexu has le hov taag nwg txawm tawm qhov ntawd moog hab nraim cev ntawm puab. 37Txawm yog nwg ua ntau yaam txujci tseem ceeb nuav rua puab pum los puab tsw ntseeg nwg. 38Tej nuav txhad yog tav lawv le xwbfwb Yaxaya kws cev Vaajtswv lug tau has tas,
  “Tug Tswv, leejtwg ntseeg tej kws peb tau has?
   Vaajtswv ua nwg txhais npaab
   tshwm rua leejtwg?”
39Yog vem le nuav puab txhad ntseeg tsw tau, tsua qhov Yaxaya has ntxwv tas,
  40“Nwg ua rua puab dig muag
   hab ua rua puab lub sab tawv,
  tsaam tes puab lub qhov muag yuav pum,
   hab puab lub sab yuav to taub,
  tes puab yuav tig rov lug
   kuas kuv khu puab zoo.”
41Yaxaya has le nuav vem yog nwg pum tug Tswv tug fwjchim ci ntsaa ab hab has txug tug Tswv. 42Txawm le caag kuj xwj, cov num tswv kuj muaj coob leej ntseeg Yexu tassws puab tsw leeg nwg taab meeg tsua qhov puab ntshai cov Falixai. Puab ntshai tsaam puab yuav raug muab ntab tawm huv lub tsev sablaaj, 43vem puab nyam tuabneeg qhuas puab heev dua le Vaajtswv qhuas.

Yexu tej lug yuav txav txem

44Yexu qw nrov has tas, “Tug kws tso sab rua kuv, tsw yog tso sab rua kuv xwb tassws kuj tso sab rua tug kws khaiv kuv lug. 45Tug kws pum kuv kuj yog pum tug kws khaiv kuv lug. 46Kuv lug ua qhov kaaj rua huv lub nplajteb sub txhua tug kws tso sab rua kuv txhad tsw nyob huv qhov tsaus ntuj moog le. 47Tug kws nov kuv tej lug los tsw ua lawv le, kuv tsw txav txem rua tug hov, tsua qhov kuv tsw yog lug txav txem rua lub nplajteb, tassws yog lug cawm lub nplajteb kuas dim. 48Tug kws tso kuv tseg hab tsw leeg yuav kuv tej lug yeej muaj ib tug yuav txav txem rua nwg. Tej lug kws kuv tub has lawd yuav ua tug kws txav txem rua nwg rua nub kawg. 49Kuv tsw has lawv le kuv lub sab. Leej Txwv kws khaiv kuv lug qha kuas kuv has le caag hab has daabtsw. 50Kuv paub tas tej kws Vaajtswv qha hov yog txujsa ib txhws tsw kawg. Yog le ntawd, tej kws kuv has hov kuv has lawv le leej Txwv qha kuas kuv has xwb.”