2

I^saa^laa^en Mienh Guangc Tin-Hungh

1Yie zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Meih oix zuqc mingh zunh bun yiem Ye^lu^saa^lem nyei mienh muangx haiz naaiv deix waac. ‘Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “+‘Yie jangx duqv meih hnyangx-jeiv lunx nyei ziangh hoc meih ndongc haaix hnamv yie,
   zoux siang-mbuangz wuov zanc meih hnamv haic yie,
  meih yaac gan yie jiex deic-bung-huaang,
   jiex maiv zuangx jiex ga'naaiv nyei deic-bung.
  3I^saa^laa^en benx Ziouv nyei cing-nzengc nyei buonc,
   benx ninh siou daaih nyei daauh torngx biouv.
  Haaix dauh nyanc ziouc dorngc zuiz,
   yaac zuqc ciouv nyei zeqc naanc.’+”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  4Yaakopv nyei zeiv-fun aah!
   I^saa^laa^en zeiv-fun nyei fingx-fingx mienh aah!
   Oix zuqc muangx Ziouv nyei waac.
Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  5“Meih mbuo nyei ong-taaix buatc yie dorngc haaix nyungc
   ninh mbuo cingx daaih leih go yie?
  Ninh mbuo mingh gan maiv lamh longc nyei ga'naaiv,
   ninh mbuo ganh ziouc maiv lamh longc aqv
  6ninh mbuo maiv gorngv, ‘Ziouv yiem haaix, dongh dorh yie mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung,
   yienz yie mbuo jiex deic-bung-huaang,
  maaih ndau-huaang, kuotv ndo nyei deic-bung,
  se deic-bung-haanz, mapv hmuangx nyei dorngx,
   maiv maaih mienh jiex, maiv maaih haaix dauh mienh yiem nyei deic-bung?’
  7Yie dorh meih mbuo bieqc norm ndau-touv longx nyei deic-bung,
   bun meih mbuo a'hneiv nyanc deic-bung nyei biouv caux cuotv daaih longx nyei ga'naaiv.
  Mv baac meih mbuo bieqc daaih wuov zanc meih mbuo bun yie nyei deic-bung maaih uix,
   yaac bun yie nzipc nyei buonc benx gamh nziev nyei ga'naaiv.
  8Sai mienh zungv maiv naaic, ‘Ziouv yiem haaix?’
   Njaaux leiz wuov deix maiv hiuv duqv yie.
  Zoux hlo nyei mienh ngaengc jienv yie,
   douc waac mienh kaux ⟨Mbaa^an zienh⟩ douc waac,
   yaac gan tengx maiv duqv haaix nyungc nyei ga'naaiv.”
  9Ziouv gorngv, “Weic naaiv yie aengx caux meih mbuo nzaeng,
   yaac oix caux meih mbuo nyei zeiv-fun nzaeng.
  10Meih mbuo gunv mingh taux SaibatcKoiv-Nzou mangc gaax,
   fai paaiv mienh mingh Ke^ndaa zaah mangc longx,
   mangc gaax maaih jiex naaiv nyungc sic fai?
  11Maaih haaix norm guoqv nyei mienh tiuv jiex ninh mbuo nyei zienh fai?
   Maiv gunv naaiv deix zienh se maiv zien.
  Mv baac yie nyei baeqc fingx zorqv ninh mbuo nyei njang-laangc
   yienc tengx maiv duqv haaix nyungc nyei ga'naaiv.
  12Zuangx lungh aah! Oix zuqc gamh nziex haic,
   zuqc haeqv nyanh nyanh nyei.”
   Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  13“Weic zuqc yie nyei baeqc fingx zoux i nyungc orqv sic.
   Ninh mbuo guangc yie,
  se guangc wuom-daaih nyei zingv,
   yaac weic ganh zuqc cuotv ⟨siou wuom nyei kuotv,⟩
  benx mbaaix nyei siou wuom dorngx,
   maiv haih siou maiv duqv wuom.
  14I^saa^laa^en benx nouh fai?
   Se yiem biauv cuotv seix nyei bou fai?
   Wuov nyungc ninh weic haaix diuc benx caangv daaih nyei ga'naaiv?
  15Sienh njunh ninh,
   njunh duqv mbui nyei,
  ninh mbuo bun ninh nyei deic-bung benx ndau-huaang,
   ninh nyei zingh zuqc baaic waaic,
   maiv maaih haaix dauh yiem.
  16Maiv daan mbuoqc naaiv, Memfitv Mienh caux Taa^baan^hetc Mienh
   mborqv meih nyei m'nqorngv-baengh mbaaix.
  17Meih zuqc naaiv deix sic se laaix meih ganh maiv zeiz?
   Weic zuqc Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, dorh meih gan jauv mingh wuov zanc,
   meih guangc ninh.
  18Ih zanc meih mingh I^yipv Deic-Bung weic duqv haaix nyungc?
   Se weic hopv Nai^aa Ndaaih nyei wuom?
  Fai meih mingh Atc^si^lie Deic-Bung weic duqv haaix nyungc?
   Weic oix hopv Yu^fe^ditc Ndaaih nyei wuom fai?
  19Meih zoux nyei orqv sic oix mborqv njaaux meih,
   meih ngaengc jienv doz oix gox meih.
  Meih oix zuqc hiuv, oix zuqc buatc,
   meih guangc Ziouv, meih nyei Tin-Hungh,
   benx orqv sic caux im nyei sic.
   Meih yaac maiv maaih hnyouv taaih yie.”
  Nernh Jiex nyei Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv.

I^saa^laa^en Maiv Kangv Zaangc Ziouv

  20“Zinh ndaangc loz-hnoi meih wuotv meih nyei ⟨ndiangx-gaaz⟩ nauv,
   yaac cutv ndutv ndoh meih nyei hlaang.
   Meih yaac gorngv, ‘Yie maiv fu-sux meih aqv.’
  Meih zungv yiem norm-norm mbong-hlang,
   caux diuh diuh ndiangx-nyiemz ga'ndiev,
   gueic njiec baaix zienh.
  21Yie zuangx meih benx gauh longx jiex nyei a'ngunc hmei,
   benx zien buonv nzengc.
  Wuov nyungc meih hnangv haaix nor gunv zoux gunv waaic,
   benx hieh a'ngunc hmei.
  22Maiv gunv meih longc nzie-wuom nzaaux
   yaac longc sa'mbu camv,
  guoqv meih wuov deix zoux dorngc nyei zuiz
   corc yiem yie nyei nza'hmien hinc cuotv nyei.”
  Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
  23“Meih hnangv haaix nor haih gorngv, ‘Yie maiv maaih uix,
   yie maiv gan Mbaa^an zienh’?
  Mangc meih yiem horngz zaangc nyei jauv maah!
   Meih ziouc hiuv duqv meih zoux haaix nyungc.
   Meih hnangv dauh lorh torh zeic tiux jiex naaiv jiex wuov,
  24hnangv hieh lorh nyeiz guenx yiem deic-bung-huaang
   saeng haic ziouc hnomv nziaaux.
   Ninh ndongc naaic oix, haaix dauh haih laanh duqv ninh?
  Haaix dauh lorz ninh, maiv zuqc lorz kouv.
   Doix ninh saeng nyei hnoi-nyieqc ninh mbuo haih lorz buatc aqv.
  25Maiv dungx zunc taux zaux huv,
   yaac maiv dungx bun meih nyei jaang nqaatv.
  Mv baac meih gorngv, ‘Maiv lamh hnamv aqv.
   Yie hnamv nyiec nyei zienh.
   Yie oix mingh gan ninh mbuo.’

I^saa^laa^en Horpc Zuqc Dingc Zuiz

  26“Hnangv janx-zaqc zuqc zorqv daaih ziouc baaic hmien,
   I^saa^laa^en nyei zeiv-fun hnangv wuov nor oix zuqc baaic hmien,
  se ninh mbuo ganh, ninh mbuo nyei hungh diex, ninh mbuo zoux hlo nyei mienh,
   ninh mbuo nyei sai mienh caux ninh mbuo nyei ⟨douc waac mienh.⟩
  27Ninh mbuo gorngv mbuox ndiangx, ‘Meih zoux yie nyei die,’
   aengx gorngv mbuox la'bieiv, ‘Meih yungz yie daaih.’
  Ninh mbuo huin diqc daanz bun yie, maiv huin hmien,
   mv baac buangh zuqc kouv naanc nyei ziangh hoc ninh mbuo gorngv,
   ‘Jiez daaih njoux yie mbuo maah!’
  28Mv baac meih weic ganh zoux daaih nyei zienh yiem haaix?
   Se gorngv ninh mbuo haih njoux meih,
   meih buangh zuqc kouv naanc nyei ziangh hoc
   heuc ninh mbuo jiez daaih maah!
  Yu^ndaa aah! Meih nyei zingh mbu'ziex,
   meih nyei zienh mbuoqc wuov.
  29“Meih mbuo weic haaix diuc ngopv yie?
   Meih mbuo yietc zungv ngaengc jienv yie.”
  Ziouv hnangv naaiv gorngv.
  30Yie mborqv meih mbuo nyei naamh nyouz,
   ninh mbuo yaac maiv muangx yie njaaux.
  Meih mbuo ganh nyei nzuqc ndaauv mietc meih mbuo nyei douc waac mienh
   hnangv sienh nor, oix zoux mietc.
31“Meih mbuo naaiv doic mienh aah! Muangx longx Ziouv nyei waac maah!
  “Yie weic I^saa^laa^en benx deic-bung-huaang,
   fai hnangv mapv hmuangx nyei deic-bung fai?
  Wuov nyungc yie nyei baeqc fingx weic haaix diuc gorngv,
   ‘Yie mbuo zoux bungx nqoi nyei mienh,
   yie mbuo maiv aengx daaih lorz meih aqv’?
  32Sieqv haih la'kuqv ninh nyei siou-setv fai?
   Fai siang-mbuangz haih la'kuqv ninh zorng sin nyei ga'naaiv?
  Mv baac yie nyei baeqc fingx la'kuqv yie nyei hnoi zungv saauv maiv hingh.
  33Meih za'gengh haih daav za'eix lorz mienh hnamv,
   zungv njaaux waaic nyei m'sieqv dorn hiuv duqv meih nyei za'eix.
  34Meih nyei lui-juoqv buatc guoqv jienv
   maiv zoux dorngc nyei mienh jomc mienh nyei nziaamv.
  Meih yaac maiv zeiz buatc ninh mbuo borngz bieqc meih nyei biauv.
   Maiv gunv maaih naaiv deix yietc zungv sic,
  35meih gorngv, ‘Yie maiv zoux dorngc haaix nyungc.
   Tin-Hungh ga'qiex fiu mi'aqv. Maiv qiex jiez yie aqv.’
  Mangc maah! Yie zungv oix bun meih zuqc siemv zuiz,
   weic zuqc meih gorngv, ‘Yie maiv baamz zuiz.’
  36Meih hungh hec saau mingh saau daaih
   tiuv meih nyei jauv.
  Meih zungv oix zuqc I^yipv Mienh bun meih nyaiv
   hnangv zinh ndaangc Atc^si^lie Mienh bun meih nyaiv nor.
  37Meih yaac oix longc buoz buang jienv m'nqorngv
   yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih,
  weic zuqc Ziouv nqemh meih kaux wuov deix,
   meih maiv haih bangc ninh mbuo duqv longx jienv faaux.