4

  1Yawmsaub has tas,
   “Yixayee 'e, yog koj yuav rov lug
   kuj tswm nyog koj rov lug cuag kuv lawm.
  Yog koj muab tej txoov daab qas vuab tsuab
   pov tseg kuas dhau kuv lub xubndag,
   hab tsw xob ua ywj faab ywj fwj,
  2hab yog tuav Yawmsaub kws muaj txujsa nyob lub npe
   cog lug twv tseeb hab ncaaj tag tag le,
  mas ib tsoom tebchaws yuav tau koob moov huv Yawmsaub
   hab puab yuav qhuas ntxhas nwg.”
3Tsua qhov Yawmsaub has le nuav rua cov tuabneeg Yuta hab cov kws nyob huv Yeluxalee has tas,
  “Ca le laij daim teb kws tub tso tseg ntev lug lawm,
   tsw xob tseb noob rua huv plawv tej xuav paug.
  4Cov tuabneeg Yuta hab cov kws nyob huv Yeluxalee 'e,
   ca le muab mej ua kevcai txav xyeem rua Yawmsaub,
  ca le txav mej lub sab tawv tseg, ntshai tsaam
   kuv txujkev npau tawg yuav tawm hlawv mej
   yaam le suavtawg hlawv,
  hab yuav kub tsw muaj leejtwg tua tau,
   vem yog tim mej tej kev phem kws mej ua.”

Yuav ua rog rua Yuta

5Ca le tshaaj tawm rua huv Yuta hab qha rua huv Yeluxalee has tas,
  “Ca le tshuab raaj kub yaaj moog thoob lub tebchaws,
   qw pav nrov nrov has tas,
  ‘Ca le tuaj txoos ua ke, ca peb nkaag moog
   rua huv tej moos kws muaj ntsaa loog ruaj khov.’
  6Ca le tsaa chij moog rua huv Xi‑oo,
   ca le tswv kuas dim, tsw xob tog,
  tsua qhov kuv coj tej xwm txheej phem saab peg tuaj
   hab coj kev puam tsuaj luj kawg tuaj.”
  7Tug tsuv ntxhuav tub tawm
   huv nwg lub chaw nkaum moog lawm,
  tug kws ua rua tej tebchaws puam tsuaj
   tub sawv kev tuaj lawm.
  Nwg tau tawm huv nwg lub chaw moog lawm,
   yuav ua rua mej lub tebchaws pam taag.
  Mej tej moos yuav pob taag
   tsw muaj leejtwg nyob.
  8Vem le nuav mej ca le muab khaub seev tsaaj lug naav,
   ca le quaj ntsuag hab quaj nyav,
  tsua qhov Yawmsaub txujkev chim kub heev
   tsw thim rov qaab ntawm peb le.

9Yawmsaub has tas, “Nub hov tej vaajntxwv hab cov thawj yuav qaug zug poob sab taag, cov pov thawj los yuav ceeb nkaus hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug los yuav xaav tsw thoob.” 10Mas kuv txhad has tas, “Au Vaajtswv Yawmsaub, yeej yog koj daag haiv tuabneeg nuav hab lub nroog Yeluxalee xwb tag, koj has tas, ‘Mej yuav tau noj qaab nyob zoo,’ tassws qhov tseeb nav ntaaj tub lug txug peb txujsa lawm.”
11Thaus ntawd yuav muaj lug has rua haiv tuabneeg nuav hab Yeluxalee tas, “Muaj cua kub ntsawj sau tej roob do hau huv ntuj nraag teb do tuaj raug kuv haiv tuabneeg, tsw yog tuaj ntxuaj tej npluag lossws tuaj cheb. 12Nthwv cua kws kuv tso tuaj hlub dhau tej hov. Tug kws has tej lug txav txem rua puab nuav yog kuv ntaag.”
  13Saib maj, yeeb ncuab sawv tuaj yaam nkaus le fuab sawv,
   puab tej tsheb ua rog zoo yaam le khaub zeeg cua,
  puab tej neeg nrawm dhau le daav yaa.
   Peb raug txom nyem lauj,
   tsua qhov peb puam tsuaj lawm.
  14Yeluxalee 'e, ca le muab tej kev limham huv koj lub sab
   ntxuav pov tseg sub koj txhad le dim.
  Yuav ca tej kev phem kws koj xaav
   nyob huv koj lub sab moog ntev le caag?
  15Tsua qhov muaj suab tshaaj tawm tuaj peg lub moos Ntaaj
   hab sau lub roob Efa‑i has txug tej xwm txheej phem kws tuaj.
  16“Ca le ntuag ib tsoom tebchaws tas
   puab saamswm tuaj lawm,
   ca le has rua Yeluxalee tas,
  ‘Cov kws vej lub nroog saamswm tuaj deb deb tuaj,
   puab qw nrov nrov tawm tsaam Yuta tej moos.
  17Puab vej nkaus Yeluxalee ib yaam nkaus le cov kws zuv daim teb,
   vem nwg tau faav xeeb rua kuv.’ ”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  18“Koj txujkev hab tej kws koj ua lug lawm coj tej nuav lug raug koj.
   Tej nuav yog koj lub khuab hab tej nuav ab kawg le
   thoob plawg rua huv koj nruab sab.”

  19Kuv lwj sab, kuv lwj sab kawg le.
   Kuv ntswj ib ce vem mob heev.
  Kuv lub sab, kuv lub sab ntshai nrov quas poog.
   Kuv nyob tsw tau tuabywv,
  vem kuv nov suab raaj kub yaaj
   hab nov lub suab txhwb rog.
  20Kev puam tsuaj ib yaam taag ib yaam tuaj,
   lub tebchaws huvsw kuj raug muab tso tseg pam taag.
  Tuab ntsais muag xwb kuv tej tsev ntaub puam tsuaj taag,
   tuab plag ntshws xwb tej ntaub vuv tsev tsw muaj taag.
  21Kuv yuav tsaa muag saib tug chij ua rog
   hab noog lub suab raaj kub yaaj ntev le caag?
  22“Kuv haiv tuabneeg ruag, puab tsw paub kuv,
   puab yog tej mivnyuas kws ruag kawg,
  puab tsw to taub daabtsw.
   Puab txawj ua phem xwb,
   puab tsw paub ua qhov zoo.”

  23Kuv tsaa muag saib rua lub nplajteb,
   na cav raug muab tso tseg pam taag
  tsw muaj ib yaam daabtsw le,
   hab saib rua lub ntuj kuj tsw muaj ib qho kaaj le.
  24Kuv tsaa muag saib rua tej roob,
   na cav saamswm tseeg ua zug quas kais,
  hab tej pov roob txhua lub
   kuj yoj moog yoj lug.
  25Kuv tsaa muag saib, na cav tsw muaj ib tug tuabneeg le,
   hab tej noog sau nruab ntug huvsw kuj tswv taag lawm.
  26Kuv tsaa muag saib, na cav lub tebchaws
   kws zoo ua qoob loos tub ua ntuj nraag teb do lawm
  hab txhua lub moos kuj pob ntsoog taag
   rua ntawm Yawmsaub lub xubndag kws nwg chim heev kawg.
27Yawmsaub has le nuav tas, “Lub tebchaws huvsw yuav raug nyob do cuas ca, tassws kuv yuav tsw muab ua puam tsuaj taag nrho.
  28“Vem tej nuav lub nplajteb yuav quaj ntsuag,
   hab lub ntuj sau yuav tsaus nti,
  tsua qhov kuv tub has ca lawm, kuv tub hom ca lawm,
   kuv yuav tsw hloov dua sab hab tsw thim rov qaab.”

  29Thaus nov cov tub rog caij neeg
   hab cov kws txawj tua neev lub suab,
   txhua lub moos kuj tswv taag,
  puab tswv nkaum huv tej haav zoov kws faab faab
   hab nce tswv nraim sau tej kem tsua.
  Txhua lub moos kuj raug muab tso tseg,
   tsw muaj ib tug tuabneeg nyob huv tej moos hov hlo le.
  30Tug kws nyob do cuas 'e,
   ua le caag koj naav tej tsoog kws lab ploog
  hab koj muab tej hlaws tej saw kub lug coj
   hab koj muab qhov muag sau ua kaim quas zoj?
  Koj tseev zaam quas ntxag zoo nkauj do.
   Tej kws koj nyam saib tsw taug koj,
   puab xaav txuv koj txujsa.
  31Kuv nov ib lub suab zoo yaam le tug quaspuj ua mob teb qw,
   yog ntsaaj cuag nkaus le kws yug thawj tug mivnyuas,
  yog Xi‑oo tug ntxhais lub suab quaj kws yuav tu sav,
   tsaa hlo nwg txhais teg quaj hu has tas,
  “Kuv raug txom nyem lauj! Kuv qaug zug ntshaus ntsho
   rua ntawm tug kws tua tuabneeg lub xubndag.”