22

Chúa thử nghiệm Áp-ra-ham

1Sau đó, Thượng Đế thử nghiệm Áp-ra- ham. Chúa gọi: "Áp-ra-ham!" Người thưa: "Có con đây!" 2Chúa bảo: "Hãy bắt Y-sác, đứa con một mà con yêu quý, đem đến vùng Mô-ri-a và dâng nó làm tế lễ thiêu trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho con." 3Vậy, Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem Y-sác con mình và hai thanh niên đi theo. Ông chẻ củi để dâng tế lễ thiêu rồi đứng dậy, đi đến địa điểm Thượng Đế đã chỉ dạy.
4Ngày thứ ba, Áp-ra-ham ngước lên, nhìn thấy địa điểm ấy từ đàng xa, 5liền bảo hai thanh niên: "Hai cậu cứ dừng lại đây và giữ lừa. Tôi và Y-sác sẽ lên núi thờ phượng Chúa, rồi sẽ trở lại."
6Áp-ra-ham lấy bó củi để dâng tế lễ thiêu chất trên vai Y-sác, con mình và cầm theo mồi lửa và một con dao. Rồi hai cha con cùng đi. 7Y-sác nói: "Cha ơi!" Áp-ra-ham đáp: "Có cha đây, con!" Y-sác hỏi: "Củi, lửa có sẵn rồi, nhưng chiên con ở đâu mà dâng tế lễ thiêu?" 8Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, Thượng Đế sẽ cung ứng chiên con làm tế lễ thiêu!" Hai cha con tiếp tục đi với nhau.
9Đến chỗ Thượng Đế đã chỉ định, Áp-ra- ham dựng một bàn thờ, sắp củi lên, rồi trói Y-sác, con mình, và đem đặt lên lớp củi trên bàn thờ. 10Áp-ra-ham đưa tay cầm dao để giết con mình. 11Bỗng Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu từ trên trời gọi: "Áp-ra- ham! Áp-ra-ham!" Ông thưa: "Có con đây!" 12Thiên sứ bảo: "Đừng giết đứa trẻ, cũng đừng làm gì nó cả! Vì bây giờ, Ta biết ngươi kính sợ Thượng Đế và không tiếc con ngươi với Ta, dù là con một của ngươi!"
13Áp-ra-ham ngước mắt nhìn thấy một con chiên đực, sừng đang mắc vào bụi gai rậm phía sau mình. Ông liền bắt nó dâng tế lễ thiêu thay thế con trai mình. 14Áp-ra-ham gọi địa điểm này là Chúa Hằng Hữu cung ứng. (Vì thế, cho đến ngày nay, nhân dân vẫn nói: "Trên núi của Chúa Hằng Hữu, điều ấy sẽ được cung ứng!")
15Từ trời, Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu lại gọi Áp-ra-ham lần thứ nhì, 16mà bảo: "Ta đã lấy chính Ta mà thề - Chúa Hằng Hữu phán - vì con đã làm điều ấy, không tiếc sinh mạng đứa con, dù là con một, 17nên Ta sẽ ban phúc hạnh cho con, tăng gia dòng dõi con đông như sao trên trời, như cát bãi biển, và hậu tự con sẽ chiếm lấy cổng thành quân địch. 18Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ Hậu tự con mà được hạnh phúc, vì con đã vâng lời Ta. 19Vậy, Áp-ra-ham trở lại cùng hai thanh niên, rồi tất cả lên đường quay về Biệt-sê-ba. Áp-ra- ham cư trú tại đó.
20Sau đó, có người báo cáo cho Áp-ra- ham: "Minh-ca đã sinh con trai cho Na-cơ, em ông!" Con đầu lòng tên U-xơ, các con 21kế là Bu-xơ và Kê-mu-ên, 22,23Kế-sết, Ha-xô, Phin-đát, Díp-láp và Bê-tu-ên, được tất cả tám người. (Kê-mu-ên sinh A-ram và Bê- tu-ên sinh Rê-bê-ca). 24Ru-mân, vợ kế của Na-cơ, sinh Tê-ba, Ga-ham, Ta-hách và Ma-a-ca.