87

Ơi Adai Khăp Biă Mă Kơ Anih Ziôn Jing Plei Prŏng Yerusalaim

Tơlơi adoh bơni hơơč ƀing ană tơčô Kôrah adoh.
  1Yahweh pơdơ̆ng đĭ plei prŏng Ñu ƀơi bŏl čư̆ rơgoh hiam.
  2Ñu khăp kơ plei prŏng Yerusalaim
   hloh kơ abih bang plei pơkŏn amăng lŏn čar lŏm kơ ƀing Yakôb.
  3Ơ plei Ơi Adai hơi,
   hơmư̆ bĕ kơ khul tơlơi yom pơphan Ñu ră ruai laih kơ ih tui anai,

  4“Kâo či yap lŏn čar Êjip wơ̆t hăng lŏn čar Babilon mơ̆n
   tơdang Kâo yap khul lŏn čar či thâo krăn Kâo;
  wơ̆t hăng ƀing ană plei Philistia, Tir laih anŭn Ethiopia
   Kâo či yap ƀing gơñu hrŏm hăng ƀing ană plei plei Yerusalaim mơ̆n.”
  5Sĭt yơh, Ơi Adai či laĭ kơ plei Yerusalaim tui anai yơh,
   “Mơnuih mơnam mơ̆ng abih bang lŏn čar či jing ană plei plei anŭn,
   laih anŭn Pô Dưi Kơtang či pơkơtang brơi kơ plei anŭn yơh.”
  6Yahweh či čih yap anăn rĭm mơnuih anŭn amăng hră yap anăn tui anai,
   “Mơnuih anai jing ană plei plei Yerusalaim yơh.”

  7Ƀing adoh wơ̆t hăng ƀing suang či laĭ tui anai,
   “Ơ plei Yerusalaim hơi, ih yơh jing phŭn kơ tơlơi hơ̆k kơdơ̆k gơmơi.”