87

Qhuas lub nroog Xi‑oo

Zaaj nkauj kws Khaula caaj ceg sau. Yog zaaj nkauj hu.
1Lub nroog kws Yawmsaub tswm
   nyob sau lub roob dawb huv.
  2Yawmsaub nyam Xi‑oo tej rooj loog
   heev dua le tej chaw kws Yakhauj
   cov tuabneeg nyob txhua qhov huvsw.
  3Vaajtswv lub nroog 'e,
   tej tuabneeg has tej lug qhuas koj kawg le.
  4Huv cov kws paub kuv,
   kuv yuav suav Lahaj hab Npanpiloo.
  Filixatee tebchaws hab lub nroog Thailab
   hab Khuj tebchaws,
  mas kuv yuav suav tas,
   “Cov nuav kuj yug rua huv Xi‑oo.”
  5Luas yuav has txug Xi‑oo tas, “Tug nuav
   hab tug hov yug huv lub nroog ntawd.”
  Vaajtswv kws Luj Dua Ndais
   yuav tsaa kuas lub nroog hov ruaj khov.
  6Thaus Yawmsaub sau ib tsoom
   tuabneeg tej npe ca,
   nwg suav tas, “Tug nuav yug hov ntawd.”
  7Cov kws hu nkauj hab cov kws dha seev cev
   suavdawg has tas,
   “Peb txhua lub hauv dej txhawv huv koj lug.”