87

Chúa ưa thích Giê-ru-sa-lem

Bài ca ngợi của con cháu Cô-rê.

  1Chúa xây dựng Giê-ru-sa-lem trên các núi thánh.
  2Ngài ưa thích các cổng Xi-ôn hơn các nơi khác trong Ít-ra-en.
  3Hỡi thành của Thượng Đế,
   người ta nói rất nhiều điều kỳ diệu về ngươi.
  Xê-la
  4Thượng Đế phán, “Ta sẽ đặt Ai-cập và Ba-by-lôn
   trong danh sách các quốc gia biết ta.
  Các dân Phi-li-tin, Tia và Ê-thi-ô-bi đều sinh trưởng từ nơi đó.”
  5Họ nói về Giê-ru-sa-lem như sau,
  “Người nầy, người nọ sinh ra ở đó.”
   Thượng Đế Chí Cao sẽ thêm sức cho thành ấy.
  6Chúa sẽ giữ một danh sách các quốc gia.
   Ngài ghi chú rằng, “Người nầy sinh tại đó.”
  Xê-la
  7Họ sẽ nhảy múa hát xướng,
   “Mọi điều tốt lành đều từ ngươi mà ra, hỡi Giê-ru-sa-lem.”