87

Qhuas Lub Nroog Yeluxalees

  1Tus TSWV tsim nws lub nroog
   rau saum lub roob uas dawbhuv;
  2Tus TSWV hlub lub nroog Yeluxalees
  tshaj lwm thaj chaw uas nyob hauv
   lub tebchaws Yixalayees.
  3Vajtswv lub nroog, cia li ua tib zoo
   mloog tej lus zoo uas nws hais txog koj:

  4“Thaum kuv suav tej haivneeg uas
   mloog kuv lus npe,
  kuv suav cov Iziv thiab cov
   Npanpiloos huv tibsi;
  cov Filitees, cov Tiles thiab cov Sudas,
  kuv yuav suav lawv npe nrog cov
   neeg hauv lub nrog Yeluxalees.”

  5Lawv yuav hais tias txhua haivneeg
   uas nyob saum Roob Xi-oos,
  tus uas muaj Hwjchim Loj kawg nkaus yuav ua kom
   lub Roob Xi-oos nyob ruaj khov.
  6Tus TSWV yuav sau cov neeg ntawd
   tej npe rau hauv ntawv khaws cia,
  thiab suav hais tias lawv puavleej
   yog neeg hauv lub nroog Yeluxalees.

  7Lawv dhia seevcev thiab hu nkauj hais tias,
  “Xi-oos yog lub hauvpaus uas txhawv koob hmoov
   los rau peb sawvdaws.”