Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh, năng ai pơtao Solomôn
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Israel
Hrơi čih: Ƀu thâo krăn rơđah ôh, năng ai ƀơi akŏ rơnŭk rơtuh tal pluh Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Pô pơtô rơgơi anai pơrơđah tơlơi ñu hơmâo hơduah ƀuh laih kơ tơlơi đôč đač amăng abih bang hơdră bruă mơnuih rơngiao kơ Ơi Adai dŏ ƀơi anih phŭn kơ tơlơi hơdip ñu.

Sŏp hră Tơlơi Pô Pơtô hơmâo lu tơlơi pơmĭn mơ̆ng “pô thâo hluh dơlăm,” jing pô pơruai glaĭ dơlăm djŏp kơ tơlơi hơdip mơnuih mơnam be̱r laih anŭn tơlơi pơkơdơ̆ng, ăt hơmâo hơdôm tơlơi ƀu djơ̆ tơpă hơgŏm hăng tơlơi tah hơtai mơ̆n, laih anŭn ñu klah čŭn tui anai, “tơlơi hơdip jing đôč đač.” Pô thâo hluh dơlăm anŭn ƀu dưi thâo hluh ôh hơdôm hơdră jơlan Ơi Adai, jing Pô git gai bưng thut mơnuih mơnam. Samơ̆ pơkơđai glaĭ kơ abih bang tơlơi anŭn, ñu djru pơmĭn kơ mơnuih mơnam kiăng kơ triăng mă bruă laih anŭn mơak tŭ mă khul gơnam brơi pơyơr Ơi Adai pha brơi lu hăng sui dơ̆ pă ƀing gơñu dưi tŭ yơh.
 Hơmâo lu tơlơi pơmĭn ƀing pô thâo hluh dơlăm pơrơđah ƀu hơmâo tơlơi mơak ôh wơ̆t hăng tơlơi tah hơtai mơ̆n. Samơ̆ sŏp hră anai jing amăng Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam hơmâo pơrơđah laih kơ tơlơi đaŏ kơnang wơ̆t tơdah amăng tơlơi đing đaŏ laih anŭn amăng tơlơi sat ƀai biă mă mơ̆n. Hơmâo lu mơnuih hơmâo tơlơi pơjuh alum yơh tơdang ƀing gơñu lăng gơñu pô amăng mơnĭl sŏp hră Tơlơi Pô Pơtô laih anŭn hơmâo hơduah ƀuh laih, ăt Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam anŭn mơ̆n čih pioh hơdôm tơlơi pơmĭn ƀu tŭ yua, samơ̆ ăt pha brơi tơlơi čang rơmang amăng Ơi Adai, jing tơlơi čang rơmang pha brơi tơlơi hơdip hăng tơlơi tŭ yua prŏng prin amăng tơlơi hơdip yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi hơdip hơmâo tơlơi kơñăm mơ̆ (1:1–2:26)
Tơlơi ră ruai kơ tơlơi hơdip (3:1–11:8)
Tơlơi djru pơmĭn klah čŭn (11:9–12:8)
Tơlơi pơtŭm glaĭ (12:9-14)