4

Tơlơi Kơtư̆ Juă, Bruă Mơnuă Gleh, Tơlơi Ƀu Pơjing Gơyut

1Kâo kơsem lăng dơ̆ng amăng tơlơi hơdip laih anŭn ƀuh abih bang tơlơi kơtư̆ juă hơmâo truh laih gah yŭ yang hrơi tui anai:
  Kâo ƀuh ia mơta ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă,
   laih anŭn ƀing gơñu ƀu hơmâo pô pơjuh alum ôh;
  tơlơi dưi kơtang dŏ gah ƀing kơtư̆ juă gơñu,
   tui anŭn ƀing gơñu ƀu hơmâo pô djru ôh.
  2Laih anŭn kâo pơhaih tui anai: Mơnuih hơmâo djai hăng đuaĭ hĭ thĕng laih,
   jing pô hơ̆k mơak hloh kơ pô dŏ hơdip yơh.
  3Samơ̆ hơmâo mơnuih jing hiam hloh kơ abih dua gơñu anŭn,
   anŭn jing pô aka ƀu hơmâo rai ôh,
  jing pô aka ƀu ƀuh djơ̆ tơlơi sat ƀai ôh,
   jing tơlơi arăng ngă laih gah yŭ yang hrơi.
4Laih anŭn kâo ƀuh abih bang bruă mơnuă, abih bang tơlơi thâo amăng bruă le̱ng kơ tơbiă rai mơ̆ng pran jua mơnuih pơiăng hăng pô re̱ng gah ñu. Ăt tơlơi anŭn mơ̆n jing hĭ đôč đač, jing kar hăng tơlơi đuaĭ tui glung angĭn thut đôč yơh.
  5Mơnuih mlŭk kuar tơngan ñu yuakơ alah
   laih anŭn pơrai hĭ ñu pô yơh.
  6Hơmâo bă sa kơpŏt tơngan samơ̆ hơmâo jua pơmĭn rơnŭk hơđơ̆ng
   jing hiam hloh kơ bă dua kơpŏt tơngan hăng bruă mơnuă gleh glan
   jing kar hăng đuaĭ tui glung angĭn thut đôč.
7Laih anŭn kâo ăt ƀuh khul tơlơi jing đôč đač pơkŏn dơ̆ng mơ̆n gah yŭ kơ yang hrơi tui anai:
  8Hơmâo sa čô kơnơ̆ng dŏ hơjăn păn;
   ñu ƀu hơmâo ană đah rơkơi kŏn hơmâo ƀing ayŏng adơi lơi.
  Bruă mơnuă gleh ñu mă ƀu pơdơi ôh,
   samơ̆ jua pơmĭn ñu ƀu hrăp mơak ôh kơ tơlơi pơdrŏng ñu.
  Ñu tơña tui anai, “Kâo hlak mă bruă anai kơ hlơi lĕ?
   Yua hơget kâo pô hlak pơpĕ đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi mơak mơai lĕ?”
  Tơlơi anŭn ăt jing hĭ đôč đač mơ̆n,
   jing bruă mơnuă ƀu mơak mơai ôh!
  9Dua čô jing hiam hloh kơ sa čô,
   yuakơ ƀing gơñu či hơmâo nua yom kơ bruă gơñu mă tui anai:
  10Tơdah sa čô lê̆ rơbuh hĭ,
   pô gơyut ñu yơh dưi djru rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ ñu.
  Samơ̆ pap mơñai yơh kơ hlơi pô lê̆ rơbuh
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh kiăng djru rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ ñu!
  11Kar hăng tơlơi anai mơ̆n, tơdah dua čô đih jĕ hăng tơdruă, ƀing gơñu či pơđao yơh.
   Samơ̆ hiư̆m pă sa čô či dưi pơđao lĕ?
  12Kơnơ̆ng sa čô amuñ yơh kơ arăng dưi hĭ kơ ñu,
   samơ̆ dua čô dưi pơgang gơñu pô yơh.
   Sa boh hrĕ kuĭ hơmâo klâo ară mơñam hrŏm, ƀu či amuñ tơĭ hĭ ôh.

Tơlơi Tŭ Yua Jing Hĭ Đôč Đač

13Čơhao sa čô ƀun rin samơ̆ tơdăm rơgơi jing hiam hloh jing hĭ sa čô pơtao samơ̆ tha mlŭk, jing pô ƀu či thâo răng kŏn thâo mă tŭ tơlơi pơkơđiăng lơi. 14Pô tơdăm năng ai tơbiă rai mơ̆ng sang mơnă kiăng kơ nao jing pơtao, ƀôdah arăng hơmâo tơkeng rai ñu amăng tơlơi rin ƀun amăng lŏn čar ñu. 15Kâo ƀuh abih bang hlơi pô hơdip laih anŭn mă bruă gah yŭ yang hrơi le̱ng kơ đuaĭ tui pô tơdăm anŭn, jing pô tŏ tui jing pơtao yơh. 16Ƀu hơmâo đŭt hĭ ôh kơ abih bang mơnuih jing ƀing hơdip hlâo kơ ƀing gơñu. Samơ̆ ƀing hlơi pô rai tơdơi ƀu pơmơak kơ pô tŏ tui jing pơtao ôh. Tơlơi anŭn ăt jing hĭ đôč đač mơ̆n, jing kar hăng tơlơi đuaĭ tui glung angĭn thut đôč yơh.