5

Dŏ Amăng Tơlơi Huĭ Pơpŭ Kơ Ơi Adai

1Răng bĕ yak rơbat ih tơdang ih nao pơ sang yang Ơi Adai. Nao jĕ bĕ kiăng kơ hơmư̆ jing hiam hloh kơ tơlơi pơyơr gơnam ngă yang pô mlŭk mơgu, jing pô ƀu thâo krăn ôh kơ tơlơi ƀing gơñu ngă soh.
  2Anăm ječ ameč hăng amăng bah ih ôh,
   anăm brơi jua pơmĭn ih ječ ameč
   pơhiăp hơget tơlơi ƀơi anăp Ơi Adai ôh.
  Ơi Adai dŏ pơ adai adih
   laih anŭn ih dŏ ƀơi lŏn tơnah anai,
   tui anŭn yơh brơi bĕ kơ boh hiăp ih pơhiăp kơnơ̆ng ƀiă đôč.
  3Tơlơi rơpơi truh tơdang hơmâo lu tơlơi ƀlơ̆ng,
   ăt tui anŭn mơ̆n tơdang pô mlŭk pơhiăp lu jai, sĭt ñu či pơhiăp tơbiă tơlơi mlŭk yơh.
4Tơdang ih ƀuăn rơ̆ng laih hăng Ơi Adai, ih anăm pơtrưĭ kiăng kơ ƀu pơgiŏng hĭ ôh. Ñu ƀu hơmâo tơlơi mơak ôh hăng mơnuih mlŭk; tui anŭn pơgiŏng hĭ bĕ tơlơi ƀuăn rơ̆ng ih anŭn. 5Čơhao ƀu ƀuăn rơ̆ng ôh jing hiam hloh kơ ƀuăn rơ̆ng samơ̆ ƀu pơgiŏng hĭ ôh. 6Anăm brơi ôh amăng bah ih ba ih nao amăng tơlơi soh. Anăm pơhiăp pơrơđah ôh hăng ding kơna sang yang tui anai, “Tơlơi ƀuăn rơ̆ng kâo ƀuăn soh djơ̆ hĭ laih.” Yua hơget Ơi Adai năng hil kơ hơget tơlơi ih pơhiăp laih anŭn pơrai hĭ bruă mơnuă mơ̆ng tơngan ih ngă lĕ? 7Rơpơi lu laih anŭn pơhiăp lu jing đôč đač yơh. Hơnŭn yơh, dŏ amăng tơlơi huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai bĕ.

Tơlơi Pơdrŏng Săh Jing Đôč Đač

8Tơdah ih ƀuh ƀing ƀun rin arăng kơtư̆ juă amăng tring laih anŭn khul tơlơi djơ̆ tơpă hăng tơlơi djơ̆ găl arăng hơngah lui hĭ, ih anăm dŏ kơtuă ôh kơ khul tơlơi anŭn; yuakơ hơmâo pô glông hloh kơ pô khua moa hlak pơgang brơi kơ pô khua moa; laih anŭn gah ngŏ kơ dua gơñu, ăt hơmâo mơ̆n pô glông hloh dŏ pơgang brơi. 9Abih bang mơnuih tŭ mă bơyan hơpuă đĭ kơyar, samơ̆ sa čô pơtao ăt kơnang kơ bơyan hơpuă mơ̆n.
  10Hlơi pô khăp kơ prăk, wơ̆t tơdah ñu anŭn hơmâo lu prăk samơ̆ ƀu či hơmâo djŏp ôh kơ ñu;
   hlơi pô khăp kơ mŭk dram, ñu anŭn ƀu či hrăp mơak ôh hăng prăk pơtŭm ñu hơmâo.
   Tơlơi anŭn ăt jing hĭ đôč đač mơ̆n.

  11Tơdah dram gơnam hơmâo lu jai,
   ƀing yua gơnam anŭn ăt hơmâo lu mơ̆n.
  Laih anŭn hơget gơnam anŭn jing kơmlai kơ pô hơmâo dram gơnam anŭn
   rơngiao kơ tơlơi pơmơak kơ mơta pô hơmâo dram gơnam anŭn lĕ?

  12Tơlơi mơnuih mă bruă gleh pĭt jing jơma̱n hiam,
   wơ̆t tơdah ñu ƀơ̆ng huă ƀiă ƀôdah lu,
   samơ̆ tơlơi mơnuih pơdrŏng hơmâo gơnam bă blai ngă brơi kơ ñu ƀu thâo pĭt ôh.
13Kâo hơmâo ƀuh laih tơlơi rơngot hơning gah yŭ kơ yang hrơi tui anai:
  Anŭn jing mŭk dram pô pơkom pioh jing hĭ tơlơi răm kơ ñu pô yơh,
  14ƀôdah mŭk dram rơngiă hĭ yua mơ̆ng tơlơi truh tơl,
   tui anŭn tơdang ñu hơmâo sa čô ană đah rơkơi,
   ñu ƀu hơmâo hơget dơ̆ng tah pioh glaĭ brơi kơ ană ñu anŭn.
  15Dŏ mơhlŭn yơh sa čô tơbiă rai mơ̆ng kian amĭ ñu,
   ñu djai rơngiă hĭ ăt kar hăng tơlơi ñu hơmâo rai mơ̆n.
   Ñu ƀu djă̱ ba hăng tơngan ñu hơget ôh mơ̆ng tơlơi ñu mă bruă.
16Tơlơi anai ăt jing sa tơlơi rơngot hơning mơ̆n tui anai:
  Hiư̆m pă ñu tơbiă rai, ñu ăt djai rơngiă hĭ hrup hăng anŭn mơ̆n,
   laih anŭn hơget tơlơi ñu hơmâo tŭ yua
   yuakơ ñu mă bruă gleh kar hăng đuaĭ tui glung angĭn lĕ?
  17Amăng abih hrơi ñu hơdip, ñu ƀơ̆ng amăng tơlơi kơnăm mơmŏt,
   hăng tơlơi tah hơtai prŏng, tơlơi ruă nuă laih anŭn tơlơi hil nač yơh.
18Giŏng anŭn, kâo thâo hluh tơlơi anai, hiam hăng djơ̆ yơh kơ sa čô mơnuih ƀơ̆ng laih anŭn mơñum; laih anŭn kiăng hơduah sem tơlơi mơak hrăp amăng bruă mơnuă gleh glan gah yŭ kơ yang hrơi jăng jai hơdip amăng ƀiă hrơi, jing khul hrơi Ơi Adai hơmâo brơi laih kơ ñu, yuakơ anŭn jing črăn pơkă brơi kơ ñu laih. 19Hloh kơ anŭn dơ̆ng, tơdang Ơi Adai pha brơi kơ hlơi pô mŭk dram laih anŭn kŏng ngăn, anŭn jing Ñu brơi kơ pô anŭn mơak yua gơnam anŭn, mă tŭ črăn pơkă ñu pô laih anŭn hơ̆k mơak amăng bruă mơnuă ñu, jing tơlơi brơi pơyơr mơ̆ng Ơi Adai yơh. 20Ñu pơmĭn ƀiă biă mă kơ khul hrơi ñu hơdip, yuakơ Ơi Adai djru brơi kơ ñu hơmâo tơlơi hơ̆k mơak amăng pran jua ñu yơh.