12

Cov neeg uas tuaj Davi tog ntawm Xilaj

1No yog cov txivneej uas tuaj cuag Davi ntawm Xilaj rau thaum nws mus qhovtwg tsis tshua tau rau qhov nws khiav Xa‑u uas yog Khij tus tub. Lawv yog cov siab loj siab tuab uas pab Davi ua rog. 2Lawv yog cov uas txawj tua hneev nti, lawv tua tau hneev nti thiab fiav ntaus qe zeb ob sab tes huvsi. Lawv yog xeem Npeeyamee, yog Xa‑u li kwvtij. 3Tus thawj yog Ahiyexaw, tus ob yog Yau‑as, mas ob tug yog Sema‑a hauv moos Kinpe‑a li tub, thiab Amave ob tug tub uas yog Yexi‑ee thiab Peleb. Thiab Npelakha thiab Yehu hauv moos Anathau, 4Isamaya hauv moos Kinpe‑oo, yog ib tug siab loj siab tuab hauv peb caug tus tuam leem thiab yog ib tug thawj uas kav peb caug leej ntawd. Thiab Yelemi, Yahaxi‑ee, Yauhanas, Yauxanpa hauv moos Kedela, 5Eluxai, Yelimau, Npe‑aliya, Semaliya, Sefathiya hauv cum Halub, 6Eekhana, Isiya, Axalee, Yau‑exaw thiab Yasaunpe‑as uas yog cum Khaula. 7Thiab Yelauhas hauv moos Kedau ob tug tub uas yog Yau‑ela thiab Xenpadiya.
8Muaj cov tub rog hauv xeem Kas khiav mus cuag Davi rau ntawm lub chaw ruaj khov hauv tebchaws moj sab qhua. Lawv yog cov uas siab loj siab tuab uas txawj ua rog, lawv txawj siv daim phiaj hlau thaiv hauv siab thiab siv hmuv. Lawv ntsej muag nyaum zoo li tsov ntxhuav thiab lawv dhia nrawm li kauv seb saum roob. 9Exaw yog tus thawj tus ob yog Aunpadiya, tus peb yog Elia, 10tus plaub yog Misamana, tus tsib yog Yelemi, 11tus rau yog Athai, tus xya yog Eli‑ee, 12tus yim yog Yauhanas, tus cuaj yog Eexanpa, 13tus kaum yog Yelemi, tus kaum ib yog Manpanai. 14Cov neeg Kas no ua cov thawj kav cov tub rog, tus yau muaj zog cuag li ib puas leej tub rog, tus loj muaj zog cuag li ib txhiab leej. 15Cov neeg no yog cov uas hla tus niag dej Yaladee rau thaum lub ib hlis, thaum uas dej nyab ob sab ntug huvsi, thiab ua rau cov uas nyob ntawm tej ntug hav sab hnub tuaj thiab sab hnub poob tawg khiav tag huvsi.
16Muaj cov txivneej qee leej hauv xeem Npeeyamee thiab xeem Yuda tuaj cuag Davi ntawm lub chaw ruaj khov. 17Davi txawm tawm mus tos txais lawv thiab hais rau lawv tias, “Yog nej tuaj ntaus phoojywg rau kuv es yuav pab kuv, kuv yuav nrog nej koom ua ib lub siab. Tiamsis yog nej tuaj es txawm yog kuv txhais tes tsis ua txhaum dabtsi los nej yuav muab kuv muag rau kuv cov yeeb ncuab, ces thov peb tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv saib thiab txiav txim rau nej.” 18Vajtswv tus Ntsuj Plig txawm los kav Amaxai uas yog tus thawj hauv peb caug tus tuam leem lub siab mas nws hais tias, “Davi 'e, peb puavleej yog koj li, Yexi tus tub 'e, peb tuaj koj tog. Thov kom koj noj qab nyob zoo, thiab cov uas pab koj noj qab nyob zoo. Rau qhov koj tus Vajtswv yog tus pab koj.” Mas Davi thiaj txais yuav lawv thiab tsa lawv ua cov thawj kav nws cov tub rog.
19Muaj qee leej hauv xeem Manaxe kuj tau khiav mus tuaj Davi tog rau lub sijhawm uas Davi mus nrog cov Filixatee ua rog rau Xa‑u. Tiamsis Davi tsis pab cov Filixatee rau qhov Filixatee cov thawj tau sablaj thiab xa Davi rov qab. Lawv hais tias, “Tsam ces nws yuav khiav mus tuaj Xa‑u uas yog nws tus tswv tog mas peb yuav tuag tiag tiag li.” 20Thaum uas nws mus rau lub moos Xilaj mas cov txivneej hauv xeem Manaxe no khiav tuaj ua nws tog, yog Anas, Yauxanpa, Yediya‑ee, Mikha‑ee, Yauxanpa, Elihu thiab Xilethai, yog cov thawj kav ib txhiab leej tub rog hauv xeem Manaxe. 21Lawv pab Davi ntaus cov neeg uas tuaj lws tebchaws, rau qhov lawv sawvdaws yog tub rog uas siab loj siab tuab thiab ua cov thawj kav pab tub rog. 22Txhua txhia hnub muaj txivneej khiav los tuaj Davi tog yuav pab nws, mas nws pab tub rog thiaj li coob heev yam nkaus li Vajtswv pab tub rog.

Davi pab tub rog ntawm Heploo

23No mus yog tej pab tub rog uas coj cuab yeej ua rog uas khiav los cuag Davi rau ntawm lub moos Heploo es yuav muab lub tebchaws uas Xa‑u kav rau Davi, raws li tej lus uas Yawmsaub hais tseg. 24Xeem Yuda cov uas tuav phiaj hlau thiab hmuv muaj 6,800 leej tub rog uas coj cuab yeej ua rog. 25Xeem Xime‑oo cov uas siab loj siab tuab ua rog muaj 7,100 leej. 26Xeem Levi muaj 4,600 leej, 27thiab Yehauyada uas ua thawj coj hauv Aloo cum muaj neeg nrog nws 3,700 leej, 28thiab Xadau uas yog ib tug tub hluas siab loj siab tuab thiab nees nkaum ob tug thawj tub rog hauv nws cum. 29Xeem Npeeyamee uas yog Xa‑u li kwvtij muaj 3,000 leej. Yav dhau los cov no feem coob tau zwm rau Xa‑u caj ces. 30Xeem Efa‑i muaj 20,800 leej uas siab loj siab tuab, yog cov uas muaj suab muaj npe hauv lawv tej cum. 31Ib nrab xeem Manaxe muaj 18,000 leej, yog cov uas raug xaiv npe kom mus tsa Davi ua vajntxwv. 32Xeem Ixakha muaj cov uas tab fab dav paub caij paub nyoog paub tias Yixayee tsim nyog ua dabtsi, muaj cov ua thawj 200 leej thiab tej kwvtij huvsi uas lawv kav. 33Xeem Xenpuloo muaj 50,000 leej tub rog uas txeev ua rog dua lawd nqa txhua yam cuab yeej ua rog txhij zog ua rog, mas lawv ua ib lub siab yuav pab Davi. 34Xeem Nathali muaj cov uas ua thawj kav tub rog 1,000 leej thiab muaj 37,000 leej tub rog uas coj daim phiaj hlau thiab hmuv. 35Xeem Daj muaj 28,600 leej tub rog uas npaj txhij zog ua rog. 36Xeem Asaw muaj 40,000 leej tub rog uas txeev ua rog dua thiab npaj txhij zog ua rog. 37Xeem Lunpee thiab xeem Kas thiab ib nrab xeem Manaxe uas nyob sab ntug dej Yaladee hnub tuaj muaj 120,000 leej tub rog muaj txhua yam cuab yeej ua rog.
38Cov tub rog no huvsi npaj txhij ua rog tau tuaj rau ntawm Heploo, ua tib lub siab xav tseg tias yuav tsa Davi ua vajntxwv kav Yixayee huvsi. Cov pejxeem Yixayee uas tseem tshuav sawvdaws kuj ua tib lub siab yuav tsa Davi ua vajntxwv ib yam nkaus thiab. 39Lawv nrog Davi noj thiab haus qhov ntawd tau peb hnub, rau qhov lawv cov kwvtij tau npaj tseg rau lawv. 40Cov kwvtij zej zog uas nyob deb txog tebchaws Ixakha tebchaws Xenpuloo thiab tebchaws Nathali tau npaj zaub mov rau nees, luav, ntxhuav, luj txwv thiab nyuj thauj ntau kawg li tuaj. Muaj hmoov mog ntxhib, ncuav txiv cev, tej tauv txiv hmab qhuav thiab cawv txiv hmab, thiab roj thiab nyuj thiab yaj, rau qhov muaj kev zoo siab xyiv fab hauv Yixayee tebchaws.