24

Cov pov thawj

1Aloo cov tub muab faib ua tej pab li no. Aloo cov tub yog Nada, Anpihu, Ele‑axa thiab Ithama. 2Tiamsis Nada thiab Anpihu ob tug tuag ua ntej ob tug txiv thiab tsis muaj menyuam, mas Ele‑axa thiab Ithama thiaj ua pov thawj. 3Xadau uas yog Ele‑axa caj ces thiab Ahimelej uas yog Ithama caj ces tau pab Davi faib lawv ua ib pab ib pab raws li tej haujlwm uas teem cia rau thaum ua Vajtswv tej haujlwm. 4Vim Ele‑axa caj ces muaj cov thawj coob dua Ithama caj ces mas Ele‑axa caj ces thiaj faib ua kaum rau pab, ib pab muaj ib tug thawj hauv txhua cum. Ithama caj ces faib ua yim pab. 5Lawv rho ntawv faib sawvdaws ib yam nkaus, rau qhov Ele‑axa caj ces thiab Ithama caj ces puavleej muaj cov uas ua haujlwm hauv lub chaw pe hawm Yawmsaub thiab muaj cov uas ua Vajtswv tej haujlwm ib yam. 6Mas Nethanee uas yog xeem Levi tus tub Semaya uas yog tus tub sau ntawv muab lawv tej npe sau cia tab meeg vajntxwv thiab cov thawj thiab pov thawj Xadau thiab Anpiyatha tus tub Ahimelej thiab cov thawj hauv tej cum pov thawj thiab cov Levi. Lawv rho ntawv ntawm Ele‑axa ib cum tag mas rho ntawv ntawm Ithama ib cum.
7Rho ntawv pab ib yog Yehauyali, pab ob yog Yedaya, 8pab peb yog Halee, pab plaub yog Xe‑auli, 9pab tsib yog Makhiya, pab rau yog Miyamee, 10pab xya yog Hakhau, pab yim yog Anpiya, 11pab cuaj yog Yesua, pab kaum yog Sekhaniya, 12pab kaum ib yog Eliyasi, pab kaum ob yog Yakhee, 13pab kaum peb yog Hupa, pab kaum plaub yog Yesenpe‑a, 14pab kaum tsib yog Npika, pab kaum rau yog Imaw, 15pab kaum xya yog Hexi, pab kaum yim yog Hapixe, 16pab kaum cuaj yog Pethahiya, pab nees nkaum yog Yehexakhee, 17pab nees nkaum ib yog Yakhi, pab nees nkaum ob yog Kamu, 18pab nees nkaum peb yog Delaya, pab nees nkaum plaub yog Ma‑axiya. 19Thaum lawv cov no mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev ua tej haujlwm uas teem cia, mas lawv yuav tsum ua raws li tej kevcai uas lawv txiv Aloo tau teem cia rau lawv, yog raws li Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv tau hais tseg rau Aloo.
20Levi caj ces uas tseem tshuav yog li no. Alav ceg yog Sunpa‑ee. Sunpa‑ee ceg yog Yedeya. 21Lehanpiya ceg yog Isiya uas ua tus thawj. 22Ixaha ceg yog Selaumau. Selaumau ceg yog Yahas. 23Heploo cov tub mas Yeliya yog tus thawj, Amaliya ua tus ob, Yahaxi‑ee ua tus peb, Yekhame‑as ua tus plaub. 24Uxi‑ee cov tub muaj Mikha. Mikha cov tub muaj Sami. 25Mikha tus kwv yog Isiya. Isiya cov tub muaj Xekhaliya. 26Melali cov tub yog Mali thiab Musi. Ya‑axiya cov tub muaj Npenau. 27Melali caj ces yog ntawm Ya‑axiya muaj Npenau, Sauhas, Xakaw thiab Inpli. 28Ntawm Mali muaj Ele‑axa uas tsis muaj tub. 29Khij cov tub muaj Yelame‑ee. 30Musi cov tub yog Mali, Edaw thiab Yelimau. Cov no yog Levi caj ces raws li lawv tej cum. 31Cov neeg no tsis hais cov uas ua thawj hauv tej cum thiab lawv cov kwv los huvsi rho ntawv, ib yam nkaus li lawv cov kwvtij uas yog Aloo cov tub tab meeg ntawm vajntxwv Davi thiab Xadau thiab Ahimelej thiab cov uas ua thawj hauv tej cum pov thawj thiab cov Levi xubntiag.