2

Yixayee cov tub

1Yixayee cov tub yog li no, Lunpee, Xime‑oo, Levi, Yuda, Ixakha, Xenpuloo, 2Daj, Yauxej, Npeeyamee, Nathali, Kas thiab Asaw.

Yuda caj ces

3Yuda cov tub yog Ws, Auna thiab Sela. Peb tus no yog Npasuva uas yog neeg Khana‑as yug rau nws. Yawmsaub pom tias Ws uas yog Yuda tus tub hlob phem kawg li, Yawmsaub thiaj muab nws tua lawm. 4Yuda tus nyab Thama yug Peles thiab Xelag rau nws. Yuda muaj tub huvsi tsib leeg.
5Peles cov tub yog Hexaloo thiab Hamu. 6Xelag cov tub yog Xili, Etha, Hemas, Khakhau thiab Dala, huvsi tsib leeg. 7Khami tus tub yog Akhas uas coj kev kub ntxhov los rau cov Yixayee vim nws muab tej qhov txhia chaw uas muab cais rau Vajtswv lawd los zais cia. 8Etha tus tub yog Axaliya.

Hexaloo caj ces

9Hexaloo cov tub uas nws muaj yog li no, Yelame‑ee, Las thiab Khelunpai. 10Las yog Aminada txiv, Aminada yog Nasoo txiv, Nasoo yog tus thawj hauv Yuda cov tub. 11Nasoo yog Xama txiv, Xama yog Npau‑a txiv, 12Npau‑a yog Aunpe txiv, Aunpe yog Yexi txiv. 13Yexi cov tub mas Elia yog nws tub hlob, Anpinada yog tus ob, Sime‑a yog tus peb, 14Nethanee yog tus plaub, Ladai yog tus tsib, 15Auxee yog tus rau, Davi yog tus xya. 16Thiab lawv ob tug muam yog Xeluya thiab Anpikayi. Xeluya muaj peb tug tub, yog Anpisai, Yau‑a thiab Axahee. 17Anpikayi yug Amaxa. Amaxa txiv yog Yethaw uas yog neeg Yisama‑ee.
18Hexaloo tus tub Khalej ib tug pojniam yog Axunpa, ib tug yog Yeli‑au. Axunpa cov tub yog Yesaw, Saunpam thiab Adoo. 19Thaum Axunpa tuag lawm Khalej yuav Efatha uas yug Hawj rau nws. 20Hawj yog Uli txiv, Uli yog Npexalee txiv.
21Dhau ntawd thaum Hexaloo hnub nyoog muaj rau caum xyoo nws yuav Makhi uas yog Kile‑a txiv tus ntxhais ua pojniam mas yug tau Xeku rau Hexaloo. 22Xeku yog Ya‑i txiv, Ya‑i muaj nees nkaum peb lub moos hauv Kile‑a tebchaws. 23Tiamsis cov neeg Kesu thiab cov neeg Alas txeeb tau lub moos Havauya‑i thiab lub moos Khenaj thiab tej zej zog ib ncig, huvsi rau caum lub moos. Cov no huvsi yog Makhi uas yog Kile‑a txiv caj ces. 24Thaum Hexaloo tuag hauv lub moos Khalej Efatha lawm, Hexaloo tus pojniam Anpiya yug tau Asu uas yog Thekhau‑a txiv.

Yelame‑ee caj ces

25Hexaloo tus tub hlob Yelame‑ee li tub yog li no, Las yog tus tub hlob, thiab Npuna, Aulee, Auxee thiab Ahiya. 26Yelame‑ee muaj dua ib tug pojniam lub npe hu ua Athala. Nws yog Aunas niam. 27Yelame‑ee tus tub hlob Las cov tub yog Ma‑as, Yami thiab Ekhaw. 28Aunas cov tub yog Samai thiab Yada. Samai cov tub yog Nada thiab Anpisu. 29Anpisu tus pojniam hu ua Anpiha‑i, mas nws yug tau Anpas thiab Mauli rau Anpisu. 30Nada cov tub yog Xele thiab Apa‑i. Thaum Xele tuag nws tsis muaj menyuam. 31Apa‑i tus tub yog Isi. Isi tus tub yog Sesas, Sesas tus tub yog Alai. 32Samai tus kwv Yada li tub yog Yethaw thiab Yaunathas, mas thaum Yethaw tuag nws tsis muaj menyuam. 33Yaunathas cov tub yog Pelej thiab Xaxa. Cov no yog Yelame‑ee caj ces. 34Sesas tsis muaj tub nws muaj ntxhais xwb. Sesas muaj ib tug qhev yog neeg Iyi hu ua Yaha. 35Sesas txawm muab nws tus ntxhais rau nws tus qhev Yaha yuav ua pojniam, mas yug tau Athai. 36Athai yog Nathas txiv, Nathas yog Xanpa txiv, 37Xanpa yog Efas txiv, Efas yog Aunpe txiv, 38Aunpe yog Yehu txiv, Yehu yog Axaliya txiv, 39Axaliya yog Helexi txiv, Helexi yog Ele‑axa txiv, 40Ele‑axa yog Xixamai txiv, Xixamai yog Salu txiv, 41Salu yog Yekhamiya txiv, Yekhamiya yog Elisama txiv.

Khalej caj ces

42Yelame‑ee tus kwv Khalej li tub yog li no, nws tus tub hlob Mesa yog Xi txiv, Xi yog Malesa txiv, Malesa yog Heploo txiv. 43Heploo cov tub yog Khaula, Thapuva, Lekhee thiab Sema. 44Sema yog Lahas txiv, Lahas yog Yaukhe‑a txiv. Lekhee yog Samai txiv. 45Samai tus tub yog Ma‑oo, Ma‑oo yog Npexuv txiv. 46Khalej tus niam yau Efa yug Halas, Mauxa thiab Kaxe. Halas yog Kaxe txiv. 47Yadai cov tub yog Lekee, Yauthas, Kesas, Peleb, Efa thiab Sa‑a. 48Khalej tus niam yau Ma‑akha yug tau Senpaw thiab Thihana. 49Nws yug Sa‑a uas yog Mamana txiv, thiab Seva uas yog Manpena thiab Kinpe‑a txiv. Khalej tus ntxhais yog Axav.
50Cov no yog Khalej caj ces. Efatha tus tub hlob Hawj cov tub yog Saunpas uas yog Khiliya Ye‑ali txiv, 51Xama uas yog Npelehee txiv, thiab Hale uas yog Npe‑kadaw txiv. 52Khiliya Ye‑ali txiv Saunpas kuj muaj dua tub yog Falau‑e thiab cov Menuhau ib nrab. 53Khiliya Ye‑ali tej cum yog cum Ithala, cum Puthai, cum Suma thiab cum Mila. Ntawm cov cum no muaj cov neeg Xaula thiab cov neeg Etha‑oo tshwm los. 54Xama cov tub yog Npelehee, cov Nethaufa, Athau Npeyau‑a thiab cum Manaha ib nrab thiab cov Xaula. 55Cov no yog cov tub teev ntawv uas nyob hauv lub moos Yanpes tej cum, yog cum Thila, cum Sime‑as thiab cum Xukha. Cov no yog cov Khenai uas los ntawm Hama uas yog cov Lekhaj txiv.