3

Davi cov tub

1Davi cov tub uas yug rau hauv Heploo yog li no. Nws tus tub hlob yog Asnoo uas Ahinau‑as hauv Yile‑ee yug. Tus ob yog Daniyee uas Anpikayi hauv Khamee yug. 2Tus peb yog Axaloo. Nws niam yog Ma‑akha uas yog cov Kesu tus vajntxwv Thamai tus ntxhais. Tus plaub yog Adauniya. Nws niam yog Hakis. 3Tus tsib yog Sefathiya uas Anpithas yug. Tus rau yog Ile‑as uas Davi tus pojniam Elag yug. 4Rau tus no puavleej yug hauv lub moos Heploo. Davi nyob qhov ntawd kav tau xya xyoo thiab rau lub hli. Nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau peb caug peb xyoos. 5Davi cov tub uas yug rau hauv Yeluxalees yog li no, Sime‑a, Saunpam, Nathas thiab Xalaumoo. Plaub tug no yog Ami‑ee tus ntxhais Npasuva yug. 6Thiab Iha, Elisama, Elifele, 7Nauka, Nefe, Yafia, 8Elisama, Eliyada, Elifele, huvsi yog cuaj leeg. 9Cov no puavleej yog Davi cov tub uas tsis suav nws cov hluas nkauj tej tub. Thiab Thama yog lawv li muam.

Xalaumoo caj ces

10Xalaumoo caj ces yog li no. Xalaumoo tus tub yog Lehaunpau‑as, Lehaunpau‑as tus tub yog Anpiya, Anpiya tus tub yog Axa, Axa tus tub yog Yehausafa, 11Yehausafa tus tub yog Yaulas, Yaulas tus tub yog Ahaxiya, Ahaxiya tus tub yog Yau‑as, 12Yau‑as tus tub yog Amaxiya, Amaxiya tus tub yog Axaliya, Axaliya tus tub yog Yauthas, 13Yauthas tus tub yog Aha, Aha tus tub yog Hexekhiya, Hexekhiya tus tub yog Manaxe, 14Manaxe tus tub yog Asmoo, Asmoo tus tub yog Yauxiya. 15Yauxiya cov tub mas tus hlob yog Yauhanas, tus ob yog Yehauyakhi, tus peb yog Xedekhiya, tus plaub yog Salu. 16Yehauyakhi caj ces yog li no, nws tus tub yog Yekhauniya, Yekhauniya tus tub yog Xedekhiya. 17Yekhauniya uas raug ntes coj mus li tub yog Se‑athi‑ee, 18Makhilas, Pedaya, Senaxa, Yekhamiya, Hausama thiab Nedanpiya. 19Pedaya cov tub yog Xelunpanpee thiab Sime‑i. Xelunpanpee cov tub yog Mesulas thiab Hananiya, thiab ob tug li muam hu ua Selaumi. 20Thiab Hasunpa, Auhee, Npelekhiya, Haxadiya thiab Yusahexe, huvsi tsib leeg. 21Hananiya cov tub yog Pelathiya thiab Yesaya. Yesaya tus tub yog Lefaya, Lefaya tus tub yog Alanas, Alanas tus tub yog Aunpadiya, Aunpadiya tus tub yog Sekhaniya. 22Sekhaniya tus tub yog Semaya. Semaya cov tub yog Hathu, Ikas, Npaliya, Ne‑aliya thiab Safa, huvsi rau leej. 23Ne‑aliya cov tub yog Eli‑aunai, Hikhiyas thiab Alikhas, huvsi peb tug. 24Eli‑aunai cov tub yog Haudaviya, Eliyasi, Pelaya, Akhu, Yauhanas, Delaya thiab Anani, huvsi xya leej.