11

Povlauj thiab cov cuav tubtxib

1Kuv xav thov kom nej ua siab ntev thev tej lus ruam uas kuv hais qho mentsis. Nej cia li thev los maj. 2Kuv yeej khib xeeb nej ib yam li Vajtswv khib xeeb, rau qhov kuv twb qhaib nej rau tib tug txiv xwb, xwv kuv thiaj muab nej ua nkauj xwb dawb huv pub rau Khetos. 3Tiamsis kuv ntshai tsam nej tej kev xav yuav raug ntxias yuam kev tsis muaj lub siab xib thiab tsis dawb huv rau Khetos ib yam li tus nab tej tswvyim phem dag ntxias Eva. 4Yog tias leejtwg tuaj tshaj tawm txog dua ib tug Yexus uas tsis yog tus Yexus uas peb tshaj tawm, lossis yog nej txais dua ib tug ntsuj plig uas txawv dua tus uas nej twb txais lawm, lossis yog nej txais yuav txoj xov zoo uas txawv txoj uas nej twb txais lawm, kuj yog nej thev taus tej ntawd zoo tiag tiag li. 5Kuv xav tias kuv tsis qes dua cov tubtxib uas zoo tshaj ntawd ib qho twg li. 6Txawm yog kuv tsis txawj hais lus, los kuv kuj txawj paub. Peb ua tej no tshwm rau nej pom tseeb rau hauv txhua yam uas peb ua.
7Qhov uas kuv txo hwjchim thiaj tsa kom nej tau ntsej muag thiab kuv piav Vajtswv txoj xov zoo rau nej tsis yuav nqe ntawd yog txhaum lov? 8Kuv lws lwm pawg ntseeg, yog qhov uas kuv txais lawv cov nyiaj los yug kuv kom kuv thiaj ua num tau rau nej. 9Thiab thaum kuv tseem nrog nej nyob thiab tabtom tu ncua, los kuv tsis ua lub nra hnyav rau leejtwg ris, rau qhov cov kwvtij uas tuaj hauv lub xeev Makhedaunia twb pub tej uas kuv tu ncua rau kuv lawm. Txhua yam mas kuv tsis ua lub nra hnyav rau nej kiag li thiab kuv yeej yuav tsis ua lub nra mus li. 10Khetos txojkev tseeb yeej nyob hauv kuv, tej uas kuv khav txog ntawd mas tsis muaj leejtwg hauv lub xeev Akhaya yuav txwv tau kuv tsis txhob hais. 11Vim li cas? Yog vim kuv tsis hlub nej lov? Vajtswv paub tias kuv yeej hlub nej.
12Thiab yam uas kuv ua kuv yuav ua mus li, kom thiaj tav tau cov neeg uas pheej nrhiav sijhawm kom luag suav tias lawv ua haujlwm ib yam li peb ua hauv txhua yam uas lawv khav ntawd. 13Lawv cov ntawd yog cuav tubtxib, yog tub zog uas dag ntxias, thiab lawv ua txuj zoo li lawv yog Khetos cov tubtxib. 14Qhov uas ua li ntawd tsis txhob phimhwj li, rau qhov Xatas kuj txia ua tubtxib saum ntuj uas tawm hauv qhov kaj tuaj. 15Vim li no yog Xatas cov tub qhe txia los ua txojkev ncaj ncees li tub qhe kuj yoojyim ua tau. Thaum kawg lawv yuav saws raws li lawv tau ua.

Povlauj thev kev txom nyem ua tubtxib

16Kuv rov hais dua tias tsis txhob cia leejtwg xav tias kuv yog neeg ruam. Tiamsis yog nej xav li ntawd kuj cia li lees yuav kuv yam li lees yuav tus neeg ruam xwv kuv thiaj khav tau mentsis. 17(Tej uas kuv muaj cuab kav khav li no kuv tsis yog hais raws li tus Tswv kom kuv hais tiamsis kuv hais raws li tej neeg ruam. 18Vim muaj ntau leej khav raws li neeg ntiajteb, kuv kuj yuav khav thiab.) 19Nej twb zoo siab ua siab ntev thev cov neeg ruam, vim nej txawj ntse heev kaj. 20Rau qhov nej ua tau siab ntev thev rau thaum luag yuam nej ua qhev lossis noj nej tug lossis tsuj yuam nej lossis tsab ua loj lossis ntaus nej lub plhu. 21Kuv txaj muag lees hais tias peb tsis muaj zog txaus ua li ntawd.
 Tiamsis leejtwg muaj cuab kav khav txog yam twg, kuv kuj kav khav txog yam ntawd thiab. (Kuv hais yam li tus ruam hais.)
22Lawv yog haiv neeg Henplais lov? Kuv kuj yog thiab. Lawv yog neeg Yixayee lov? Kuv kuj yog thiab. Lawv yog Aplahas caj ces lov? Kuv kuj yog thiab? 23Lawv yog cov uas ua num rau Khetos lov? Kuv kuj ua num rau nwg zoo dua lawv (kuv tabtom hais yam li tus vwm hais,) kuv ua haujlwm khwv dua lawv, kuv raug kaw hauv tsev lojfaj ntau dua lawv, kuv raug muab nplawm heev kawg li, thiab kuv ntsib kev tuag ntau zaus. 24Kuv raug cov Yudai nplawm tsib zaug, ib zaug twg yog peb caug cuaj nplawm. 25Kuv raug xuas pas nplawm peb zaug, raug xuas pob zeb ntaus ib zaug. Kuv caij nkoj tawg peb zaug. Kuv ntab hauv dej hiavtxwv ib hnub ib hmos, 26kuv taug kev tsis tu ncua, kuv ntsib xwm txheej phem hauv hav dej, ntsib xwm txheej phem ntawm tub sab, ntsib ntawm kuv haiv neeg, ntsib ntawm lwm haiv neeg, ntsib hauv lub nroog, ntsib hauv tebchaws moj sab qhua, ntsib hauv dej hiavtxwv thiab ntsib ntawm cov cuav kwvtij. 27Kuv ua haujlwm khwv thiab txom nyem, kuv yoo dab ntub ntau zaus, tshaib nqhis, yoo mov ntau zaus, thiab tiv no thiab liab qab. 28Dua li ntawd qhov uas kuv txhawj txog txhua pawg ntseeg tseem niaj hnub ua rau kuv hnyav siab. 29Leejtwg tsis muaj zog ces kuv kuj tsis muaj zog thiab? Leejtwg raug ntxias kom yuam kev es kuv tsis ntxhov siab?
30Yog tsim nyog kuv khav, kuv yuav khav txog tej uas qhia kom pom tias kuv qaug zog. 31Vajtswv uas yog peb tus Tswv Yexus Khetos leej Txiv, yog tus uas tsim nyog qhuas mus ib txhis, nws paub tias kuv tsis dag. 32Tus uas vajntxwv Aletha tsa kav lub nroog Damaxaka txib neeg zov lub nroog Damaxaka yuav ntes kuv, 33tiamsis kuv raug nyob hauv lub tawb loj muab tso ntawm qhov rais hauv lub ntsa loog nqes dauv rau sab nraud kuv thiaj khiav dim ntawm tus thawj uas kav lub nroog txhais tes.