5

1Peb paub tias yog lub cev uas zoo li lub tsev pheeb suab uas peb nyob hauv ntiajteb no raug puam tsuaj, peb tseem muaj lub chaw nyob uas Vajtswv pub, yog lub tsev uas tsis yog neeg txhais tes ua uas yuav nyob mus ib txhis tsis kawg sau ntuj. 2Hauv lub tsev no peb ntsaj laws xav muab lub chaw nyob sau ntuj los hnav, 3vim thaum hnav lawm peb yuav tsis liab qab. 4Thaum peb tseem nyob hauv lub tsev pheeb suab no peb ntsaj laws hnyav siab kawg, tsis yog peb xav nyob do cuas tiamsis peb xav hnav dua lub tshiab xwv yam uas txawj tuag thiaj raug txojsia muab nqos. 5Vajtswv yog tus uas npaj peb cia kom muaj lub chaw nyob tshiab. Thiab nws pub Vaj Ntsuj Plig ua puav pheej rau peb.
6Vim li no peb thiaj ruaj siab tsis tu ncua thiab paub tias thaum peb tseem nyob hauv lub cev no peb nyob deb ntawm tus Tswv lub xubntiag, 7vim peb ua neej nyob raws li txojkev ntseeg tsis yog raws li tej uas qhov muag pom. 8Peb ruaj siab thiab pom tias qhov uas peb tawm hauv lub cev no mus nrog tus Tswv nyob zoo dua. 9Vim li no peb npaj siab tias txawm yog yuav nyob hauv lub cev no lossis tawm mus peb yuav ua kom txaus Vajtswv siab. 10Vim tias peb txhua tus yuav tsum tshwm ntsej muag rau ntawm Khetos lub rooj txiav txim, xwv txhua tus thiaj tau saws raws li tej uas thaum nws tseem nyob hauv lub cev no nws tau ua, tsis hais zoo lossis phem.

Rov nrog Vajtswv sib raug zoo

11Yog li ntawd, vim peb paub ntshai tus Tswv lawm peb thiaj yaum ib tsoom neeg. Peb zoo li cas Vajtswv yeej pom huvsi, thiab kuv vam tias nej lub siab kuj pom thiab. 12Tsis yog peb rov qhuas peb rau nej tiamsis yog muab sijhawm rau nej khav txog peb, xwv nej thiaj muaj lus teb cov uas nyiam khav txog tej uas qhov muag pom tsis yog khav txog tej uas nyob hauv lub siab. 13Yog tias peb vwm lawm kuj yog peb saib rau Vajtswv, thiab yog tias peb meej pem kuj yog peb saib rau nej. 14Rau qhov Khetos txojkev hlub kav rawv peb. Peb ruaj siab tias muaj ib tug tuag this sawvdaws, yog li ntawd sawvdaws thiaj tuag lawm. 15Thiab nws tuag this sawvdaws xwv cov uas tseem muaj txojsia nyob thiaj tsis nyob xam pom rau lawv tus kheej xwb tiamsis yuav nyob xam pom rau tus uas tuag thiab raug muab tsa sawv rov los vim yog saib rau lawv.
16Vim li no txij no mus peb tsis tshuaj saib leejtwg raws li neeg ntiajteb saib. Txawm yog yav tag los peb tshuaj saib Khetos raws li neeg ntiajteb saib, los nimno peb tsis tshuaj saib nws li ntawd dua li lawm. 17Vim li no, yog leejtwg nyob hauv Khetos, tus ntawd kuj raug muab tsim dua tshiab lawm. Tej yam qub twb dua tag lawm, saib maj tej yam tshiab twb tshwm los lawm. 18Txhua yam no tshwm ntawm Vajtswv los. Vajtswv siv Khetos ua kom peb rov nrog Vajtswv sib raug zoo thiab muab tes haujlwm uas coj luag los nrog nws sib raug zoo rau peb ua, 19yog qhov uas Vajtswv nyob hauv Khetos ua kom ntiajteb rov nrog Vajtswv sib raug zoo, nws tsis suav tias lawv muaj txim, thiab nws muab zaj uas hais txog qhov uas rov nrog Vajtswv sib raug zoo rau peb qhia. 20Vim li no peb thiaj ua Khetos cov tub sawv cev, mas zoo li Vajtswv siv peb thov nej. Peb thiaj nyob Khetos chaw thov nej los nrog Vajtswv sib raug zoo. 21Vajtswv muab Khetos uas tsis muaj txim ua lub txim nyob peb chaw, kom peb thiaj tau Vajtswv txojkev ncaj ncees hauv Khetos.