9

Pub nyiaj pab cov xov dawb

1Tsis tag kuv yuav sau tuaj qhia nej txog qhov uas pab Vajtswv cov xov dawb, 2rau qhov kuv paub tias nej yeej kub siab pab, thiab kuv khav txog nej rau cov neeg hauv lub xeev Makhedaunia paub hais tias, lub xeev Akhaya twb npaj txhij tsaib no los lawm. Thiab qhov uas nej kub siab lug kuj txhob lawv feem coob kom ua ib yam li ntawd. 3Kuv txib cov kwvtij no tuaj xwv tej uas kuv khav txog nej thiaj tsis yog kuv hais do xwb, tiamsis nej yuav npaj kom txhij raws li kuv twb hais tseg lawd. 4Yog tsis ua li ntawd yog cov Makhedaunia qee leej nrog kuv tuaj pom tias nej tsis tau npaj txhij, tsis hais nej yuav txaj muag xwb tiamsis peb yuav poob ntsej muag vim qhov uas peb ruaj siab li ntawd. 5Vim li no kuv thiaj xav tias yuav tsum thov cov kwvtij no ua kuv ntej tuaj cuag nej thiab npaj tej uas nej cog lus cia tias yuav pub ntawd, kom tej uas npaj ntawd yog tej uas nej zoo siab pub tsis yog tej uas nej raug yuam pub.
6Yog li no tus uas tseb tsawg kuj sau tau tsawg, tus uas tseb ntau kuj sau tau ntau. 7Txhua tus nyias yuav tsum muab raws li nyias twb xav tseg hauv lub siab lawm, tsis yog yuav khuvxim lossis raug yuam muab, rau qhov Vajtswv hlub tus uas xyiv fab muab. 8Thiab Vajtswv muaj peevxwm yuav pub txhua yam koob hmoov rau nej nplua mias kom nej thiaj muaj txhua yam txhij txaus siv rau txhua lub sijhawm thiab nej tseem muaj nplua mias siv rau txhua yam haujlwm zoo thiab. 9Raws li muaj lus sau cia hais tias,
  “Nws faib rau luag thiab pub rau tej pluag,
   nws txojkev ncaj ncees
   yuav nyob mus ib txhis.”
10Tus uas pub noob rau tus uas tseb thiab pub mov rau tus uas noj nws yeej yuav pub noob qoob rau nej thiab yuav tsav tej noob qoob rau nej, thiab yuav tsav tej qoob uas nej sau ntawm nej txojkev ncaj ncees. 11Nej yuav nplua nuj rau txhua yam nej thiaj muaj lub siab dav pub tau rau luag txhua lub sijhawm, thiab yuav ua kom muaj kev ua Vajtswv tsaug rau tej uas hla ntawm peb mus. 12Qhov uas ua tes haujlwm no tsis yog pab cov xov dawb uas tu ncua xwb tiamsis yuav ua kom muaj kev ua Vajtswv tsaug loj kawg nkaus. 13Thaum luag tshuaj saib nej tes haujlwm no luag yuav qhuas Vajtswv rau qhov uas nej mloog lus kom tsim nyog qhov uas nej txais yuav Khetos txoj xov zoo thiab rau qhov uas nej muaj lub siab dav pub rau lawv thiab pub rau txhua tus. 14Lawv yuav taij thov Vajtswv pab nej thiab nco txog nej vim Vajtswv txojkev hlub uas nej muaj nplua mias. 15Ua Vajtswv tsaug rau tej uas nws pub tshaj dhau peb txawj piav tau.