7

1Cov kwvtij uas kuv hlub, vim peb muaj tej lus cog tseg no, cia peb ntxuav peb tus kheej kom dawb huv ntawm txhua yam kev phem kev qias sab nqaij tawv thiab sab ntsuj plig thiaj muaj txojkev dawb huv puv npo vim paub ntshai Vajtswv.

Povlauj zoo siab

2Cia li qheb siab txais peb. Peb tsis tau ua txhaum rau leejtwg, peb tsis tau rhuav tshem leejtwg, tsis tau txeeb luag tug. 3Kuv hais li no tsis yog hais rau txim rau nej vim kuv twb hais ua ntej tias nej yeej nyob rawv hauv peb lub siab, txawm yog tuag thiab ciaj los peb yeej yuav nyob ua ke. 4Kuv tso siab rau nej thiab khav ntxhias txog nej heev kawg li. Kuv tau txais kev txhawb siab puv npo. Kuv zoo siab xyiv fab kawg nkaus rau txhua yam kev txom nyem ceeblaj uas peb raug.
5Vim tias thaum peb tuaj txog lub xeev Makhedaunia lawm, peb lub cev tsis tau so kiag li, tiamsis peb raug kev ceeblaj rau txhua fab, sab nraud muaj kev tawm tsam sab hauv muaj kev txhawj ntshai. 6Tiamsis Vajtswv uas txhawb tus uas poob siab lub siab nws kuj txhawb peb lub siab yog qhov uas Titau tuaj, 7tsis yog qhov uas Titau tuaj txhawb peb lub siab xwb, tiamsis qhov uas nws txais kev txhawb siab ntawm nej kuj txhawb peb lub siab thiab. Nws hais rau peb paub txog qhov uas nej nco txog kuv thiab tej uas nej nyuaj siab thiab qhov uas nej kub siab lug rau kuv, ua rau kuv yimhuab xyiv fab tuaj. 8Txawm yog kuv thawj tsab ntawv ua rau nej ntxhov siab los kuv tsis nyuaj siab. Txawm yog ua ntej kuv nyuaj siab vim kuv pom tias tsab ntawv ntawd ua rau nej ntxhov siab ib nyuag ntu, 9tiamsis nimno kuv zoo siab, tsis yog vim nej ntxhov siab tiamsis yog vim qhov uas nej ntxhov siab ntawd ua rau nej ntxeev dua siab. Rau qhov nej ntxhov siab raws li Vajtswv pom zoo, nej thiaj tsis raug txom nyem li cas vim yog tim peb. 10Vim qhov uas ntxhov siab raws li Vajtswv pom zoo yuav coj mus txog txojkev dim thiab tsis ua kom muaj kev nyuaj siab, tiamsis qhov uas ntxhov siab raws li ntiajteb yuav coj mus txog kev tuag. 11Sim saib maj, qhov uas ntxhov siab raws li Vajtswv pom zoo no ua rau nej kub siab lug npaum li cas, thiab ua kom nej kub siab daws nej zaj thiab ua kom nej chim siab thiab ras dheev thiab ua rau nej nco txog kuv heev thiab ua kom nej mob siab thiab ua kom nej rau txim rau tus uas txhaum. Txhua yam no twb qhia tias nej tsis txhaum kiag li. 12Yog li no, txawm yog kuv twb sau tsab ntawv tuaj rau nej lawm, kuj tsis yog kuv xam pom tus uas ua txhaum lossis xam pom tus uas raug tus ntawd ua txhaum rau, tiamsis kuv xav kom qhov uas nej kub siab lug rau kuv tshwm rau hauv nej cov tab meeg Vajtswv lub xubntiag. 13Vim yog li no peb thiaj tau txais kev txhawb siab.
 Dua li qhov uas peb tau txais kev txhawb siab peb tseem yimhuab zoo siab heev kawg rau qhov uas Titau xyiv fab vim nej txhua tus ua rau nws lub siab tus.
14Yog kuv tau qhuas nej li cas rau Titau lawm kuv kuj tsis raug txaj muag li. Txhua yam uas peb hais rau nej muaj tseeb li cas, tej uas peb qhuas rau Titau kuj tshwm los muaj tseeb li ntawd. 15Thiab nws lub siab yimhuab hlub nej rau thaum nws nco txog qhov uas nej txhua tus mloog lus thiab qhov uas nej txais tos nws ntshai tshee hnyo. 16Kuv zoo siab heev vim kuv tso siab tag nrho tau rau nej.