12

Povlauj ua yog toog

1Kuv yuav tsum khav. Txawm yog tsis muaj qabhau, los kuv yuav hais txog zaj yog toog thiab tej uas tus Tswv qhia tshwm los. 2Kuv paub ib tug yawg uas nyob hauv Khetos, thaum kaum plaub xyoos uas dhau los nws raug qaws mus rau saum ntuj txheej uas peb. Nws mus kiag lub cev lossis tsis muaj lub cev mus kuv tsis paub, Vajtswv paub xwb. 3Kuv paub tias tus yawg ntawd raug qaws mus rau hauv lub chaw zoo kawg nkaus. Nws mus kiag lub cev lossis tsis muaj lub cev mus kuv kuj tsis paub, Vajtswv paub xwb. 4thiab nws hnov tej lus uas hais tsis tau, yog tej uas tsis tso cai rau neeg hais kiag li. 5Tus yawg ntawd kuv khav tau, tiamsis kuv tus kheej mas kuv tsis khav, tsuas yog khav txog qhov uas kuv qaug zog xwb. 6Yog kuv xav khav los kuv kuj tsis yog neeg ruam vim tias kuv hais lus tseeb. Tiamsis kuv tsis khav xwv thiaj tsis muaj leejtwg xam pom kuv loj dua li uas lawv tau pom kuv tus kheej lossis hnov kuv hais.
7Xwv thiaj tsis pub kuv tsab ua loj vim tej uas Vajtswv qhia tshwm rau kuv pom ntau kawg ntawd, thiaj ua kom muaj pos chob kuv lub cev, yog Xatas tus tubtxib uas pheej nplawm kuv kom kuv thiaj tsis tsab ua loj dhau. 8Tus pos ntawd kuv twb thov tus Tswv peb zaug kom tawm hauv kuv lub cev mus. 9Tiamsis tus Tswv hais rau kuv tias, “Kuv txojkev hlub txaus rau koj lawm, vim qhov twg tsis muaj zog kuv lub hwjchim yuav tshwm puv nkaus rau qhov ntawd.” Vim li no kuv yuav zoo siab khav txog qhov uas kuv tsis muaj zog heev dua, xwv Khetos lub hwjchim thiaj roos kuv. 10Vim saib rau Khetos kuv thiaj txaus siab rau qhov uas tsis muaj zog, thiab raug kev thuam luag, raug kev txom nyem, raug kev tsim txom thiab raug kev ceeblaj nyuaj siab, vim kuv qaug zog thaum twg kuv kuj muaj zog thaum ntawd.

Povlauj txhawj pawg ntseeg Khaulee

11Kuv ua neeg ruam lawm lauj. Yeej yog nej yuam kuv ruam. Tsim nyog nej qhuas kuv, rau qhov txawm yog kuv tsis tsim txiaj dabtsi los kuv tsis qes dhau cov tubtxib uas zoo tshaj ntawd. 12Kuv twb ua siab ntev ua tej txujci uas ua tubtxib rau hauv nej, yog tej txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj thiab tej haujlwm uas muaj hwjchim. 13Nej tu ncua dabtsi uas lwm pawg ntseeg tsis tau txais? Tsuas yog qhov uas kuv tsis ua lub nra hnyav rau nej xwb. Qhov kev txhaum no thov nej zam txim rau kuv nawj.
14Nimno kuv npaj txhij yuav tuaj saib nej ua zaum uas peb, thiab kuv yuav tsis ua lub nra hnyav rau nej, vim tias kuv tsis cheem tsum nej tej qhov txhia chaw tiamsis kuv cheem tsum nej tus kheej xwb. Rau qhov tsis tsim nyog menyuam yuav npaj cia rau niam txiv tiamsis niam txiv npaj cia rau menyuam. 15Kuv kuj zoo siab kawg uas yuav siv kuv tej nyiaj txiag qhov txhia chaw thiab kuv tus kheej ua haujlwm pab nej. Yog kuv hlub nej heev zuj zus, ces nej yuav hlub kuv yau zuj zus lov? 16Tej zaum nej kuj lees tias kuv tsis ua lub nra hnyav rau nej tiamsis nej tseem hais tias kuv siv tswvyim phem ntes tau nej. 17Kuv siv cov neeg uas kuv txib tuaj cuag nej ib tug twg noj nej tug lov? 18Kuv thov Titau tuaj thiab tso ib tug kwvtij nrog nws tuaj. Titau tau noj nej tug lov? Peb tsis koom ib lub siab ua haujlwm thiab taug tib tug neev taw lov?
19Nej xav ib txwm tias peb hais daws peb zaj xwb lov? Peb hais hauv Khetos tab meeg Vajtswv thiab ua txhua yam tsim tsa kom nej cov uas peb hlub loj hlob tuaj. 20Rau qhov kuv ntshai tsam thaum kuv tuaj txog yuav pom tias nej zoo tsis thooj li uas kuv xav thiab nej kuj yuav pom tias kuv zoo tsis thooj li uas nej xav, thiab ntshai tsam yuav muaj kev sib cav, sib khib, sib chim, sib txeeb, ib leeg hais phem rau ib leeg, taug xaiv, khav theeb thiab ua ntxhov hnyo. 21Kuv ntshai tsam thaum kuv rov tuaj dua Vajtswv yuav ua rau kuv poob ntsej muag ntshaus tag rau ntawm nej thiab kuv yuav ntxhov siab qhov uas ntau leej ua txhaum thiab tsis tau ntxeev dua siab ntawm tej kev phem kev qias, tej kev ua nkauj ua nraug thiab tej kev ua dev uas lawv ua.