21

Mbaa^mbi^lon Beiv Benx Ziouv Nyei Nzuqc Ndaauv

1Yie duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Oix zuqc huin meih nyei hmien hungx jienv Ye^lu^saa^lem douc waac zunh gorngv singx dinc, yaac oix zuqc douc waac gorngv I^saa^laa^en Deic-Bung. 3Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Deic-Bung, ‘Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Yie caux meih zoux win-wangv aqv. Yie oix baeng yie nyei nzuqc ndaauv cuotv paiv, yaac oix yiem meih mbu'ndongx liemh kuv mienh caux orqv mienh pai guangc. 4Weic zuqc yie oix yiem meih mbuo mbu'ndongx, liemh kuv mienh caux orqv mienh pai guangc. Yie nyei nzuqc ndaauv ziouc zuqc baeng cuotv paiv, yiem naamh bung taux baqv bung daix yietc zungv baamh mienh. 5Yietc zungv maanc mienh ziouc hiuv duqv yie, Ziouv, baeng yie nyei nzuqc ndaauv cuotv paiv, maiv duqv aengx tapv.”+’
6“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc tauv domh qiex. Oix zuqc yiem ninh mbuo nyei nza'hmien tauv domh qiex hnangv mba'nziu haih mbaaix, nzauh duqv kouv haic. 7Ninh mbuo haaix zanc naaic, ‘Meih weic haaix diuc tauv domh qiex?’ meih oix zuqc dau, ‘Laaix wuov deix ciouv nyei fienx. Fienx taux nyei ziangh hoc, mouz dauh mienh nyei mba'nziu oix yuqc nzengc, yietc zungv buoz yaac mau, dauh dauh nyei hnyouv waaic nzengc, norm-norm cingh mborqc yaac mau.’ Mangc maah! Naaiv deix fienx oix taux, yaac za'gengh oix hnangv naaic cuotv daaih aqv. Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv.”
8Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 9“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc douc waac gorngv, ‘Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “+‘+“Maaih zung nzuqc ndaauv,
   maaih zung nzioux laic, nzaatv njang nyei nzuqc ndaauv.
  10Nzioux laic weic daix mienh,
   nzaatv njang zaengh zaengh nyei hnangv mba'lingc nor.
 “ ‘+“Yie mbuo haih orn-lorqc nyei fai? Yie nyei dorn aah! Meih mangc piex yietc zungv donv nyei waac caux dingc zuiz nyei jauv.
  11“+‘+“Naaiv zung nzuqc ndaauv jiu bun mienh nzaatv njang,
   weic haih nanv jienv.
  Nzuqc nzioux laic yaac nzaatv njang mi'aqv,
   weic jiu bun daix mienh nyei mienh nanv jienv.
  12Baamh mienh aah!
   Qaqv heuc, qaqv nyiemv,
   weic zuqc nzuqc ndaauv oix hoic yie nyei baeqc fingx,
   se hoic I^saa^laa^en zoux hlo nyei yietc zungv mienh.
  Ninh mbuo caux jienv yie nyei baeqc fingx
   zuqc jiu bun nzuqc ndaauv daix.
  Weic naaiv oix zuqc mbaix meih nyei camh zuih.
13“ ‘+“Zuqc seix nyei sic ndongc haaix zungv oix maaih. Se gorngv mangc piex biaav, naaiv deix sic maiv zeiz oix cuotv nyei fai?” Se Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv.’
  14“Baamh mienh aah!
   Oix zuqc mbaix jienv buoz douc waac.
  Gunv bun nzuqc ndaauv hngaqv njiec i nzunc,
   zungv hngaqv njiec buo nzunc.
  Se daix mienh nyei nzuqc ndaauv,
   zungv oix daix mienh camv nyei,
   yaac fengx huing gormx ninh mbuo.
  15Se weic bun ninh mbuo nyei mba'nziu yuqc,
   yaac maaih mienh camv ndiqv zuqc ndorpc.
  Yie bun daix mienh nyei nzuqc ndaauv
   yiem ninh mbuo nyei yietc zungv zingh gaengh.
  Aa, naaiv zung nzuqc ndaauv hnangv mba'lingc,
   yaac nzaatv njang liuc leiz daix mienh.
  16O nzuqc ndaauv aac, hngaqv mingh mbiaauc bung
   aengx mbaih jienv hngaqv zaaix bung.
   Meih nyei nza'hmien huin haaix bung,
   oix zuqc hngaqv wuov bung.
  17Yie ganh yaac oix mbaix buoz,
   oix bun yie nyei ga'qiex fiu mingh.
  Yie, Ziouv, gorngv naaiv deix waac.”

Mbaa^mbi^lon Hungh Nyei Nzuqc Ndaauv

18Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 19“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc guetv i diuh jauv bun Mbaa^mbi^lon nyei hungh dorh nzuqc ndaauv daaih. Naaiv deix i diuh jauv yiem yietc norm deic-bung cuotv. Oix zuqc zoux norm jangx-hoc an jienv bun cing bieqc zingh nyei jauv-kuv. 20Yietc diuh jauv oix zuqc zoux weic bun nzuqc ndaauv mingh taux Ammon Mienh nyei Lapv^mbaa Zingh. Yietc diuh mingh Yu^ndaa caux weih wuonv nyei zingh, Ye^lu^saa^lem. 21Weic zuqc Mbaa^mbi^lon nyei hungh souv jienv jauv-caax, i diuh jauv mbu'ndongx, mbouv guaax, jouh cim, naaic ninh nyei miuc-fangx yaac zaah mangc saeng-kuv nyei hlan. 22Mbiaauc jieqv buoz nanv nyei cim bun cing ndortv zuqc Ye^lu^saa^lem, weic bun liepc zong zingh nyei jaa-sic, weic nqoi nzuih heuc mienh daix, weic nauc mborqv jaax nyei qiex mbui, ziouc yiem wuov liepc zong zingh gaengh tong nyei ga'naaiv, yaac wetv nie ndui jienv, aengx zoux laauh weih gormx. 23Ye^lu^saa^lem Mienh haiz hnangv naaiv deix douc nyei waac se jaav nyei, weic zuqc ninh mbuo caux Mbaa^mbi^lon nyei hungh ⟨laengz jiex ngaengc waac.⟩ Mv baac naaiv deix douc nyei waac bun ninh mbuo jangx zuqc ninh mbuo zoux dorngc zuiz, ziouc zuqc zorqv mingh.
24“Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, ‘Meih mbuo baamz zuiz nqaengc nyei, bun yie jangx meih mbuo zoux dorngc nyei zuiz. Hnangv naaic yiem meih mbuo zoux nyei yietc zungv sic meih mbuo nyei zuiz biux mengh cuotv daaih. Weic zuqc meih mbuo bun yie jangx, meih mbuo ziouc zuqc zorqv mingh aqv.
25“ ‘O I^saa^laa^en maiv cing-nzengc, orqv haic nyei hungh aah! Meih zuqc dingc zuiz nqa'haav laai wuov nzunc nyei hnoi-nyieqc taux aqv. 26Ziouv Tin-Hungh gorngv, zorqv ninh nyei m'nqorngv-beu caux hungh ningv muonx cuotv. Nyungc-nyungc oix tiuv nzengc, maiv hnangv zinh ndaangc aqv. Aiv nyei oix zuqc taaih hlang, hlang nyei oix zuqc bun njiec aiv. 27Baaic waaic aqv, baaic waaic aqv, yie oix zoux bun naaiv norm zingh zuqc baaic waaic. Mv baac zuov taux horpc zuqc duqv wuov dauh daaih taux, yie ziouc jiu bun ninh.’

Ammon Mienh Zuqc Dingc Zuiz

28“Baamh mienh nyei dorn aah! Meih oix zuqc douc waac gorngv, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv taux Ammon Mienh caux ninh mbuo daanh nyei waac.
  “+‘+“Maaih nzuqc ndaauv, maaih nzuqc ndaauv,
   baeng cuotv daaih nzaatv njang
  weic daix mienh, naqv mienh,
   yaac njapc njapc nyei hnangv mba'lingc.
  29Mienh buatc hinc yaangh nyei jaav sic,
   yaac gorngv zinh hoz waac benx gorngv-baeqc nyei waac mbuox meih.
  Orqv mienh oix zuqc daix,
   nzuqc ndaauv oix njiec meih nyei jaang.
  Meih nyei ziangh hoc taux,
   se meih zuqc dingc zuiz nqa'haav laai wuov nzunc.
  30Zorqv nzuqc ndaauv tapv jienv paiv maah!
   Yiem zeix meih daaih nyei dorngx,
  se yiem meih nyei ong-taaix nyei deic-bung,
   yie oix siemv meih.
  31Yie nyei ga'qiex oix baetv cuotv bun meih,
   nouz meih hnangv njopc douz.
  Yie oix zorqv meih jiu bun mienh doqc mienh daix,
   se haih daix mienh, mietc mienh liouc nyei mienh.
  32Meih ziouc benx zaangh buov douz.
   Meih nyei nziaamv oix zuqc liouc cuotv yiem meih nyei deic-bung.
  Yiem naaiv mingh maiv maaih haaix dauh jangx duqv meih,
   weic zuqc yie, Ziouv, gorngv.”+’+”