28

Douc Waac Gorngv Tailaqv Nyei Hungh

1Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Oix zuqc gorngv mbuox Tailaqv nyei hungh, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  “+‘+“Weic zuqc meih hnyouv maux
   meih gorngv, ‘Yie benx dauh zienh.
  Yiem koiv mbu'ndongx
   yie zueiz jienv zienh nyei weic.’
  Mv baac meih benx baamh mienh
   maiv zeiz zienh,
   maiv gunv meih funx ganh maaih cong-mengh ndongc dauh zienh.
  3Beiv Ndaa^ni^en, meih gauh maaih cong-mengh fai?
   Maiv maaih haaix nyungc haih bingx duqv meih jienv fai?
  4Meih kaux ganh nyei cong-mengh caux wuonh zaang
   douh ganh lorz zinh zoih camv.
  Meih siou jiem nyaanh
   bieqc meih nyei nyaanh lamz.
  5Meih kaux ganh guai haic nyei cong-mengh zoux saeng-eix
   duqv zinh zoih camv jienv faaux.
  Weic zuqc meih butv zoih
   meih nyei hnyouv ziouc zoux maux.”
6Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh gorngv,
  “+‘+“Weic zuqc meih hnamv daaih meih maaih cong-mengh
   ndongc dauh zienh,
  7weic naaiv yie oix dorh ganh fingx mienh daaih mborqv meih.
   Yiem zuangx guoqv mbu'ndongx se ciouv jiex nyei mienh.
  Ninh mbuo oix baeng cuotv nzuqc ndaauv,
   hngaqv waaic meih longc cong-mengh
   lorz daaih nzueic nyei ga'naaiv,
   bun meih nyei njang-laangc maaih uix.
  8Ninh mbuo oix zorqv meih zoi njiec yiemh gen,
   meih ziouc hnangv zuqc daix daic nyei mienh
   yiem wuov koiv gu'nyuoz daic.
  9Meih yiem daix meih wuov deix mienh nyei nza'hmien wuov zanc
   meih corc gorngv, ‘Yie benx dauh zienh’ fai?
  Meih yiem bun meih zuqc mun wuov deix mienh nyei buoz-ndiev,
   meih kungx benx baamh mienh hnangv, maiv zeiz zienh.
  10Meih oix zuqc yiem ganh fingx mienh nyei buoz-ndiev daic,
   hnangv maiv ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ nyei mienh zuqc daic wuov nor.
“+‘+“Yie, Ziouv Tin-Hungh, gorngv liuz aqv.”+’+”

Weic Tailaqv Nyei Hungh Baaux Nyei Naanc Zingh Nzung

11Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 12“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc weic Tailaqv nyei hungh baaux naanc zingh nzung gorngv mbuox ninh, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  “+‘+“Meih se dunh yunh mienh nyei nyungc zeiv,
   maaih cong-mengh buangv nzengc
   yaac nzueic taux daauh.
  13Meih yiem Tin-Hungh nyei huingx, E^nden.
  Maaih nyungc-nyungc jaaix nyei la'bieiv zorng jienv meih,
   maaih yangh siqv nyei la'bieiv-jaaix, yangh ungv nyei, maeng-gox nyei,
   maeng-mbiaan nyei, maeng-mbuov nyei, jieqv-baeqc ben nyei,
   mbanv mbuov nzang nyei, siqv-gox nyei, caux ndiemh maeng nzang nyei la'bieiv-jaaix.
  Meih longc jiem ciqv lorqc lorqc jienv
   yaac ndingh jienv biangh.
  Zeix meih daaih wuov hnoi
   naaiv deix liuc leiz ziangx.
  14Yie orn meih zoux ⟨ke^lu^mbim,⟩
   goux Tin-Hungh nyei cing-nzengc mbong.
   Meih yaac yiem aengv njang hnangv douz nyei la'bieiv-jaaix mbu'ndongx yangh mingh yangh daaih.
  15Yiem zeix meih daaih wuov hnoi,
   meih zoux nyei jauv maiv lamh nqemh aqv,
   taux nqa'haav buatc orqv sic yiem meih gu'nyuoz.
  16Laaix meih maaiz maaic nyei jauv bungx-zuoqc
   meih ziouc maaih ciouv nyei jauv buangv hnyouv,
   meih yaac baamz zuiz.
  Yie ziouc zorqv meih hnangv zorqv maaih uix nyei ga'naaiv
   zunc meih cuotv Tin-Hungh nyei mbong.
  Goux jienv meih wuov dauh ke^lu^mbim,
   zunc meih cuotv aengv njang hnangv douz nyei la'bieiv-jaaix mbu'ndongx.
  17Weic zuqc meih nzueic
   meih nyei hnyouv ziouc maux.
  Laaix meih nyei njang-laangc
   meih zoux bun meih nyei cong-mengh waaic mi'aqv.
  Yie ziouc zorqv meih zong njiec ndau,
   bun meih zuqc yiem camv-dauh hungh nyei nza'hmien,
   bun ninh mbuo qaqv mangc meih.
  18Laaix meih nyei zuiz camv haic,
   meih yaac zoux saeng-eix maiv baengh fim,
   meih ziouc bun meih nyei cing-nzengc dorngx maaih uix.
  Hnangv naaic yie ziouc bun douz
   yiem meih mbu'ndongx cuotv buov qui meih,
  bun meih dorng jienv yietc zungv mangc meih nyei mienh,
   yiem ndau-beih benx saaiv.
  19Yiem maanc guoqv mbu'ndongx hiuv duqv meih nyei mienh
   ziouc weic meih gamh nziex haic.
  Meih setv mueiz nyei hnoi za'gengh! gamh nziex,
   meih yietc liuz yaac maiv duqv aengx yiem aqv.”+’+”

Douc Waac Gorngv Sai^ndorn

20Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 21“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc huin hmien hungx jienv Sai^ndorn Zingh douc waac gorngv wuov norm zingh. 22Oix zuqc gorngv, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  “+‘+“Sai^ndorn Zingh nyei mienh aah! Yie caux meih zoux win-wangv.
   Yie oix yiem meih mbu'ndongx biux mengh yie nyei njang-laangc.
  Yie dingc naaiv norm zingh nyei zuiz wuov zanc,
   yaac yiem ninh gu'nyuoz biux mengh yie cing-nzengc nyei ziangh hoc,
   ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv.
  23Yie oix bun wuov norm zingh butv domh wuon-baengc,
   yaac bun nziaamv liouc cuotv zingh nyei jaai-horngc.
  Yie oix bun win-wangv nanv nzuqc ndaauv
   yiem faam-bung feix louc daaih.
  Zuqc daix daic nyei mienh
   ziouc yiem zingh gu'nyuoz king njiec daic.
  Ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv.
24“+‘+“Yiem naaiv mingh mangc piex I^saa^laa^en nyei zeiv-fun weih gormx nyei zuangx mienh zungv maiv aengx hnangv njimv-cou njimv-muonc baqv fai hoic ninh mbuo mun. Ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv Tin-Hungh. ”
25“ ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Yie zorqv I^saa^laa^en nyei zeiv-fun, dongh zuqc nzaanx mingh yiem maanc guoqv mbu'ndongx wuov deix, gapv zunv daaih. Yie ziouc yiem ninh mbuo mbu'ndongx bun ninh mbuo hiuv duqv yie se cing-nzengc. Wuov zanc ninh mbuo duqv yiem ninh mbuo ganh nyei deic-bung, se yie jiu bun yie nyei bou, Yaakopv, nyei deic-bung. 26Ninh mbuo ziouc duqv baengh orn nyei yiem naaiv norm deic-bung yaac duqv gomv biauv, zoux huingx zuangx a'ngunc biouv. Yie dingc weih gormx, mangc piex ninh mbuo wuov deix nyei zuiz wuov zanc, I^saa^laa^en Mienh duqv baengh orn nyei yiem. Ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh.”+’+”