21

Vajtswv rab ntaj

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, koj cia li tsom ntsoov rau Yeluxalees, cia li piav txog tej chaw teev dab thiab cev kuv lus tawm tsam Yixayee tebchaws. 3Thiab hais rau Yixayee tebchaws tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, kuv tawm tsam koj. Kuv yuav rho kiag kuv rab ntaj hauv lub hnab, kuv yuav txiav tej neeg ncaj ncees thiab tej uas tsis ncaj tawm ntawm koj mus. 4Vim kuv yuav txiav cov neeg ncaj ncees thiab cov tsis ncaj tawm ntawm koj mus, mas kuv rab ntaj yuav tawm hauv lub hnab mus tawm tsam tej neeg sawvdaws uas nyob sab nrad tag nrho rau sab ped huvsi. 5Mas ib tsoom neeg yuav paub tias kuv uas yog Yawmsaub tau rho kuv rab ntaj tawm hauv lub hnab lawm, yuav tsis muab ntxig rau hauv lub hnab dua li.’
6“Vim li no, neeg tus tub, cia li ntsaj, cia li ntsaj laws vim yog lwj siab tag thiab lwj siab kawg tab meeg lawv. 7Thaum lawv nug koj tias, ‘Ua cas koj ntsaj?’ koj cia li hais tias, ‘Vim yog tsab xov. Thaum tsab xov ntawd tuaj txog, txhua lub siab yuav yaj tag thiab txhua txhais tes yuav tsaug leeg tag, thiab lawv yuav qaug zog tag thiab txhua lub hauv caug yuav tsaus muag yam li dej.’ Saib maj, tsab xov tabtom tuaj txog thiab yuav tiav, Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.”
8Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 9“Neeg tus tub, cia li cev Vajtswv lus hais tias, ‘Tus Tswv hais li no tias,
  “ ‘Ib rab ntaj, ib raj ntaj twb muab hov ntse
   thiab txhuam ci nplas lawm.
  10Muab hov ntse yuav tua neeg
   muab txhuam ci nplas zoo li xob laim.
Peb yuav zoo siab lov? Kuv tus tub, koj tau saib tsis taus tus pas nrig thiab txhua rab nplawm ntoo.
  11Vim li no rab ntaj tabtom raug muab txhuam,
   thiaj li coj mus siv tau,
  rab ntaj ntse thiab muab txhuam lawm
   yuav muab cob rau tus uas tua neeg txhais tes.
  12Neeg tus tub 'e, cia li quaj thiab nyiav lauj,
   rau qhov rab ntaj tawm tsam kuv haiv neeg,
   thiab tawm tsam Yixayee cov thawj txhua tus,
  lawv raug muab cob nrog
   kuv haiv neeg ua ke rau hniav ntaj.
   Vim li no cia li ntaus koj hauv siab.
13Yuav muaj kev sim siab, vim nej twb saib tsis taus rab nplawm ntawd lawm mas yuav muaj dabtsi tuaj ntxiv?v Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.’

  14“Neeg tus tub, vim li no
   cia li cev Vajtswv lus.
  Cia li npuaj teg thiab cia rab ntaj los ob zaug,
   peb zaug los maj,
  yog rab ntaj uas npaj cia
   rau cov uas yuav raug tua,
  yog rab ntaj uas npaj cia tua
   tej neeg coob kawg uas nyob vij nkaus lawv,
  15ua rau lawv lub siab ntshai yaj tag,
   thiab ua rau lawv dawm ntog coob kawg.
  Kuv muab rab ntaj ci nplas tso rau ntawm
   lawv tej rooj loog huvsi,v ua zoo li xob laim,
   thiab raug muab txhuam yuav tua neeg.
  16Rab ntaj 'e, cia li txiav
   rau sab xis thiab sab laug,v
  tsis hais koj hniav ntaj tig rau sab twg
   cia li txiav rau sab ntawd.
  17Kuv kuj yuav npuaj teg,
   kuv yuav ua kuv txojkev npau taws
   kom kuv siab nqeg.
  Kuv uas yog Yawmsaub twb
   hais cia li no lawm.”
18Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv dua tias, 19“Neeg tus tub, cia li kuam ob txojkev rau vajntxwv Npanpiloo rab ntaj tuaj, kuam ob txojkev tawm hauv tib lub tebchaws tuaj. Thiab cia li ua daim phiaj qhia kev, cia li ua rau ntawm ncauj ke uas mus rau hauv lub nroog Yeluxalees. 20Cia li kuam ib txoj rau rab ntaj los rau lub moos Lanpa uas nyob hauv cov Asmoo tebchaws, thiab kuam ib txoj los rau hauv Yuda los txog lub nroog Yeluxalees uas muaj ntsa loog ruaj khov. 21Vim yog vajntxwv Npanpiloo sawv ntawm ob txojkev tshuam, ntawm ob txoj ncauj ke mas nws saib yaig. Nws co nws rab xub saib yaig, thiab nug nws tej dab qhuas, thiab saib kotaw qaib. 22Hauv nws sab tes xis nws tuav rab xub uas sau hais tias Yeluxalees, yog lub chaw uas nws yuav ua tej chaw uas txam tsoo ntsa loog kom pob, thiab yuav tsa suab qw kom tua, thiab tsa suab qw ua rog, thiab ua tej cuab yeej uas txam rooj loog, thiab tsub av ua chaw nce mus ntaus ntsa loog, thiab ua chaw siab ntaus rog vij lub nroog. 23Cov uas nyob hauv Yeluxalees xav tias nws saib yaig tsis tseeb, lawv twb cog lus tseg twv cia lawm. Tiamsis vajntxwv Npanpiloo rov nco txog lawv kev txhaum xwv lawv thiaj yuav raug muab ntes coj mus.
24“Vim li no Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, ‘Vim yog nej tau ua kom rov nco txog nej lub txim, vim nej tej kev fav xeeb nthuav tawm los lawm, thiab nej lub txim tshwm los rau hauv txhua yam uas nej ua, vim li no, nej yuav raug ntes coj mus.
25“ ‘Thiab koj, uas yog neeg phem thiab qias tsis huv, uas yog Yixayee tus thawj, hnub uas teem rau koj los txog lawm, yog lub sijhawm uas teem txim zaum kawg. 26Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Cia li hle hauv phuam thiab hle lub mom vajntxwv tseg. Txhua yam yuav tsis nyob ruaj khov li qub. Cia li txhawb nqa yam uas qes kom sawv, thiab nias yam uas siab kom qes. 27Kuv yuav ua kom pob tag, pob tag, pob tag. Yuav tsis tshuav ib nyuag qho li mus txog thaum tus uas muaj feem los txog, mas kuv yuav muab pub rau nws.’ ”

Teem txim cov Asmoo

28“Neeg tus tub, cia li cev Vajtswv lus thiab hais tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no txog cov Asmoo thiab hais txog qhov uas lawv thuam cov Yixayee mas nws hais tias,
  “ ‘Ib rab ntaj, ib raj ntaj
   raug muab rho lawm yuav tua neeg,
  twb muab txhuam kom haus ntshav
   thiab ci nplas yam li xob laim.
  29Thaum luag pom tej yog toog cuav
   thiab hais txog nej lub hauv ntej tsis tseeb,
  yuav muab rab ntaj tso rau saum
   cov neeg phem qias tsis huv lub caj dab.
  Twb txog hnub uas teem rau lawv lawm,
   yog lub sijhawm uas teem txim zaum kawg.
  30Cia li muab rab ntaj rov ntxig rau hauv nab.
   Kuv yuav txiav txim rau nej
  hauv lub qub chaw uas tsim nej,
   yog lub tebchaws uas yug nej.
  31Thiab kuv yuav nchuav
   kuv txojkev chim los raug nej,
  kuv yuav tshuab tej nplaim taws
   uas yog kuv txojkev npau taws los raug nej,
  thiab kuv yuav muab nej cob rau
   hauv cov neeg siab nyoos txhais tes,
  yog cov neeg uas txawj
   ua kom puam tsuaj txhais tes.
  32Nej yuav ua taws rau luag rauv,
   nej cov ntshav yuav los
   rau hauv nruab nrab nej lub tebchaws,
  yuav tsis muaj leejtwg nco nej li lawm,
   rau qhov kuv uas yog Yawmsaub
   tau hais tej lus no cia.’ ”