19

Naanc Zingh Nzung Gorngv I^saa^laa^en Nyei Hungh

1“Meih oix zuqc weic I^saa^laa^en nyei hungh baaux diuh naanc zingh nzung. 2Oix zuqc gorngv,
  “+‘Meih nyei maa se hnangv yiem sienh mbu'ndongx
   gauh henv jiex nyei sienh nyeiz.
  Ninh bueix jienv sienh lunx mbu'ndongx
   dorh ninh nyei dorn.
  3Ninh dorh dauh dorn hlo daaih,
   benx dauh sienh lunx.
  Ninh hoqc zorqv ga'naaiv nyanc,
   yaac nyanc mienh.
  4Maanc guoqv haiz gorngv taux ninh
   ziouc yiem ninh mbuo zaeng nyei kuotv zorqv ninh.
  Ninh mbuo longc domh diux kuangx jienv,
   dorh ninh taux I^yipv.
  5“+‘Sienh maa zuov gau,
   maiv lamh hnamv aqv.
  Ninh aengx zorqv dauh ninh nyei dorn,
   dorh hlo daaih benx dauh sienh lunx.
  6Ninh yiem sienh mbu'ndongx
   mingh mingh daaih daaih, benx sienh lunx.
  Ninh hoqc zorqv ga'naaiv nyanc,
   yaac nyanc mienh.
  7Ninh mietc ninh mbuo wuonv nyei dorngx,
   baaic waaic ninh mbuo nyei zingh.
  Haiz ninh njunh nyei qiex mbui,
   ziangh norm deic-bung caux deic-bung gu'nyuoz nyei mienh gamh nziex haic.
  8Ziex guoqv mienh, se weih gormx nyei saengv,
   daaih caux ninh borngz.
  Ninh mbuo zorqv mungz zaaux jienv ninh.
   Ninh zuqc zorqv yiem ninh mbuo zaeng nyei kuotv gu'nyuoz.
  9Ninh mbuo longc domh diux tor ninh bieqc longh gu'nyuoz,
   dorh ninh mingh taux Mbaa^mbi^lon nyei hungh.
  Ninh mbuo zorqv ninh wuonx jienv norm wuonv nyei dorngx,
   weic bun yiem I^saa^laa^en nyei mbong,
   maiv duqv aengx haiz ninh nyei qiex.
  10“+‘Meih nyei maa zinh ndaangc hnangv zungh a'ngunc hmei yiem a'ngunc huingx,
   zorqv daaih zuangx wuov ndoqv-hlen,
  ziangh biouv gitv, nquaah yaac hiaangx,
   weic zuqc maaih wuom camv.
  11Ninh cuotv nyei nquaah ngaengc nyei, henv nyei,
   puix duqv zoux hungh nyei biaav.
  Yiem hoz nyei, hiaangx nyei nquaah mbu'ndongx
   ninh baetv cuotv hlang.
  Haaix dauh yaac buatc ninh cuotv faaux hlang,
   nquaah yaac ziangh duqv hiaangx.
  12Mv baac yie qiex jiez! baeng naaiv diuh a'ngunc hmei cuotv
   zoi guangc ga'ndiev ndau.
  Dong bung nyei nziaaux buonc ninh nyaux mingh.
   Ninh nyei biouv zuqc hlutv nzengc.
  Ngaengc nyei nquaah yaac nyaux mi'aqv,
   zuqc douz buov qui nzengc.
  13Ih zanc wuov diuh hmei zuqc baeng cuotv zuangx deic-bung-huaang,
   se deic-bung-haanz, maiv maaih wuom nyei dorngx.
  14Douz yiem hmei-maac cuotv,
   liemh nquaah liemh biouv buov qui nzengc,
  maiv zengc yietc diuh ngaengc nyei nquaah,
   haih zoux duqv hungh nyei biaav.’
Naaiv se naanc zingh nzung, yaac longc benx naanc zingh nzung.”