31

I^yipv Beiv Diuh Zuqc Goix Nyei Si^ndaa Zongh Ndiangx

1Yie mbuo zuqc guaatv mingh ziepc yietv hnyangx faah hlaax saeng-yietv wuov hnoi, yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc gorngv mbuox I^yipv nyei hungh, Faalo, caux ninh nyei zuangx mienh,
  “ ‘Meih ndongc naaic hlo, yie haih zorqv haaix nyungc beiv duqv meih?
  3Mangc maah! Meih se hnangv Le^mbaa^norn nyei si^ndaa zongh ndiangx,
   maaih nquaah nzueic nzie jienv lomc.
  Za'gengh hlang haic,
   ndiangx-dueiv cunx bieqc gu'nguaaic nyei mbuonx.
  4Maaih wuom camv tengx ninh haih hlo,
   ndau-ndiev ndo nyei wuom bun ninh hlang jienv faaux,
  maaih ndoqv liouc huing gormx zuangx nyei dorngx,
   ndoqv nyei caax bun wuom mingh taux lomc nyei yietc zungv ndiangx.
  5Hnangv naaic ninh gauh hlang jiex yietc zungv lomc nyei ndiangx,
   ndiangx-nquaah youc hiaangx youc ndaauv,
   weic zuqc ninh duqv wuom camv.
  6Ndaamv-lungh nyei yietc zungv norqc
   daaih foux lauz yiem ninh nyei nquaah.
  Lomc-huaang nyei yietc zungv hieh zoih
   yiem ninh nyei nquaah ga'ndiev njiec dorn.
  Yietc zungv zoux hlo nyei guoqv nyei baeqc fingx
   yaac yiem ninh ga'ndiev bingx laangh.
  7Za'gengh benx nzueic haic nyei domh ndiangx,
   nquaah yaac cuotv daaih ndaauv,
  weic zuqc ninh nyei nzungh njiec ndo
   bieqc taux wuom camv nyei dorngx.
  8Tin-Hungh nyei huingx gu'nyuoz nyei si^ndaa zongh ndiangx
   saaix maiv hingh ninh.
  Zongh ndiangx nyei nquaah
   yaac maiv ndongc wuov diuh ndiangx nyei.
  Pa'len ndiangx yaac beiv maiv taux ninh nyei nquaah.
  Yiem Tin-Hungh nyei huingx gu'nyuoz nyei ndiangx
   maiv maaih yietc diuh ndongc ninh nzueic.
  9Yie bun ninh nzueic,
   maaih ndiangx-nquaah camv.
  Yiem Tin-Hungh nyei E^nden Huingx gu'nyuoz nyei
   yietc zungv ndiangx mueic jieqv ninh.
10“ ‘Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Weic zuqc ninh hlang haic, ndiangx-dueiv yiem mbuonx gu'nyuoz. Weic ninh hlang, ninh nyei hnyouv yaac maux. 11Yie ziouc jiu ninh bun maanc guoqv gu'nyuoz nyei yietc dauh henv nyei mienh. Naaiv dauh ndongc haaix zungv oix ziux ninh zoux nyei orqv sic winh bun ninh. Yie zunc ninh cuotv mi'aqv. 12Ganh fingx mienh, se gauh ciouv jiex nyei mienh, oix goix ninh nauv, guangc jienv wuov. Ninh nyei nquaah ziouc ndortv njiec mbong gu'nguaaic caux yietc zungv horngz gu'nyuoz. Ninh nyei nquaah yaac nauv ndortv njiec deic-bung nyei diuh diuh ndoqv-hlen. Lungh ndiev nyei zuangx mienh ziouc yiem ninh nyei bingx laangh dorngx cuotv mingh, guangc ninh yiem wuov aqv. 13Ndaamv-lungh nyei norqc oix nzopc jienv nauv njiec nyei ndiangx. Lomc-huaang nyei yietc zungv hieh zoih yaac oix yiem ninh nyei nquaah gu'nguaaic. 14Hnangv naaic se weic bun yiem wuom-hlen nyei haaix diuh ndiangx maiv haih ndongc wuov diuh hlo hlang, maaih ndiangx-dueiv cunx bieqc gu'nguaaic nyei mbuonx. Maiv gunv duqv wuom gaux yungz nyei ndiangx, maiv maaih yietc diuh ndongc ninh hlang, weic zuqc yietc zungv oix zuqc daic mingh caux jienv baamh mienh yiem yiemh gen, se caux daic mingh nyei mienh yiem wuov norm kuotv.”
15“ ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv, “Taux wuov diuh domh ndiangx zuqc njiec yiemh gen wuov zanc, yie oix bun wuov deix ndau-ndiev ndo nyei wuom weic ninh nzauh. Yie yaac oix dangv jienv ninh nyei ndaaih, yaac bun wuom camv nyei dingh. Laaix wuov diuh ndiangx daic, yie oix bun hmuangx om jienv Le^mbaa^norn Mbong, yaac bun yiem lomc nyei yietc zungv ndiangx weic ninh muangv nzengc. 16Yie zorqv ninh zoi njiec yiemh gen, se caux mienh njiec ndau-ndiev nyei kuotv wuov zanc, yie bun maanc guoqv mienh haiz ninh ndortv nyei qiex mbui, ziouc sin zinx nyanh nyanh nyei. Wuov zanc yiem E^nden Huingx nyei yietc zungv ndiangx, se ginv cuotv gauh longx jiex nyei ndiangx caux yiem Le^mbaa^norn gauh longx, gauh nzueic nyei ndiangx, dongh yietc zungv duqv wuom gaux yungz nyei ndiangx, ziouc yiem ndau-ndiev duqv orn hnyouv. 17Ninh mbuo yaac caux jienv ninh njiec yiemh gen, taux zuqc nzuqc ndaauv daix nyei mienh. Yiem maanc guoqv kaux ninh wuov deix yaac caux ninh zuqc mietc.
18“+‘Yiem E^nden Huingx maaih haaix diuh ndiangx ndongc meih hlo, maaih njang-laangc? Ih zanc meih oix caux E^nden nyei yietc zungv ndiangx zuqc njiec taux yiemh gen, yiem maiv ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ nyei mienh mbu'ndongx, se caux zuqc nzuqc ndaauv daix daic wuov deix yietc njiec bueix.
 “+‘Ziouv Tin-Hungh gorngv, naaiv se Faalo Hungh caux ninh nyei mienh maanh.’+”