36

Giô-a-cha

1Nhân dân tôn thái tử Giô-a-cha lên ngai kế vị vua cha tại Giê-ru-sa-lem. 2Giô-a-cha được 23 tuổi khi đăng quang và cai trị chỉ được ba tháng. 3Hoàng đế Ai-cập truất ngai Giô-a-cha và bắt nhân dân nộp tiền phạt 100 ta-lâng bạc và một ta lâng vàng, 4rồi lập Ê-li-a-kim (em Giô-a-cha) làm vua Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem và đổi tên vua là Giê-hô-gia-kim. Nê-cô bắt Giô-a-cha giải qua Ai-cập.

Giê-hô-gia-kim

5Giê-hô-gia-kim được 25 tuổi khi lên ngai và trị vì được 11 năm tại Giê-ru-sa-lem. Vua làm điều ác trước mặt Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế của mình. 6Nê-bu-cát-nết-sa, hoàng đế Ba-by-luân tiến công Giu-đa, xiềng vua bằng xích đồng và giải về Ba-by-luân. 7Nê-bu-cát-nết-sa cũng chiếm đoạt một số dụng cụ trong Đền thờ Chúa mà đem về Ba-by-luân, trưng bày trong miếu thờ ở Ba-by-luân. 8Các công tác khác của Giê-hô-gia-kim, những việc ác vua đã làm và tâm địa xấu xa của vua đều đã ghi chép trong sử-ký các vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Thái tử Giê-hô-gia-kin (con Giê-hô-gia-kim) lên ngai kế vị.

Giê-hô-gia-kin

9Giê-hô-gia-kin được 8 tuổi khi lên ngai và trị vì chỉ đựợc 3 tháng 10 ngày tại Giê-ru-sa-lem. Vua làm điều ác trước mặt Chúa Hằng Hữu. 10Đến đầu năm sau, hoàng đế Nê-bu-cát-nết-sa sai bắt giải vua qua Ba-by-luân, cùng cướp đi nhiều dụng cụ quý giá trong Đền thờ Chúa, rồi lập Sê-đê-kia chú của Giê-hô-gia-kin làm vua Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem.

Sê-đê-kia

11Sê-dê-kia được 21 tuổi khi lên ngai và trị vì 11 năm tại Giê-ru-sa-lem. 12Vua làm điều ác trước mặt Chúa Hằng Hữu, không chịu hạ mình trước mặt tiên tri Giê-rê-mi, người đã truyền đạt cho vua lời Chúa. 13Vua cũng nổi loạn chống Nê-bu-cát-nết-sa, trái với lời thề trước mặt Chúa (theo lời yêu cầu của hoàng đế Ba-by-luân). Vua ngoan cố, cứng lòng, không chịu quay về với Chúa Hằng Hữu là Chân Thần của Y-sơ-ra-ên.
14Ngay các thầy trưởng tế và nhân dân cũng đều tiếp tục đường lối phản bội Chúa và theo các thần tượng ghê tởm của các dân tộc lân bang, làm hoen ố Đền thờ mà Chúa đã thánh hóa tại Giê-ru-sa-lem. 15Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của tổ phụ họ đã dậy sớm sai các sứ giả đến kêu gọi họ vì lòng thương xót nhân dân và Đền thờ. 16Tuy nhiên, họ chế giễu các sứ giả của Chúa, khinh bỉ lời Ngài, và đối xử cách lừa dối với các tiên tri cho đến khi cơn phẫn nộ Chúa đổ xuống cả nhân dân, không còn phương cứu chữa. 17Chúa khiến hoàng đế Ba-by-luân tiến công Giu-đa, tàn sát các thành phần ưu tú của dân tộc trong Đền thánh Chúa. Họ không chút thương xót thanh niên nam nữ đồng trinh hoặc người già, kể cả các vị niên trưởng. Chúa giao nạp họ vào tay hoàng đế Ba-by-luân. 18Tất cả các dụng cụ trong Đền thờ Chúa, bất luận lớn nhỏ, các kho bảo vật trong Đền thờ, trong cung điện nhà vua, trong dinh thự các nhà lãnh đạo quốc dân, đều bị tước đoạt và chở qua Ba-by-luân. 19Quân địch phóng hỏa Đền thờ Chúa, phá vỡ các tường lũy Giê-ru-sa-lem, thiêu rụi các cung điện, dinh thự và phá hủy tất cả các dụng cụ quý giá. 20Nhân dân còn sống sót sau cuộc tàn sát bằng gươm đều bị bắt làm nô lệ cho Nê-bu-cát-nết-sa, kể cả các hoàng tử, bị lưu đày qua Ba-by-luân cho đến thời đế quốc Ba-tư chiến thắng Ba-by-luân. 21Chúa đã đoán phạt họ đúng như lời Chúa đã dùng môi miệng tiên tri Giê-rê-mi mà phán dạy, để cho đất nước được nghỉ những năm sa-bát, cho trọn số 70 năm; trong thời gian ấy đất đai tiêu điều.
22Năm thứ nhất triều vua Si-ru, hoàng đế Ba-tư, Chúa Hằng Hữu thực hiện lời Ngài phán qua tiên tri Giê-rê-mi: Chúa cảm động Si-ru ra thông cáo khắp đế quốc mình, và công bố chiếu chỉ nội dung như sau: 23“Hoàng đế Si-ru đế quốc Ba-tư hân hạnh tuyên cáo: Đấng Hằng Hữu, Chúa Tể Vũ trụ đã ban cho ta tất cả các vương quốc trên thế giới và ủy thác cho ta nhiệm vụ kiến thiết Đền thờ cho Ngài tại Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đa. Trong các thần dân, ai là dân Chúa hãy quay về đất nước của Ngài. Câu Chúa Hằng Hữu ở với dân Ngài!”