11

Tus muaj tswvyim lub neej

  1Cia li muab koj lub ncuav
   pov rau hauv dej,
  rau qhov dhau ntau hnub
   koj yuav rov pom thiab.
  2Cia li muab nyiaj txiag qhov txhia chaw faib
   rau xya qhov lossis yim qhov kuj tau,
  rau qhov koj tsis paub tias
   yuav muaj yam phem twg tshwm los
   rau hauv ntiajteb.
  3Yog cov huab muaj nag puv nkaus,
   kuj yuav tso los rau hauv ntiajteb,
  yog ntoo vau rau sab ped los sab nrad,
   yog vau rau qhovtwg
   yeej yuav nyob qhov ntawd.
  4Tus uas tshuaj saib tej cua
   nws yuav tsis tseb noob,
  tus uas saib tej huab
   nws yuav tsis sau qoob.
5Koj tsis paub tias cua ntsawj mus rau qhovtwg, thiab tsis paub tias tus ntsuj plig los rau hauv tej pob txha uas nyob hauv lub plab menyuam tau li cas, mas koj kuj tsis paub txog Vajtswv uas tsim txhua yam huvsi tes haujlwm.
6Thaum tagkis cia li tseb koj tej noob, thiab thaum tsaus ntuj tsis txhob nkaum tes, rau qhov koj tsis paub tias yam twg yuav vam meej, yog yam no los yam tod, lossis ob yam puavleej yuav vam meej ib yam nkaus.
7Qhov kaj yog qhov uas zoo siab, thiab qhov uas lub qhov muag pom lub hnub yog qhov uas zoo siab xyiv fab.
8Yog leejtwg muaj txojsia nyob ntau xyoo, cia nws zoo siab xyiv fab rau txhua xyoo ntawd huvsi. Tiamsis cia nws nco txog tias qhov tsaus ntuj yuav nyob mus ntau hnub. Txhua yam uas yuav tshwm los kuj yog qhuav qhawv xwb.

Taw qhia cov hluas

9Tus hluas 'e, koj cia li zoo siab rau thaum koj tseem hluas, thiab cia koj lub siab ua rau koj xyiv fab rau thaum koj tseem hluas. Koj cia li ua koj lub neej raws li koj lub siab ntshaw thiab raws li koj lub qhov muag pom zoo. Tiamsis cia li paub tias vim yog txhua yam uas koj ua no Vajtswv yuav txiav txim rau koj.
10Cia li muab txojkev txhawj xeeb txiav tu nrho hauv koj lub siab, thiab rho tej kev mob hauv koj lub cev mus, vim qhov uas hluas thiab pib nto hluas ntawd kuj yog qhuav qhawv xwb.