10

Nuj nqes ntawm kev ruam

  1Yoov tuag ua rau tej roj tsw qab
   tsw ntxhiab lawm,
  txojkev ruam mentsis xwb hnyav dua
   lub tswvyim thiab lub koob meej.
  2Tus uas muaj tswvyim lub siab
   coj nws mus rau sab xis,
  tiamsis tus ruam lub siab
   coj nws mus rau sab laug.
  3Thaum tus neeg ruam taug kev,
   nws yeej tsis paub qabhau,
  nws tus cujpwm ua rau
   sawvdaws pom tias nws yog tus ruam.
  4Yog tus thawj npau taws rau koj,
   koj tsis txhob tawm
   ntawm koj lub chaw mus,
  vim qhov uas ua siab ntev
   yuav ua rau nws zam txim tau.
  5Muaj ib yam phem uas kuv pom
   hauv lub qab hnub,
   yog tej kev txhaum uas tus thawj ua.
  6Tsa tus ruam nyob lub rooj siab,
   qhau tus nplua nuj nyob lub rooj qes.
  7Kuv pom tej qhev caij nees,
   thiab pom tej thawj mus kotaw
   yam li tej qhev.
  8Leejtwg khawb qhov cia,
   nws yuav poob rau hauv qhov ntawd,
  leejtwg tho phab ntsa nkag rau hauv,
   nab yuav tom nws.
  9Leejtwg txam pob zeb,
   pob zeb yuav raug tus ntawd mob,
  leejtwg phua ntoo,
   ntoo yuav ua rau nws raug ceeblaj.
  10Yog taus npub lawm,
   tsis muab hov kom ntse,
  yus yuav tsum siv zog heev dua,
   tiamsis tswvyim yuav pab ua tau kom tiav.
  11Yog nab tom ua ntej uas
   tsis tau muab cob kom seej,
   tus uas cob nab tsis muaj qabhau dabtsi.
  12Tus uas muaj tswvyim
   lub qhov ncauj tej lus
   ua kom nws tau koob hmoov,
  tus uas ruam tus nplaig
   yuav rov ua rau nws puam tsuaj.
  13Nws pib hais tej lus tsis thoob tsib
   tawm hauv lub qhov ncauj los,
  mas thaum kawg yuav hais tej lus
   uas ruam phem kawg li.
  14Tus ruam ncauj ntau hais tsis txawj tag li.
   Neeg tsis paub tias
   yuav tshwm xwm dabtsi los.
  Leejtwg yuav hais tau tias
   thaum dua nws lawm
   yuav muaj dabtsi tshwm los?
  15Tus ruam tej haujlwm ua rau nws txog siav,
   nws tsis paub txojkev
   uas nkag mus rau hauv lub nroog.
  16Lub tebchaws 'e, koj yuav raug txom nyem
   rau thaum koj tus vajntxwv
   yog menyuam yaus,
  thiab koj cov thawj pam noj pam haus
   ua lomzem rau thaum tagkis.
  17Lub tebchaws 'e, koj yuav tau hmoov zoo
   rau thaum koj tus vajntxwv yog keeb vaj,
  thiab koj cov thawj noj haus raws sijhawm
   xwv thiaj muaj zog
   tsis yog qaug dej qaug cawv.
  18Vim yog tub nkeeg
   ru tsev thiaj lov pob tag,
  thiab vim yog tub nkeeg puag tes puag taw,
   lub tsev thiaj xau qas ntsuav.
  19Zaub mov ua rau muaj
   kev lomzem zoo siab,
  cawv txiv hmab ua rau lub neej xyiv fab,
   nyiaj txiag ua rau muaj txhua yam.
  20Tsis txhob cem foom vajntxwv,
   txawm yog hauv koj lub siab
   los tsis txhob cem,
  thiab tsis txhob cem foom cov nplua nuj
   hauv koj lub txaj pw,
  tsam ces ib tug noog saum nruab ntug
   ho coj koj tej lus mus,
  lossis tus uas muaj kooj tis
   yuav piav koj zaj.