3

Muaj caij muaj nyoog rau txhua yam

1Muaj caij muaj nyoog rau txhua yam,
  muaj sijhawm rau txhua yam uas
   tshwm los hauv lub qab ntuj.
  2Muaj caij yug thiab muaj caij tuag,
   muaj caij cog thiab caij dob yam uas cog.
  3Muaj caij muab tua
   thiab muaj caij kho kom zoo,
  muaj caij rhuav
   thiab muaj caij tsim dua tshiab.
  4Muaj caij quaj thiab muaj caij luag,
   muaj caij quaj ntsuag
   thiab muaj caij seev cev zoo siab.
  5Muaj caij muab pob zeb laim pov tseg
   thiab muaj caij sau los ua ke,
  muaj caij sib puag
   thiab muaj caij tso tseg tsis puag.
  6Muaj caij nrhiav thiab muaj caij ua kom ploj,
   muaj caij khaws cia
   thiab muaj caij tso pov tseg.
  7Muaj caij muab dua,
   thiab muaj caij muab xaws,
  muaj caij nyob twjywm
   thiab muaj caij hais lus.
  8Muaj caij hlub thiab muaj caij ntxub,
   muaj caij ua rog
   thiab muaj caij nyob tiaj tus.
9Tus uas ua haujlwm tau dabtsi ntawm nws tes haujlwm? 10Kuv pom tej haujlwm uas Vajtswv muab rau neeg ua. 11Vajtswv ua rau ib puas tsav yam zoo nkauj raws li nws lub caij lub nyoog. Nws muab qhov uas nyob mus ib txhis tsis kawg tso rau hauv neeg lub siab, tiamsis neeg tseem tsis txawj tshawb nrhiav tej uas Vajtswv ua thaum chiv keeb chiv thawj mus txog thaum kawg. 12Kuv paub lawm tias tsis muaj ib yam dabtsi zoo dua li qhov uas neeg kaj siab thiab xyiv fab tag lawv sim neej. 13Thiab paub tias qhov uas muaj noj muaj haus thiab tau kev zoo siab ntawm tej haujlwm huvsi uas ua, yog yam uas Vajtswv pub rau neeg. 14Kuv paub tias txhua yam uas Vajtswv ua nyob ruaj mus ib txhis, thiab muab ib yam dabtsi tsav ntxiv rau hauv kuj tsis tau, thiab muab ib yam dabtsi rho tawm mus kuj tsis tau. Vajtswv tau ua li ntawd kom neeg thiaj li hwm thiab paub ntshai nws. 15Yam uas nimno muaj kuj yog yam uas twb muaj tshwm los ua ntej lawm. Yam uas yuav muaj tshwm los kuj yog yam uas twb muaj tshwm los lawm. Thiab Vajtswv tshawb nrhiav yam uas twb dua tag lawm.
16Tsis tag li ntawd xwb, hauv lub qab hnub kuv tseem pom tias hauv lub chaw uas txiav txim ncaj tseem muaj kev ua phem, thiab hauv lub chaw uas ua ncaj ncees tseem muaj kev ua phem thiab. 17Kuv thiaj xav hauv kuv lub siab tias, “Vajtswv yuav txiav txim rau cov uas ncaj ncees thiab cov uas ua phem, rau qhov nws twb teem sijhawm rau txhua yam thiab rau txhua tes haujlwm lawm.” 18Hais txog neeg mas kuv xav hauv kuv lub siab tias, “Vajtswv tabtom sim lawv kom thiaj qhia lawv paub tias lawv tsuas yog tsiaj txhu xwb. 19Rau qhov neeg tej khuab thiab tsiaj txhu tej khuab kuj zoo ib yam nkaus. Ob co no puavleej txawj tuag ib yam nkaus. Ob co no yeej ua pa ib yam nkaus, thiab neeg tsis muaj ib yam dabtsi zoo dhau tej tsiaj txhu. Vim yog txhua yam qhuav qhawv xwb. 20Txhua tus puavleej mus rau tib lub chaw. Txhua tus puavleej yog tshwm ntawm hmoov av los thiab txhua tus yuav rov mus ua hmoov av. 21Leejtwg yuav paub tias neeg tus ntsuj plig mus rau saum ntuj thiab tsiaj txhu tus plig nqes mus rau hauv av los tsis mus?” 22Kuv thiaj pom tias tsis muaj ib yam dabtsi zoo dua qhov uas nws zoo siab rau tej haujlwm uas nws ua vim yog nws li ntiag. Leejtwg yuav qhia tau rau nws paub tias dabtsi yuav tshwm los ua nws qab?