3

Ƀing Ding Kơna Kơ Tơlơi Pơgop Phrâo

1Hiư̆m pă ƀing gơmơi či čơdơ̆ng pơrơklă kơ gơmơi pô dơ̆ng hă? Ƀôdah djơ̆ mơ̆ ƀing gơmơi kiăng, kar hăng đơđa mơnuih kiăng, kơ hơmâo khul hră pơthâo bơni kơ ƀing gih ƀôdah mơ̆ng ƀing gih? 2Gih pô yơh jing hră pơthâo bơni gơmơi, tŭ čih laih amăng pran jua gơmơi laih anŭn abih bang mơnuih thâo krăn hăng tŭ pơđŏk laih yơh. 3Ƀing gih pơrơđah kơ tơlơi gih pô yơh jing sa pŏk hră mơ̆ng Krist, jing kar hăng boh čroh mơ̆ng bruă mơnuă gơmơi yơh. Hră anŭn ƀu djơ̆ čih hăng ia jŭ ôh samơ̆ hăng Yang Bơngăt Ơi Adai hơdip yơh, ƀu djơ̆ tŭ čih ƀơi hơnăl boh pơtâo ôh samơ̆ tŭ čih ƀơi hơnăl pran jua mơnuih yơh.
4Tơlơi kơnang kơjăp kar hăng anŭn jing tơlơi kơnang kơjăp gơmơi yơh mơ̆ng Krist ƀơi anăp Ơi Adai. 5Ƀu djơ̆ ƀing gơmơi kơnang kơjăp kơ gơmơi pô dưi ngă tơlơi bruă anŭn ôh, samơ̆ tơlơi dưi ngă gơmơi anŭn jing tơbiă rai mơ̆ng Ơi Adai yơh. 6Ñu yơh hơmâo pơjing laih kơ ƀing gơmơi dưi jing ƀing ding kơna kơ tơlơi pơgop phrâo, ƀu djơ̆ yua mơ̆ng boh hră ôh samơ̆ yua mơ̆ng Yang Bơngăt yơh. Yuakơ boh hră pơdjai, samơ̆ Yang Bơngăt pha brơi tơlơi hơdip yơh.

Tơlơi Ang Yang Tơlơi Pơgop Phrâo

7Ơi Adai čih jă̱ Tơlơi Juăt hăng hơdôm boh hră ƀơi hơnăl pơtâo laih anŭn tơlơi ang yang Ñu pơƀuh rai tơdang Ñu pha brơi Tơlơi Juăt anŭn. Wơ̆t tơdah tơlơi kơmlă bơngač ƀơi ƀô̆ mơta Môseh tơdu tui ƀrư̆, tơlơi bơngač anŭn ăt dŏ kơtang biă mă tơl ƀing ană plei Israel ƀu dưi lăng pơñen pơ Môseh ôh. Tơdah Tơlơi Juăt, jing tơlơi ba rai tơlơi djai tơdang hơmâo rai hăng tơlơi dưi mơyang, tơbiă rai hrŏm hăng tơlơi ang yang yơh, 8hiư̆m pă, ƀu djơ̆ ôh hă tơlơi bruă Yang Bơngăt jing hơmâo tơlơi ang yang hloh? 9Tơdah tơlơi bruă anŭn klă̱ kơđi kơ mơnuih jing tơlơi ang yang, sĭt či hơmâo tơlơi ang yang lu hloh yơh jing tơlơi bruă ba rai tơlơi tơpă hơnơ̆ng! 10Tui anŭn, tơlơi bruă hơmâo tŭ ang yang hlâo anŭn ƀu hơmâo tơlơi ang yang dơ̆ng tah yuakơ tơlơi ang yang ră anai jing bơngač rơđah hloh. 11Tui anŭn, tơdah tơlơi pơgop hơđăp tơdu hĭ laih samơ̆ rai hăng tơlơi ang yang, sĭt yom pơphan hloh yơh jing tơlơi ang yang kơ tơlơi pơgop phrâo dŏ nanao hlŏng lar!
12Hơnŭn yơh, yuakơ ƀing ta hơmâo tơlơi čang rơmang kar hăng anŭn, sĭt ƀing ta khĭn biă mă yơh. 13Ƀing ta ƀu djơ̆ hrup hăng Môseh, jing pô go̱m hĭ ƀô̆ mơta ñu hăng khăn kiăng kơ pơgăn hĭ ƀing Israel lăng pơñen tơdang tơlơi ang yang tơdu tui ƀrư̆ hĭ yơh. 14Samơ̆ jua pơmĭn gơñu akhăng hĭ, yuakơ truh pơ tă anai ăt kar hăng khăn anŭn mơ̆n go̱m hĭ jua pơmĭn gơñu tơdang ƀing gơñu đŏk hră tơlơi pơgop hơđăp. Khăn anŭn arăng ƀu hơmâo mă lui hĭ ôh, yuakơ kơnơ̆ng amăng Krist đôč yơh arăng dưi mă lui hĭ khăn go̱m anŭn. 15Wơ̆t truh pơ tă anai, tơdang ƀing gơñu đŏk hră Tơlơi Juăt Môseh, khăn anŭn ăt dŏ go̱m hĭ jua pơmĭn gơñu yơh. 16Samơ̆ ƀơi mông pă hlơi pô wơ̆t glaĭ pơ Khua Yang, khăn anŭn arăng mă lui hĭ laih yơh. 17Khua Yang jing Yang Bơngăt laih anŭn pơpă hơmâo Yang Bơngăt Khua Yang, pơ anŭn yơh hơmâo tơlơi rơngai. 18Tui anŭn, abih bang ƀing ta, jing ƀing hăng ƀô̆ mơta ƀu go̱m ôh, pơrơđah glaĭ tơlơi ang yang Khua Yang. Ƀing ta hơmâo tŭ pơplih hĭ laih jing hrup hăng Ñu hăng tơlơi ang yang thim tui nanao yơh, jing tơlơi ang yang tơbiă rai mơ̆ng Khua Yang, jing Yang Bơngăt yơh.